Memòria 2009 - CCFC

Memòria 2009 - CCFC :

 1. .

  Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya Memòria 2009

 2. .

  Memòria 2009 Direcció i Coordinació Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya Disseny María Luque c Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya C/ Girona, 64-66, 1er pis 08009 BARCELONA Tel. 93 247 92 03; Fax. 93 265 03 03 E-mail: consell@ccfc.cat

 3. .

  0. Índex pàgina 1. 2. 3. PRESENTACIÓ ÒRGANS DE GOVERN 2.1. El Consell LA PROFESSIÓ FARMACÈUTICA EN XIFRES 3.1. Col·legiats a Catalunya 3.2. Activitat professional a l’Oficina de Farmàcia 3.3. Activitat professional a la Farmàcia Hospitalària 3.4. Altres activitats professionals farmacèutiques 4. NORMATIVA LEGAL 4.1. Normativa en tràmit d’audiència pública 4.2. Informes de l’assessoria jurídica del Consell 4.3. Participació del Consell en activitats legislatives 5. 6. CONCERTACIÓ ENTRE EL CATSALUT I EL CONSELL ACTIVITATS PROFESSIONALS 6.1. Projectes de col·laboració amb l’administració catalana 6.2. Documents editats pel Consell 6.3. Participació del Consell en comissions i grups de treball amb l’administració i en patronats d’institucions farmacèutiques 6.4. Participació en activitats, congressos i jornades d’interès professional 6.5. Activitats formatives adreçades a farmacèutics del Departament de Salut 7. PROJECTES TECNOLÒGICS 7.1. Recepta electrònica 7.2. Xarxa farmacèutica de Catalunya 7.3. Comissió Assessora en Tecnologia i Comunicacions 8. 9. TANCAMENT PRESSUPOST 2009 AUDITORIA 42_ 49_ 39_ 40_ 41_ 41_ 36_ 35_ 31_ 32_ 04_ 06_ 07_ 08_ 09_ 12_ 13_ 14_ 15_ 16_ 16_ 20_ 21_ 23_ 24_ 03 ê ndex Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 4. .

  PRESENTACIî Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya Els membres del Consell durant la visita a l’Abadia de Montserrat 1. Presentació El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, de conformitat amb el què disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i col·legis professionals, és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat que constitueix l’òrgan suprem representatiu i coordinador de la totalitat dels col·legis de farmacèutics existents a Catalunya i que hi estan integrats, és a dir, els de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Té per objecte la representació de la professió davant la Generalitat de Catalunya i l’Administració Central de l’Estat, complint les finalitats i exercint totes les funcions que li assignin la legislació vigent. Aquest Consell, constituït l’any 1985, aglutina les iniciatives i esforços de la professió farmacèutica, la qual té un paper clau dins del sistema sanitari actual. Va ser el primer consell autonòmic de col·legis farmacèutics a l’Estat espanyol i des de aleshores ha anat marcant pautes de relació amb el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, així com amb la resta de Consells que amb posterioritat s’han anat constituint a les Comunitats Autònomes. En dotar-se de seu pròpia i independent dels quatre col·legis, se situa com a corporació capdavantera en l’àmbit tant de Catalunya com a la resta de l’Estat, i representa un pas formalment decisiu en consolidar-se com a element de coordinació i representació dels quatre col·legis catalans, d’acord amb les responsabilitats que li atorga la vigent Llei de Col·legis Professionals de Catalunya. 04

 5. .

  Col·laborar Vetllar 1.1. Finalitats del Consell El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya ha de complir les finalitats següents: Col·laborar amb els poders públics en la reglamentació de les condicions generals de l’exercici de la professió farmacèutica en totes les seves modalitats. Ordenar, dins el marc que estableixen les lleis, i vigilar l’exercici de la professió. Representar els interessos generals de la professió a Catalunya, especialment en les seves relacions amb les administracions públiques de qualsevol àmbit. Vetllar perquè l’activitat professional dels farmacèutics s’adeqüi als interessos i al benestar dels ciutadans i, per tant, coadjuvar a la millor resolució dels problemes relacionats amb la salut pública. 05 PRESENTACIî Ordenar Representar Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 6. .

  2. Òrgans de Govern El Consell està compost per 10 membres: 4 d’ells són els consellers nats que corresponen als presidents de cadascun dels quatre col·legis, i 6 consellers, escollits per i entre els membres de les Juntes de Govern de cada col·legi, seguint la següent distribució: 3 pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, 1 pel Col·legi de Farmacèutics de Girona, 1 pel Col·legi de Farmacèutics de Lleida i 1 pel Col·legi de Farmacèutics de Tarragona.

 7. .

  Els membres del Consell a la seu del Col·legi de Girona 2.1. El Consell CONSELLERS NATS Sr. Jordi de Dalmases i Balañá Sr. Carles Conejero i Lobos Sr. Josep Aiguabella i Alentà Sr. Andreu Suriol i Ribé CONSELLERS PER ELECCIÓ President del Col·legi de Barcelona President del Col·legi de Girona President del Col·legi de Lleida President del Col·legi de Tarragona Sra. M. Pilar Gascón i Lecha Sr. Francesc Pla i Santamans Sra. Maria Calvo i Gil Sr. Lluís Pla i Cama Sr. Daniel Manso i Abizanda Sra. Anna Sánchez i Farré RELACIÓ DE CÀRRECS Col·legi de Barcelona Col·legi de Barcelona Col·legi de Barcelona Col·legi de Girona Col·legi de Lleida Col·legi de Tarragona Sr. Jordi de Dalmases i Balañá Sr. Josep Aiguabella i Alentà Sra. M. Pilar Gascón i Lecha Sr. Carles Conejero i Lobos Sra. Maria Calvo i Gil Sr. Lluís Pla i Cama Sr. Andreu Suriol i Ribé Sr. Francesc Pla i Santamans Sr. Daniel Manso i Abizanda Sra. Anna Sánchez i Farré President Vicepresident Secretària Tresorer Vicesecretària Vicetresorer Vocal Autonòmic Vocal Vocal Vocal Durant l’any 2009, s’han realitzat un total de 22 reunions de la Junta del Consell, de les quals dues s’han dut a terme a la seu del Col·legi de Girona, una al Parador de Vielha, una a l’Abadia de Montserrat i una a la seu del Col·legi de Lleida. Les 17 sessions restants, han tingut lloc a la seu del Consell. 07 ñ RGANS DE GOVERN Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 8. .

  3. La Professió Farmacèutica en xifres Aquest apartat recull el perfil dels farmacèutics col·legiats a Catalunya l’any 2009, quan a la distribució per edat i gènere i la tipologia d’exercici i/o activitat professional. Així mateix, també conté informació detallada sobre la distribució geogràfica de les oficines de farmàcia catalanes.

 9. .

  3.1. Col·legiats a Catalunya El nombre de farmacèutics col·legiats a Catalunya s’ha anat incrementant progressivament, així per a l’any 2009 el nombre total de farmacèutics col·legiats és de 9.900, un 1,54% més que l’any anterior. En compliment de la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, el Consell ha adaptat la tipologia per la qual classifica als col·legiats en, col·legiats exercents i col·legiats no exercents. En les següents taules i gràfics es relaciona la distribució dels col·legiats per províncies, edat i gènere i la distribució d’aquests en les diverses vocalies. NOMBRE DE COL·LEGIATS COFB Exercents No exercents No exercents-jubilats Total col·legiats 7.073 446 362 7.881 COFGi 702 42 20 764 COFL 434 21 30 485 COFT 677 63 30 770 Catalunya 8.886 572 442 9.900 Els 9.900 farmacèutics col·legiats, es distribueixen segons el gènere de la següent manera: 2.736 són homes i 7.164 són dones, el que representa un percentatge sobre el total del 28% i un 72%, respectivament. COL·LEGIATS PER GÈNERE 28 % Homes 72 % Dones XIFRES Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya 9

 10. .

  XIFRES Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya Pel que fa a les edats dels col·legiats, la franja d’edat on es concentra un major nombre de col·legiats és la que va dels 35 a menys de 45 anys, seguida de la de menys de 35 anys i de la de 45 a menys de 55 anys. També s’observa una feminització progressiva de la professió, ja que el nombre de dones augmenta fins a un 80,40% sobre el total de farmacèutics col·legiats en la franja d’edat de menys de 35 anys, mentre que en la de partir de 65 anys, hi ha un 53,54% de dones i un 46,46% d’homes. COL·LEGIATS PER EDAT > 65 anys De 55 anys a < 65 anys De 45 anys a < 55 anys De 35 anys a < 45 anys < 35 anys 486 490 630 675 455 0 500 560 818 1.679 2.241 1.866 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 Homes Dones A continuació, s’exposa l’adscripció dels farmacèutics col·legiats a les diverses vocalies de cada Col·legi; per a la denominació de cada vocalia, s’ha utilitzat la terminologia emprada en els respectius Estatus. Cal destacar que un mateix col·legiat pot estar adscrit a més d’una vocalia, per això el nombre resultant és diferent al nombre total de col·legiats. COL·LEGI DE BARCELONA Vocalies Col·legi de Barcelona Alimentació i Nutrició Anàlisi Atenció Primària Dermofarmàcia i Productes Sanitaris Distribució Hospitals Indústria Investigació i docència Oficina de Farmàcia Ortopèdia Plantes Medicionals i Homeopatia Salut Pública Total Nombre d’adscripcions 421 250 37 205 101 277 474 55 4.975 690 166 72 7.723 10

 11. .

  COL·LEGI DE GIRONA Vocalies Col·legi de Girona Alimentació i Nutrició Atenció Farmacèutica Dermofarmàcia Distribució Distribució medicaments ús animal Farmacèutics Titulars i Salut Pública Farmàcia Hospitalària Indústria Laboratoris Clínics Oficina de Farmàcia Òptica i acústica audio. Ortopèdia De número (Adjunts) Total Nombre d’adscripcions 125 171 318 2 14 27 35 6 61 602 20 130 222 1.733 COL·LEGI DE LLEIDA Vocalies Col·legi de Girona Nombre d’adscripcions 210 34 55 485 188 337 52 25 1.386 Alimentació Analistes Farmacèutics d’institucions i Salut Pública Formació continuada, docència i recerca Indústria, distribució farmacèutica i medicaments veterinaris Oficina de Farmàcia Ortopèdia, òptica, optometria i audiopròtesi Serveis de farmàcia i Dipòsits de medicaments Total COL·LEGI DE TARRAGONA Vocalies Col·legi de Tarragona Alimentació, Nutrició i Dietètica Analistes Dermofarmàcia Farmacèutics adjunts Farmacèutics d’hospital Farmacèutics d’Indústria Farmacèutics de magatzem de distribució Homeopatia i fitoteràpia IFM, medi ambient i administracions públiques Oficina de Farmàcia Òptometria, òptica i acústica audiomètrica Ortopèdia Promoció i dcència professional Total Nombre d’adscripcions 92 46 411 228 30 19 5 20 37 366 28 64 3 1.349 11 XIFRES Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 12. .

  XIFRES Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya El gràfic següent mostra, a mode de resum, la distribució dels col·legiats de tot Catalunya en funció de la seva adscripció a les vocalies col·legials. L’agrupació dels àmbits d’exercici i activitat professional s’ha fet seguint criteris d’homogeneïtzació de la diferent terminologia en la denominació de les vocalies, i per a l’assignació del nombre de col·legiats en cadascun dels àmbits, s’ha partit de les dades aportades per cada Col·legi referides a les modalitats professionals, exposades en les quatre taules anteriors. ADSCRIPCIÓ FARMACÈUTICS COL·LEGIATS A LES DIFERENTS MODALITATS D’EXERCICI PROFESSIONAL Atenció Primària Fitoteràpia i homeopatia Administració i Salut Pública Distribució Farmàcia Hospitalària Anàlsi Clíniques Indústria Docència i investigació Altres (Atenció Farmacèutica, adjunts) Alimentació Dermofarmàcia Ortopèdia, òpitica i acústica Oficina de Farmàcia 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 37 186 191 310 367 391 499 543 621 848 934 984 6.280 7.000 3.2. Activitat professional a l’Oficina de Farmàcia Cal remarcar que 6.477 dels 9.900 col·legiats (65,42%) desenvolupen la seva activitat a l’oficina de farmàcia. Això suposa una mitjana de més de 2 farmacèutics per oficina de farmàcia. OFICINA DE FARMÀCIA COFB COFGi 277 85 230 8 0 2 602 COFL 172 37 107 2 0 19 337 COFT 292 32 228 8 3 0 563 Catalunya 2.655 781 787 2.168 8 78 6.477 Titulars Cotitulars Adjunts Substituts Regents Col·laboradors Total 1.914 627 222 2.150 5 57 4.975 12

 13. .

  En la següent taula es mostra el nombre d’oficines de farmàcia per província. NOMBRE D’OFICINES DE FARMÀCIA (OF) COFB Nombre OF Capital Nombre OF resta Provincia Total OF 1.031 1.191 2.222 COFGi 42 276 318 COFL 45 145 190 COFT 56 268 324 Catalunya 1.174 1.880 3.054 Durant el 2009, s’han obert 22 noves oficines de farmàcia, 12 a la província de Barcelona, 4 a la de Girona, 2 a la de Lleida i 4 a la de Tarragona. La distribució de les farmàcies a Catalunya respon a la necessitat d’assegurar un servei farmacèutic proper al ciutadà de forma equitativa i de fàcil accés per a tothom evitant, d’aquesta manera, la concentració en llocs més poblats o urbans en detriment de la població que viu en llocs més rurals o de poca concentració. La seva ubicació depèn del nombre d’habitants per àrea bàsica i contempla la distància mínima entre aquestes per tal d’arribar a tots els nuclis poblacionals. Catalunya va ser la primera Comunitat de l’Estat que va tenir una Llei d’Ordenació Farmacèutica pròpia (Llei 31/1991), aprovada per unanimitat de tot el Parlament de Catalunya. L’extensa xarxa farmacèutica de Catalunya- 3.054 oficines de farmàcia i 107 farmacioles-, fa que la ratio de farmàcies per a la població catalana sigui de les més altes d’Europa. Concretament a Catalunya, hi ha una oficina de farmàcia per cada 2.448 habitants i 1 farmacèutic per cada 1.154 habitants, aproximadament, a l’any 2009. En el següent mapa es mostra la distribució de les oficines de farmàcia entre les 41 comarques de Catalunya. Nombre d’oficines de farmàcia per comarca 3.3. Activitat professional a la Farmàcia Hospitalària La farmàcia hospitalària és una especialització de la professió farmacèutica que s’ocupa de servir a la població en les seves necessitats farmacèutiques, mitjançant la selecció, preparació, adquisició, control, dispensació, informació de medicaments i altres activitats orientades a aconseguir una utilització apropiada, segura i cost-efectiva dels medicaments i productes sanitaris, en benefici dels pacients atesos a l’hospital i en el seu àmbit d’influència. 13 XIFRES Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 14. .

  XIFRES Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya La següent taula, mostra el nombre de Serveis de Farmàcia Hospitalària per províncies. NOMBRE DE SERVEIS DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA (SFH) COFB Nombre SFH Total SFH 84 84 COFGi 15 15 COFL 6 6 COFT 30 30 Catalunya 135 135 3.4. Altres activitats professionals farmacèutiques Un important percentatge de farmacèutics col·legiats desenvolupen la seva activitat professional en àmbits no exclusius pels farmacèutics. Cada cop més, els equips interprofessionals contribueixen a millorar el servei sanitari al ciutadà. Dins de l’àmbit de la salut pública, cal destacar la tasca professional dels més de 200 farmacèutics, uns adscrits al Cos de Titulats Superiors de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i altres al Cos de Farmacèutics Titulars, que desenvolupen la seva activitat en el camp de la protecció de la salut, dedicats, bàsicament, a les grans àrees de la salut ambiental i la salut alimentària. Les activitats de salut ambiental van adreçades a la vigilància i el control dels agents físics, químics i biològics presents en els diferents elements del medi i en els indrets de la convivència humana; pel que fa a la salut alimentària, les intervencions es destinen al control i la vigilància dels agents que són presents en els aliments o que aquests poden vehicular. Cal destacar la importància de la formació continuada molt especialitzada que reben i la seva contribució a l’educació sanitària de la població en general. Aquests professionals realitzen les seves tasques a l’empara de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública. Dintre d’aquest apartat sobre altres àmbits d’actuació farmacèutica, s’ha d’incloure els farmacèutics especialistes en anàlisis clíniques, que fan determinacions analítiques i cribratges. També cal esmentar que a Catalunya hi ha una gran tradició d’indústries farmacèutiques i, és per això que al voltant de 500 farmacèutics col·legiats desenvolupen la seva activitat en la indústria farmacèutica, treballant en diferents vessants, com la direcció tècnica, els assaigs clínics, la investigació i el desenvolupament de nous fàrmacs, la garantia de qualitat, el registre i llicències i el màrqueting i vendes. Per altre banda, cal citar als farmacèutics de la distribució farmacèutica, que s’encarreguen de la direcció tècnica o logística de les centrals de distribució de medicaments i productes sanitaris. L’adscripció dels farmacèutics a les diferents vocalies, remarca l’interès professional específic en algunes àrees com són la dermofarmàcia, l’alimentació i nutrició, la fitoteràpia i homeopatia, l’ortopèdia i la investigació i docència que es poden desenvolupar des de l’exercici a l’oficina de farmàcia, la indústria o la distribució. 14

 15. .

  4. Normativa legal

 16. .

  NORMATIVA LEGAL Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya 4.1. Normativa en tràmit d’audiència pública En aquest apartat es relacionen els projectes de normatives que, de conformitat amb el que preveu l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut tramet oficialment al Consell per si es creu oportú fer al·legacions. A continuació es detallen els projectes normatius en tràmit d’audiència pública rebuts durant l’any 2009, i s’indica si s’han presentat al·legacions per part del Consell: Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica. Presentació d’al·legacions per part del Consell. Projecte d’ordre per la qual es crea la comissió assessora en malalties minoritàries. Presentació d’al·legacions per part del Consell. Projecte de decret pel qual es crea la comissió interdepartamental sobre drogues. Projecte de decret pel qual es regula l’establiment dels convenis i contractes de gestió de serveis assistencials en l’àmbit del Servei Català de la Salut. Projecte d’ordre per la qual es regulen determinats aspectes de les unitats hospitalàries especialitzades en el diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de la fatiga crònica. Projecte de decret pel qual es regula el procediment d’integració en la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut del personal sanitari del Departament de Justícia adscrit als serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil. Projecte d’Ordre per la qual es regula el Consell Assessor de tractaments farmacològics d’alta complexitat. 4.2. Informes de l’assessoria jurídica del Consell A continuació es relacionen per temàtiques els informes i notes elaborats per l’assessoria jurídica del Consell. A) RECURSOS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU (I NOTES RELACIONADES) Escrit de compareixença del Consell al recurs de cassació del Decret pel qual es regulen les condicions per a l’exercici de determinades Teràpies Naturals.- Data: 23/09/2009 1. 16

 17. .

  B) 1. INFORMES PROJECTE D’ORDRE I DECRETS Nota relativa al projecte de decret de modificació del decret 407/2006, de 24 d’octubre, de creació del consell català de formació continuada de les professions sanitàries i dels consells tècnics de formació continuada.- Data: 11/02/2009 Proposta d’al·legacions del consell de col·legis farmacèutics de Catalunya al projecte d’ordre per la qual es crea la comissió assessora en malalties minoritàries.- Data: 24/03/2009 Proposta d’al·legacions del consell de col·legis farmacèutics de Catalunya al projecte de decret pel qual es crea la comissió interdepartamental sobre drogues.- Data: 19/05/2009 Aclariment a la possible presentació d’al·legacions al projecte de decret pel qual es regula l’establiment de convenis i contractes per a la gestió de serveis del CatSalut.- Data: 04/06/2009 Revisió del projecte d’ordre pel qual es regulen determinats aspectes de les unitats hospitalàries especialitzades en el diagnòstic i tractament de la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica.- Data: 08/10/2009 Informe sobre el Projecte de decret pel qual es regula el procediment d’integració en la condició de personal estatutari de l’Institut Català de la Salut del personal sanitari del Departament de Justícia adscrits als serveis sanitaris penitenciaris i de justícia juvenil.- Data: 01/12/2009 Proposta d’al·legacions al projecte d’ordre per la qual es regula el Consell Assessor de tractaments farmacològics d’alta complexitat.- Data: 23/12/2009 2. 3. 4. 5. 6. 7. C) INFORMES PROJECTES DE LLEI (I NOTES RELACIONADES) Nota relativa a la presentació d’una esmena a la proposició de Llei de modificació de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.- Data: 23/03/2009 Proposta al·legacions del consell de col·legis farmacèutics de Catalunya a l’avantprojecte de llei de modificació de la llei 21/2000 de 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica.- Data: 26/03/2009 1. 2. 17 NORMATIVA LEGAL Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 18. .

  NORMATIVA LEGAL Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya 3. Nota informativa abril 2009, sobre els següents aspectes: disposició addicional sisena de la Llei de societats professionals; directiva de serveis 123/2006 i col·legis professionals i llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.- Data: 22/04/2009 Nota relativa a les esmenes presentades pels grups parlamentaris al projecte de llei de salut pública.- Data: 02/06/2009 Informe sobre el procés de transposició al dret intern de la directiva 123/2006, mitjançant la “Ley Paraguas” i la “Ley Omnibus”.- Data: 22/09/2009 Nota informativa. a. projecte de llei de transposició de la directiva 123/2006 i afectació al procés d’adaptació dels estatuts col·legials a la llei catalana 7/2006 de 31 de maig. b. esmena presentada pel grup socialista al congrés dels diputats en relació a la proposició de llei de modificació de la llei 29/2006 de 26 de juliol de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. 29 de setembre de 2009.- Data: 08/10/2009 Proposta de carta al Departament de Justícia interessantse sobre l’afectació del procés de transposició interna de la Directiva 2006/123/CE de 12 de desembre a la normativa pròpia dels col·legis professionals.- Data: 17/12/2009 4. 5. 6. 7. D) INFORMES RELACIONATS AMB EL PROJECTE DE LA RECEPTA ELECTRÒNICA Revisió legal del Contracte amb Telefònica (i traducció lingüística al català).- Data: des de novembre 2008 al 03/02/2009 Revisió legal de l’acord de facturació lligat al contracte amb Telefònica.- Data: des de novembre 2008 al 03/02/2009 Proposta carta a EDS per comunicar la no renovació a partir del 2010 del servei de CAU.- Data: 15/10/2009 Proposta carta d’encàrrec a Sayós&Carrera per a la provisió del CAU a partir del 2010.- Data: 15/10/2009 1. 2. 3. 4. E) 1. CONVENIS Informe sobre la proposta de la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya per al desenvolupament a les oficines de farmàcia de la dispensació de l’anticoncepció d’emergència amb Levonorgestrel sense recepta mèdica.- Data: 25/10/2009 18

 19. .

  F) INFORMES ANNEXOS CONCERT O RELACIONATS AMB EL CATSALUT Nota relativa al servei de prestació farmacèutica als centres residencials del servei català de la salut.- Data: 23/01/2009 1. G) 1. ALTRES INFORMES Informe reunió amb el senyor Xavier Llebaria, sobre la situació dels farmacèutics titulars interins amb oficina de farmàcia.- Data: 20/01/2009 Proposta de redacció d’una carta al Departament de Salut sobre l’autorització de dipòsits de medicaments.- Data: 27/01/2009 Proposta de redacció d’una carta al Departament de Salut sobre l’autorització d’instal·lació de farmacioles.- Data: 27/01/2009 Nota sobre la resolució IUE/500/2009 de 12 de febrer, aprovada per la Presidenta del Comitè Executiu del COPCA i publicada al DOGC el 3 de març de 2009.- Data: 18/03/2009 Informe sobre la obligatorietat o no de presentar les factures en format electrònic.- Data: 01/07/2009 Informe reunió amb el Col·legi de Lleida sobre les consideracions manifestades pel Departament de Justícia a la modificació dels Estatuts d’aquest Col·legi.- Data: 17/07/2009 Proposta de contesta del Consell al Departament de Justícia sobre la modificació dels Estatuts del Col·legi de Lleida.- Data: 23/07/2009 Nota emesa en interès del Col·legi de Farmacèutics de Tarragona en relació amb l’efecte del recàrrec d’equivalència en el marge establert pel RD 823/2008, per a la dispensació de medicaments.- Data: 22/09/2009 Informe en relació a la negativa d’un farmacèutic a dispensar un determinat medicament en supòsits determinats.Data: 20/10/2009 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Nota relativa a dos treballs d’interès: a) MORENO PLANTADA- GARRIGUES- MARTÍN VILLODRE-MUELAS TIRADO.- “Incidència de la llei 2/2007 de 15 de març de Societats Professionals, sobre l’oficina de farmàcia en relació als darrers pronunciaments del TJCE”. Revista InDret, octubre de 2009 i b) EZQUERRA HUERVA, A.- Sobre el blindatge comunitari de la propietat de les oficines de farmàcia a favor dels farmacèutics (consideracions en relació amb les sentències del Tribunal de Justícia de les Comunitats 19 NORMATIVA LEGAL Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 20. .

  NORMATIVA LEGAL Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya Europees de 19 de maig de 2009- assumptes acumulats C-171/07 y C-172/07, y assumpte C-531/06). Revista de Administración Pública, nº 180, 2009.- Data: 16/11/2009 11. Nota sobre l’Ordre SLT/492/2009 de 29 d’octubre, per la qual es crea la Comissió Mixta del Departament de Salut i Entitats Municipalistes i sobre l’Ordre SLT/506/2009, per la qual es crea el Programa de Desenvolupament de la Biblioteca de Ciències de la Salut .- Data: 25/11/200911. Nota sobre l’Ordre SLT/492/2009 de 29 d’octubre, per la qual es crea la Comissió Mixta del Departament de Salut i Entitats Municipalistes i sobre l’Ordre SLT/506/2009, per la qual es crea el Programa de Desenvolupament de la Biblioteca de Ciències de la Salut .- Data: 25/11/2009 4.3. Participació del Consell en activitats legislatives En aquest punt, es diferencien les activitats legislatives en què ha participat el Consell segons si s’han dut a terme en l’àmbit autonòmic o en l’àmbit estatal. ÀMBIT AUTONÒMIC Compareixença del President del Consell davant de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya sobre el Projecte de Llei de Salut Pública (12 de febrer). ÀMBIT ESTATAL Compareixença del President del Consell davant de la Comissió de Sanitat i Consum del Senat, en la ponència de l’estudi de les necessitats de recursos humans en el Sistema Nacional de Salut (2 de febrer). Tot i que en l’àmbit estatal el Consejo General és el que coordina les aportacions del col·lectiu farmacèutic a les diverses propostes de normatives, el Consell ha participat activament aportant al Consejo General: L’elaboració d’un informe relatiu a la incidència de la circular de l’Agència Espanyola del Medicament i Productes Sanitaris de 29 d’abril de 2009, sobre la formulació magistral. L’elaboració del document de consideracions al projecte de Reial Decret sobre recepta mèdica i ordre hospitalària de dispensació, que recull les observacions dels quatre Col·legis de Catalunya. L’elaboració de la proposta d’esmena d’addició a la proposició de Llei de modificació de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris. 20

 21. .

  5. Concertació entre el CatSalut i el Consell

 22. .

  CAT SALUT - CONSELL Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya 5. Concertació entre el CatSalut i el Consell Pel que fa al Concert d’Atenció Farmacèutica entre el CatSalut i el Consell, el 28 de setembre de 2009, es va procedir a la signatura de la modificació de l’Annex d’Absorbents d’Incontinència Urinària. Per altra banda, en el marc de la concertació s’ha començat a treballar sobre els següents aspectes: Elaboració del Text Refós del Concert. En aquest Text refós es recolliran tots els annexos al Concert vigents en un sol document. Iniciació de la revisió de l’Apartat 4 de procediment de facturació i pagament de l’Annex sobre la prestació farmacèutica a les oficines de farmàcia del Concert. Aquesta revisió inclou els processos de facturació de la recepta electrònica. Elaboració del document marc sobre el model integrat d’atenció farmacèutica comunitària a Catalunya. A finals de l’any 2009 es va seleccionar l’empresa de Consultoria encarregada de la coordinació per elaborar l’esmentat document marc. En aquest apartat, i tot i no formar part estrictament de la concertació amb el CatSalut, cal assenyalar l’intens treball que s’està duent a terme en relació amb la proposta de nou model per a la prestació farmacèutica per a persones ingressades en centres residencials. Així, encara que queden moltes incògnites per resoldre i per donar per tancada la posada en marxa del nou model, aquest 2009 s’han reprès les converses amb el CatSalut, amb la revisió del projecte de decret que ha de regular aquesta prestació i el plec de requeriments tècnics, on han de constar els serveis que han d’oferir les oficines de farmàcia, que mitjançant un procediment obert, poden accedir a donar la prestació farmacèutica a un centre residencial concret. 22

 23. .

  6. Activitats professionals

 24. .

  ACTIVITATS PROFESSIONALS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya 6.1. Projectes de col·laboració amb l’administració catalana Durant l’any 2009, el Consell ha col·laborat amb el Departament de Salut en diversos projectes que es relacionen a continuació: MESA MEDICAMENT L’any 2009, el Departament de Salut va constituir la primera Mesa del Medicament de Catalunya. Aquesta Mesa es va plantejar com un fòrum de debat, anàlisi i consens entre els professionals, els ciutadans, les autoritats i la indústria del medicament amb l’objectiu d’identificar les inquietuds del sector i extreure’n conclusions sobre aquells aspectes que requereixen d’una acció coordinada. La Mesa s’ha estructurat en un ple i en tres grups de treball. Els representants del Consell en cadascuna de les estructures, varen ser: Ple de la Mesa del Medicament: Jordi de Dalmases. Grups de treball: Recerca en medicaments: Beatriz Artalejo Ús racional i sostenibilitat de la prestació farmacèutica: Jordi de Dalmases Les persones pacients com a gestors del seu tractament: M.Pilar Gascón Es té previst tancar el document de les conclusions d’aquesta primera edició de la Mesa del Medicament durant l’any 2010. ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA Davant la decisió del Ministeri de Sanitat i Política Social de dispensar, a partir del mes de setembre de 2009, l’anticoncepció d’emergència amb Levonorgestrel sense recepta mèdica, el Departament de Salut i el Consell han elaborat conjuntament un document de recomanacions per a la dispensació d’aquest medicament a les oficines de farmàcia. Així mateix, en aquest document de recomanacions hi consta un full d’informació per a la recollida de dades epidemiològiques de les usuàries, que de forma voluntària vulguin cedir aquestes dades per fer estudis epidemiològics. PROGRAMA D’ATENCIÓ A PACIENTS DROGODEPENDENTS EN TRACTAMENT AMB AGONISTES OPIACIS A LES OFICINES DE FARMÀCIA Durant l’any 2009 s’ha iniciat la revisió del document del Programa d’Atenció a Pacients Drogodependents en tractament amb agonistes opiacis a les oficines de farmàcia. Aquesta revisió s’està duent a terme entre les diverses institucions i organismes implicats en el Programa: la Subdirecció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, la Subdirecció General de Drogodependències, el CatSalut i el Consell. Amb aquesta revisió, es pretén actualitzar els circuits i els formularis per a demanar l’autorització, la renovació o la baixa per participar en aquest programa per part de les oficines de farmàcia, 24

 25. .

  així com altres aspectes, com l’elaboració de formes sòlides de metadona, o regular les condicions del take home. PLA D’INNOVACIÓ DE L’ATENCIÓ PRIMÀRIA I LA SALUT COMUNITÀRIA Des de l’any 2007, el Departament de Salut ha estat treballant sobre el document estratègic del Pla d’innovació de l’Atenció Primària i la Salut Comunitària. En el procés d’elaboració d’aquest document, s’ha demanat les aportacions dels diferents agents implicats. En aquest sentit, el Consell ha elaborat i ha aportat, entre d’altres, el recull de serveis específics desenvolupats a la farmàcia comunitària a Catalunya durant el període 2004-2009. En el document final sobre el Pla d’innovació, presentat aquest any, s’ha tingut en compte el paper dels farmacèutics comunitaris, en relació a: “4.2.1.2 Els Serveis bàsics de referència en atenció primària i salut comunitària (...) Les farmàcies comunitàries són els recursos sanitaris amb més capil·laritat i accessibilitat. L’oficina de farmàcia i el personal farmacèutic són recursos com a recurs que cada vegada poden oferir més serveis i que actuen com a agents de salut que han de contribuir de manera decisiva al desenvolupament dels programes d’actuació en l’àmbit de la salut. (...)” “4.2.1.3 Línies d’avenç en la cartera de d’atenció primària i salut comunitària (...) Farmàcia Comunitària L’atenció farmacèutica que presta el personal de farmàcia afavoreix la continuïtat de l’atenció comunitària: Cal atorgar al personal de farmàcia la possibilitat d’incidir en tres eixos d’atenció: en les activitats de promoció de la salut, en les de prevenció de la malaltia i sobre grups de risc (maneig de símptomes menors i promoció de l’autocura; i seguiment farmacològic de pacients polimedicats, amb especial atenció al pacient crònic i fràgil). Cal fomentar una cartera de serveis acreditada que permeti al personal farmacèutic d’oficina de farmàcia poder participar en activitats de promoció de la salut, preventives de base poblacional proposades per l’Administració sanitària, establint el marc competencial necessari. (...)” EXPEDIENTS EN MATÈRIA D’OFICINES DE FARMÀCIA D’acord amb el Decret 12/1992, els Col·legis de Farmacèutics de Catalunya tenen delegada l’exercici de la competència d’autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia, com també l’establiment dels seus torns de guàrdia, vacances i horaris d’atenció al públic. 25 ACTIVITATS PROFESSIONALS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 26. .

  ACTIVITATS PROFESSIONALS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya La tramitació de les sol·licituds d’autorització, modificació de local i trasllats d’oficines de farmàcia que duen a terme els Col·legis suposa una dedicació de recursos importants pel volum de sol·licituds que s’arriben a gestionar. Durant l’any 2009, el Consell ha consensuat amb els Col·legis un format de recull de dades relatives a aquestes sol·licituds, per cada Àrea Bàsica de Salut (ABS), en què s’ha tingut en compte el nombre de sol·licituds en tràmit acumulades a data 31 de desembre de 2009 i també s’ha estandarditzat el recull de dades referents al nombre de sol·licituds arxivades i resoltes des de l’1 de juliol de 2009 al 31 de desembre de 2009. Aquest recull de dades permet tenir un coneixement puntual i precís de l’activitat desenvolupada pels Col·legis de Farmacèutics, així com reflectir la casuística referent als diferents tipus de sol·licituds que es tramiten i la diversitat de motius que es donen en la seva tramitació i que confereixen la complexitat d’aquest servei col·legial. De les dades aportades pels Col·legis en aquest recull, es desprenen els següents resultats: 1 ABS AMB SOL·LICITUDS EN TRÀMIT Del total de les 371 ABS, el 55% tindrien alguna sol·licitud en tràmit. ABS en tràmit COFB COFGi COFL COFT TOTAL 143 20 11 30 204 ABS totals 254 37 33 47 371 ABS en tràmit/total 56,30% 54,05% 33,33% 63,83% 54,99% 2 TIPUS DE SOL·LICITUD EN TRÀMIT Els Col·legis estan tramitant un total de 3.072 sol·licituds, que corresponen a 2.170 sol·licitants. Aquestes 3.072 sol·licituds es distribueixen segons la següent tipologia: Tipus de sol·licitud en tràmit (fins a 31/12/2009) Nova oficina de farmàcia Modificació de local amb canvi d’accés Trasllat voluntari Trasllat forçós Trasllat provisional TOTAL COFB COFGi COFL COFT Total 2.119 0 29 0 0 2.148 498 0 2 0 1 501 137 0 2 0 0 139 282 1 1 0 0 284 3.036 1 34 0 1 3.072 26

 27. .

  Com es pot observar, el gruix de sol·licituds en tràmit respon a sol·licituds de noves oficines de farmàcia. Respecte al total de les sol·licituds de nova instal·lació, el 70% són tramitades pel Col·legi de Barcelona, el 16% pel de Girona, el 5% pel de Lleida i el 9% pel Col·legi de Tarragona. SOL·LICITUDS EN TRÀMIT PER A L’INSTAL·LACIÓ DE NOVES OFICINES DE FARMÀCIA (acumulades fins a 31/12/2009) COFL COFT COFGi COFB 0 6% 9% 16% 70% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3 MOTIUS PELS QUALS LES SOL·LICITUDS ESTAN PENDENTS La casuística per la qual les 3.072 sol·licituds en tràmit estan pendents de resolució per part dels Col·legis és diversa i s’assenyala en la següent taula i el corresponent gràfic: Motius pels quals les sol·licituds estan pendents de resolució per part del COF (fins a 31/12/2009) 1. En tràmit per la pròpia gestió de la sol·licitud 2. Paralitzades a causa d’un recurs d’alçada d’una petició de nova obertura anterior 3. Paralitzades a l’espera de la resolució per part del Departament de Salut, per abstenció del COF 4. Paralitzades per peticions anteriors al canvi de delimitació de l’ABS 5. Paralitzades per recurs contra trasllat de data anterior 6. Resolució del Departament de Salut de paralització de la tramitació fins sentència del TSJC TOTAL COFB COFGi COFL COFT Total 608 446 51 76 1.181 868 319 297 22 34 2.148 55 0 0 0 0 501 88 0 0 0 0 139 133 6 69 0 0 284 1.144 325 366 22 34 3.072 El següent gràfic mostra la distribució global de les sol·licituds pendents de resolució per part dels Col·legis, segons els motius: 27 ACTIVITATS PROFESSIONALS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 28. .

  ACTIVITATS PROFESSIONALS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ SEGONS MOTIUS 1 2 3 4 5 6 0 12% 11% 1% 1% 10% 38% 37% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 4 SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS I PENDENTS DE RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT DE SALUT Hi ha un considerable nombre de sol·licituds que, un cop resoltes pel Col·legi corresponent, són recorregudes. Fins a 31 de desembre de 2009, hi havia 1.053 sol·licituds resoltes pels Col·legis però que estaven pendents de resolució per part del Departament de Salut. SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COF I PENDENTS DE RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT DE SALUT COFL COFT COFGi COFB 23 156 284 590 0 2% 15% 27% 56% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A més d’aquestes 1.053, hi ha 267 sol·licituds pendents de resolució pel Departament de Salut per abstenció del Col·legi de Barcelona, en aplicació de l’article 28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu. 28

 29. .

  5 SOL·LICITUDS RESOLTES PER PART DELS COL·LEGIS Entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2009, els Col·legis han resolt fins a 274 sol·licituds. Nombre de sol·licituds resoltes per part dels COF, segons les opcions: (del 01/07/2009 al 31/12/2009) 1. Autorització d’una obertura d’una nova oficina de farmàcia 2. Denegació d’una obertura d’una nova oficina de farmàcia 3. Abstenció d’una obertura d’una nova oficina de farmàcia 4. Resoltes (només per a trasllats i modificació de local amb canvi d’accés) TOTAL COFB COFGi COFL COFT Total 4 121 76 1 4 0 1 24 0 2 22 0 8 171 76 17 218 1 6 1 26 0 24 19 274 6 SOL·LICITUDS ARXIVADES PELS COL·LEGIS Entre l’1 de juliol i el 31 de desembre de 2009, els Col·legis han arxivat 533 sol·licituds. La major part d’aquestes sol·licituds s’han arxivat per manca de dades i/o incompliment de la Llei de Taxes. La següent taula mostra el detall de les sol·licituds arxivades. Nombre de sol·licituds arxivades pels COF, segons les opcions: (del 01/07/2009 al 31/12/2009) 1. Per manca de dades i/o per incompliment de la Llei de Taxes 2. Per renúncia del sol·licitant 3. Per què l’interessat ha obert una nova oficina de farmàcia a la mateixa ABS o municipi TOTAL COFB COFGi COFL COFT Total 24 0 18 42 432 0 0 432 24 0 0 24 35 0 0 35 515 0 18 533 PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE LA MALALTIA El paper de les oficines de farmàcia a Catalunya, com a establiments sanitaris, que contribueixen a proporcionar informació i educació sanitària a la població, està àmpliament reconegut i recollit en diferents documents, com ara el Llibre blanc per a la integració de les activitat preventives a les oficines de farmàcia, publicat l’any 1997. 29 ACTIVITATS PROFESSIONALS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 30. .

  ACTIVITATS PROFESSIONALS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya En aquest sentit, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, en el seu rol de coordinador dels quatre Col·legis, ha vehiculat la difusió de diverses campanyes informatives per a la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. Com podeu observar, algunes d’aquestes iniciatives tenen una continuïtat periòdica. Tot seguit, es relacionen algunes d’aquestes campanyes que han tingut lloc durant l’any 2009: Pla d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de calor sobre la salut (POCS): Un any més, el Consell ha participat activament en el Pla d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de calor sobre la salut (POCS). El Departament de Salut i el CatSalut van posar en marxa aquest Pla l’any 2004, arran de l’onada de calor patida l’estiu del 2003. Com en d’altres edicions, enguany, s’han editat uns fulletons informatius en forma de vano, que s’han distribuït a les oficines de farmàcia i a Centres de Salut, per informar als ciutadans sobre la prevenció de l’onada de calor. Així mateix, les oficines de farmàcia també han ofert informació i consells a la població que ho ha sol·licitat. Línia Verda: La línia Verda és un servei d’informació i assessorament en alcoholisme i altres drogodependències del Departament de Salut i del Departament d’Acció Social i Ciutadania que està en funcionament des del 1992. Inicialment, l’atenció es feia telefònica i/o presencial, però amb l’avanç de les noves tecnologies, s’ha afegit l’atenció via correu electrònic, el xat amb professionals, un fòrum i llistes de correus. Per donar a conèixer aquesta iniciativa el Departament de Salut ha editat novament uns fulletons i una adhesius que ha distribuït, entre d’altres, a les oficines de farmàcia autoritzades pel Programa d’Atenció a Pacients Drogodependents en tractament amb agonistes opiacis a les oficines de farmàcia. Manifest conjunt del dia Mundial de la SIDA: Com és habitual, el Consell ha donat suport al Manifest Conjunt del dia Mundial de la Sida, que se celebra l’1 de desembre, liderat pel Departament de Salut i en el qual hi participen diverses entitats de tots el àmbits, entre elles el Consell. Campanya vacunació grip estacional 2009: Aquesta tardor, el Departament de Salut ha posat en marxa la campanya de vacunació antigripal que fa, altra vegada, un èmfasi especial en la immunització dels professionals 30

 31. .

  sanitaris i d’altres treballadors de la salut. És per això, que els òrgans del Departament de Salut han dissenyat un programa de vacunació antigripal per facilitar i promoure la vacunació dels professionals sanitaris. Han demanat la col·laboració als Col·legis de Farmacèutics per conscienciar els farmacèutics de la importància de la vacunació antigripal i fomentar el valor altruista de la vacunació de cara a la comunitat que atén. Per facilitar l’accés a la vacunació, s’ha arribat a un acord amb l’ICS perquè tant els farmacèutics comunitaris com tot el personal que treballa a la farmàcia es pugui vacunar en el CAP corresponent a la ubicació de la farmàcia a més de deixar obert que qui vulgui vagi al CAP on tingui el metge de família. Informació sobre la grip A: Els Col·legis de Farmacèutics han difós als farmacèutics col·legiats els butlletins que ha anat facilitant el CatSalut al Consell, amb la informació i actuacions que ha dut a terme el Departament de Salut en relació a la grip A. D’aquesta manera, s’ha tingut informació puntual del desenvolupament de la campanya de la grip A. 6.2. Documents editats pel Consell Durant l’any 2009, de forma interna, el Consell ha preparat diversos documents: ACTUALITZACIÓ DEL DOCUMENT DE NORMES ORIENTATIVES DE TARIFACIÓ PER A LA DISPENSACIÓ PRIVADA DE FÓRMULES MAGISTRALS I PREPARATS OFICINALS DEL FORMULARI NACIONAL: Per a l’actualització d’aquest document, es va constituir un grup de treball en què hi van participar representants de cadascun dels quatre Col·legis. A partir de la publicació de la Llei 25/2009 de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (Llei Òmnibus), s’impedeix que els col·legis professionals i a les seves organitzacions col·legials estableixin barems orientadors en vers els honoraris professionals; per aquest motiu, aquest document ha deixat d’estar accessible als webs col·legials i no s’actualitzarà més. INFOCONSELL: A partir del mes de setembre de 2008, el Consell elabora els informes INFOCONSELL, en els quals es tracta monogràficament un tema en concret. Tot i que l’INFOCONSELL no té una periodicitat determinada, durant l’any 2009 s’han elaborat dos informes amb les següents temàtiques: 1) Contribució de les oficines de farmàcia a la sostenibilitat del Sistema Públic de Salut i 31 ACTIVITATS PROFESSIONALS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 32. .

  ACTIVITATS PROFESSIONALS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya 2) Anàlisi de la distribució de les oficines de farmàcia de Catalunya en els diferents percentatges respecte a la mitjana de facturació a càrrec del CatSalut l’any 2008. Aquests informes es trameten a cadascun dels Col·legis per al seu coneixement. 6.3. Participació del Consell en comissions i grups de treball amb l’administració i en patronats d’institucions farmacèutiques Durant aquest any 2009, s’han realitzar un total de 199 reunions de comissions i/o grups de treball que es relacionen en aquest apartat. A continuació, es detallen els representants del Consell que formem part dels diversos Consells i Comitès Assessors i Comissions i grups de treball del Departament de Salut i/o del Servei Català de la Salut. A EN RELACIÓ AL CONCERT D’ATENCIÓ FARMACÈUTICA AMB EL CATSALUT Consell Català de la Salut Jordi de Dalmases Comissió d’Atenció Farmacèutica de Catalunya Jordi de Dalmases Carles Conejero Josep Aiguabella Andreu Suriol M.Pilar Gascón Comissió de Farmacovigilància Àngel Torres Núria Casamitjana Tomàs Casasin Montse Díaz Jaumina Casanovas Rita Martínez Pilar Rius Comissió Tècnica Assessora en formulació magistral M. Pilar Gascón Núria Franquesa Comissió de seguiment de l’annex d’Absorbents d’Incontinència Urinària Jordi de Dalmases M. Pilar Gascón Comitè directiu de la recepta electrònica Jordi de Dalmases 32

 33. .

  Comitè de seguiment de la recepta electrònica Francesc Pla Lluís Pla Josep Gavaldà Tina Rubio Mònica Brusau Fernando Espí Grup de treball plec de requeriments tècnics CRS M. Pilar Gascón Grup de treball actualització annex sobre el procediment de facturació i pagament Francesc Pla Lluís Pla Grup de treball de requeriments funcionals de la recepta electrònica Francesc Pla Lluís Pla Benet Fité Llorenç Lladonosa Lluís Escuder Fernando Espí B EN RELACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT Comitè Assessor en oficines de farmàcia M.Pilar Gascón Maria Calvo Margarita Casanovas Daniel Manso Tomeu Fullana Consell Assessor pla d’innovació d’atenció primària i salut comunitària M. Pilar Gascón Consell Assessor sobre tabaquisme de Catalunya Mercè Barau Consell Assessor de laboratoris clínics Jaume Miró Consell Assessor sobre la prevenció d’errors de medicació Montserrat Frigola Consell Assessor d’immigració i cooperació en l’àmbit de la salut Marian Carretero Consell Assessor qualitat assistencial Lluís Medir Huerta 33 ACTIVITATS PROFESSIONALS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 34. .

  ACTIVITATS PROFESSIONALS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya Consell Consultiu Salut Pública M. Pilar Gascón Consell Científic Assessor del pla de pandèmia de la grip a Catalunya Núria Casamitjana Consell Tècnic de Formació Farmacèutica Continuada Cristina Rodriguez M.Pilar Gascón Angel Torres Francisco Mateo Consell General de Participació de l’ICS M.Pilar Gascón Comissió Assessora teràpies naturals M.José Alonso Comissió Assessora sobre garantia de qualitat en la fabricació industrial de medicaments Jordi Comabella Ramon Bonet Comissió Assessora en productes cosmètics Amàlia Oliete Comissió d’Informació Terapèutica M.Antònia Mangues Comissió directiva per a la prevenció i control de les ITS a Catalunya Rafel Borràs Comissió de seguiment Metadona Pilar Rius Comitè de redacció del butlletí de farmacovigilància de Catalunya Núria Casamitjana Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya Pilar Salvador Comitè de Direcció de Serveis TiC Salut Francesc Pla Grup de treball de revisió del document del Programa d’atenció a pacients drogodependents en tractament amb agonistes opiacis a les oficines de farmàcia M.Pilar Gascón Montserrat Boada 34

 35. .

  Ortopèdia Montserrat Gironés Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de calor sobre la salut (POCS) Pilar Rius Pel que fa a les comissions i patronats d’institucions farmacèutiques, els representants del Consell són: Consell Assessor consultiu de la Facultat de Farmàcia de la UB Jordi de Dalmases Anna Sánchez Comissió Mixta de Pràctiques Tutelades M.Pilar Gascón Lluís Pla Pilar Salvador Fundació Pharmaceutical Care Anna Sánchez Fundació Concòrdia Farmacèutica Jaume Casas Ramon Piera Comissió Mixta Conveni CCFC-Associació de Diabètics de Catalunya Francesc Pla Lluís Pla Daniel Manso Anna Sánchez 6.4. Participació en activitats, congressos i jornades d’interès professional Amb la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona s’han dut a terme dues col·laboracions: Participació a través de la comissió mixta de pràctiques tutelades, en el procediment d’acreditació dels centres receptors de l’assignatura d’estades de la Facultat de Farmàcia de la UB. Col·laboració del Consell en l’activitat lectiva organitzada per l’Associació d’Estudiants de Farmàcia, Patient Counselling Event, amb l’atorgament d’un diploma de reconeixement i la inscripció per un any com a soci de la Fundació Pharmaceutical Care, per als tres guanyadors. 35 ACTIVITATS PROFESSIONALS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 36. .

  ACTIVITATS PROFESSIONALS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya Congrés INFARMA, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona (Barcelona, 11 al 13 de febrer) Simposium Val D’Aran “Futur Farmacèutic”, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de Lleida (Lleida, 27 i 28 de febrer) Jornada sobre la sostenibilitat del Sistema Sanitari Públic, organitzada per la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat (Barcelona, 26 de març) Jornada de recepta electrònica, organitzada pel Col·legi de Farmacèutics de Tenerife (Tenerife, 2 i 3 d’abril) I Jornada de debat de la recepta electrònica, organitzada pel Col·legi de Farmacèutics de Tarragona i els Serveis Territorials de Terres de l’Ebre (Tortosa, 30 de maig) Jornada X Aniversari de la Fundació Pharmaceutical Care “La farmacia al servicio del paciente: necesidad de cambio. De la teoría a la pràctica” (Madrid, 1 de juny) XV Jornada de la Societat Catalana de Farmàcia i Clínica “El farmacèutic clínic i el pacient oncològic” (Barcelona, 16 de juny) V Congrés Nacional d’Atenció Farmacèutica de la Fundació Pharmaceutical Care (Sevilla, 15 d’octubre) Jornada sobre l’ús prudent dels antibiòtics, organitzada pel Departament de Salut (Barcelona, 18 de novembre) VII Jornada de Normes de Correcta Fabricació de medicaments (Barcelona, 10 de desembre) 6.5. Activitats formatives adreçades a farmacèutics del Departament de Salut En aquest apartat es relacionen les activitats formatives adreçades a farmacèutics del Departament de Salut, en matèria de salubritat alimentària i sanitat ambiental. Com ja es va fer l’any anterior, la organització d’aquestes activitats pel 2009 s’ha fet via subvenció. L’objectiu final d’aquestes activitats formatives, és l’ampliació i l’actualització permanent dels coneixements en les matèries de salut ambiental i alimentària, pròpies de les funcions que desenvolupen els farmacèutics en l’àmbit de la protecció de la salut. El programa de formació s’ha dissenyat en base a la valoració de les activitats formatives impartides l’any anterior i a les necessitats detectades per les diferents unitats que participen en 36

 37. .

  la gestió de les activitats. Els cursos programats contemplen temes que s’han tractat en anteriors edicions i temes nous o amb un enfocament diferent. Tots els cursos han estat gratuïts, s’han realitzat en horari laboral, i amb caràcter pràctic, de manera que els coneixements adquirits siguin d’aplicació al lloc habitual de treball. Tot i que en altres anys s’ha tingut en compte la descentralització territorial dels cursos programats, aquest 2009 tots els cursos s’han realitzat a Barcelona. En la gestió administrativa, s’ha comptat amb la participació dels responsables encarregats d’aquestes activitats en els Serveis Territorials del Departament de Salut i amb les persones del servei de Formació Continuada dels Col·legis de Farmacèutics on s’ha organitzat els cursos, en aquest cas del Col·legi de Barcelona. La selecció de les persones interessades en assistir als cursos l’han fet els Serveis Territorials, tenint en compte el tema del curs i la tasca que desenvolupen; posteriorment s’ha proposat la seva inscripció en els cursos respectius. A més dels farmacèutics titulars i dels farmacèutics del Cos Superior de Salut Pública, han participat en aquestes activitats formatives la resta de professionals dels equips de protecció de la salut de l’Agència de Protecció de la Salut. D’igual manera, els farmacèutics també han participat en els cursos gestionats pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Els cursos realitzats dins de l’oferta prevista pel a l’any 2009, han estat els següents: Curs sobre els camps electromagnètics i salut (1 edició a Barcelona el 21 d’abril) Curs sobre el control de la gestió de residus en centres sanitaris (1 edició a Barcelona el 5 de maig) Curs sobre vigilància i control sanitari dels establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació (1 edició a Barcelona, el 16 de juny) Curs sobre els materials en contacte amb els aliments (1 edició a Barcelona, el 8 d’octubre) Curs sobre laboratoris de salut ambiental i alimentària. Sistemes d’acreditació. Interpretació d’informes (1 edició a Barcelona, l’11 de novembre) Curs sobre aigües de consum humà: sistemes de tractament i plans de seguretat de l’aigua (1 edició a Barcelona, el 20 de novembre) 37 ACTIVITATS PROFESSIONALS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 38. .

  ACTIVITATS PROFESSIONALS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya La següent taula mostra la distribució del total dels 329 assistents als diversos cursos realitzats. Col·legi COFB COFB COFB COFB COFB COFB TOTAL Curs Camps electromagnètics i salut Control de la gestió de residus en centres sanitaris Vigilància i control sanitari dels establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació Materials en contacte amb els aliments Laboratoris de salut ambiental i alimentària. Sistemes d’acreditació. Interpretació d’informes. Aigües de consum humà: sistemes de tractament i plans de seguretat de l’aigua Data 21/04/2009 19/05/2009 16/06/2009 08/10/2009 11/11/2009 20/11/2008 Nombre assistents 85 33 41 40 34 96 329 Cal esmentar que aquest 2009 s’han realitzat 6 cursos amb 329 assistents, davant dels 9 cursos i els 452 assistents de l’any anterior. En acabar cada curs, s’ha distribuït entre els alumnes un qüestionari d’avaluació anònim, on es valoren diversos aspectes del curs, així com dels docents. En general, els resultats dels qüestionaris d’avaluació dels cursos fets durant l’any 2009 mostren resultats positius que indiquen la conveniència de continuar amb les activitats formatives. 38

 39. .

  7. Projectes tecnològics

 40. .

  PROJECTES TECNOLñ GICS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya A continuació es detallen les activitats dutes a terme durant l’any 2008 en l’àmbit tecnològic. 7.1. Recepta electrònica Execució i seguiment del Desplegament de la Recepta Electrònica a Girona, Lleida i Tarragona, segons Planificació CatSalut-Consell del 2008. Planificació, execució, i seguiment del Desplegament de la Recepta Electrònica a Catalunya Central i Barcelona, amb l’objectiu d’assolir el 100% d’implantació a tota Catalunya a principis del 2010. Amb aquesta previsió de finalització del desplegament pel 2010, el Consell comença, amb Sayós&Carrera (S&C), l’anàlisi i disseny dels Serveis a proporcionar, a partir del 2010, pel Centre de Gestió d’Operacions TIC (CGO) del Consell. CatSalut, per la seva banda, comença a definir el seu Centre de Gestió Compartida (CGC), començant per la Gestió del Servei de Suport als usuaris (prescriptors). Càrrega a la base de dades de SIFARE de totes les Oficines de Farmàcia, i dels seus usuaris (farmacèutics i auxiliars), que faran ús dels Serveis de Recepta Electrònica durant aquest nou Calendari de Desplegament. Redimensionament del Centre de Suport a l’Usuari (CAU) de Recepta Electrònica, titularitat del Consell, per donar Servei a les Oficines de Farmàcia que es vagin incorporant al Sistema segons el nou Calendari de Desplegament acordat. Anàlisi, disseny i posada en marxa de nous requeriments per l’aplicació WEB de Gestió de SIFARE: impressió d’un full estàndard de recollida de cupons, personalitzada per l’Oficina de Farmàcia; millores en els llistats de qualitat i facturació; possibilitat que el titular atorgui algun dels seus permisos a qualsevol usuari de la seva l’Oficina de Farmàcia. Un cop tancats amb el CatSalut els Plans d’Actuació pels casos de Contingència Locals a les Oficines de farmàcia durant l’any 2008, aquest 2009 s’ha començat a analitzar quin ha de ser el Procediment d’Actuació pel cas d’una incidència general o total al Servei de Recepta Electrònica. Seguiment del desplegament dels nous requeriments de Recepta Electrònica inclosos a la nova API de SIFARE: bàsicament, els nous Serveis de dispensació en Contingència, segons els Procediments per Contingències Locals establerts amb CatSalut al 2008; i incorporació de les prescripcions tipus “si cal” o “a demanda” o “no periòdiques”. Creació i participació al nou Grup de Treball de Professionals (prescriptors i dispensadors) del Servei de Recepta Electrònica, amb l’objectiu de millorar funcionalment el 40

 41. .

  Servei: modificacions al Pla de Medicació, millores a la missatgeria entre professionals, millores a les finestres de dispensació. Anàlisi tècnic mensual de les incidències detectades al Procés de Facturació pel Grup de Treball de Facturació de Recepta Electrònica. Anàlisi tècnic mensual de les conclusions preses pel Grup de Treball d’Indicadors de Recepta Electrònica, en quant a implantació, eficiència, i qualitat del Servei. 7.2. Xarxa farmacèutica de Catalunya Execució i seguiment del Desplegament de la Xarxa Farmacèutica de Catalunya a Girona, Lleida i Tarragona, segons Planificació CatSalut-Consell del 2008 pel Servei de Recepta Electrònica. Planificació, execució, i seguiment del Desplegament de la Xarxa Farmacèutica de Catalunya a Catalunya Central i Barcelona, amb l’objectiu d’assolir el 100% d’implantació del Servei de Recepta Electrònica a tota Catalunya a principis del 2010. Amb aquesta previsió de finalització del desplegament pel 2010, es signa el contracte amb Telefónica pels Serveis de la Xarxa Farmacèutica de Catalunya pels propers 5 anys. Anàlisi i execució del Projecte Tècnic d’ampliació dels tres cabdals troncals de la Xarxa Farmacèutica de Catalunya: cabdal d’entrada a HP, cabdal d’entrada a CatSalut, i cabdal de sortida a Internet. Posada en marxa del pilot de Seus amb connectivitat a la Xarxa Farmacèutica de Catalunya mitjançant comunicacions mòbils. Manteniment del Sistema d’Informació del Consell per a la refacturació als Col·legis de Farmacèutics de les quotes en concepte de connexió a la Xarxa de les seves Oficines de Farmàcia, i d’ús del Servei de Veu a través de les línees del Consell. 7.3. Comissió Assessora en Tecnologia i Comunicacions Seguiment amb les empreses informàtiques dels 9 Programes de Gestió d’Oficina de Farmàcia (PGOF) homologats, sent el focus principal del 2009 la implantació dels nous requeriments del Servei de Recepta Electrònica a totes les Oficines de Farmàcia de Catalunya. Anàlisi de les peticions d’obertura de Serveis Empresarials i Professionals a través del Servei d’Internet de la Xarxa Farmacèutica de Catalunya. 41 PROJECTES TECNOLñ GICS Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 42. .

  8. Tancament Pressupost 2009

 43. .

  Ingressos 2009. Pressupost ordinari Pressupost any 2009 (EUR) QUOTES COL·LEGIALS Barcelona Girona Lleida Tarragona TOTAL QUOTES COL·LEGIALS INTERESSOS Interessos TOTAL INTERESSOS ALTRES INGRESSOS Homologació Subvencions (BBVA) Ingressos diversos Ingressos Extraordinaris Ingressos Ext. excercicis anteriors TOTAL ALTRES INGRESSOS TOTAL INGRESSOS RESULTAT PRESSUPOST ORDINARI 428.005,20 43.160,40 25.603,20 43.053,60 539.822,40 Realitat any 2009 (EUR) 418.404,93 43.377,60 25.772,90 43.155,83 530.711,26 diferència any 2009 (EUR) -9.600,27 217,20 169,70 102,23 -9.111,14 % diferència -2,24% 0,50% 0,66% 0,24% -1,69% 10.000,00 10.000,00 1.686,52 1.686,52 -8.313,48 -8.313,48 -83,13% -83,13% 11.232,90 18.000,00 29.232,90 579.055,30 3.369,86 18.000,00 1.533,42 22.903,28 555.301,06 -7.863,04 1.533,42 -6.329,62 -23.754,24 -70,00% 0,00% 0,00% -21,65% -4,10% 56.177,66 Û Û 43 PRESSUPOST 2009 Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 44. .

  PRESSUPOST 2009 Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya Despeses i inversions 2009. Pressupost ordinari Pressupost any 2009 (EUR) DESPESES JUNTA CONSELL Despeses representació Assignació Secretària Assignació dedicació projecte R.E. Comissions i Juntes del Consell TOTAL DESP. JUNTA CONSELL COMISSIONS TÈCNIQUES Dietes i Comissions TOTAL COMISSIONS TÈCNIQUES DESPESES NOVA SEU Interessos TOTAL DESPESES NOVA SEU MANTENIMENT LOCAL Llum Escala Aigua Neteja Seguretat Exprés (alarma) Reparació i conservació Assegurança Serveis bancaris Telèfon (mòbil, connexió portàtil, ...) Material Oficina Paper/sobres i fotocòpies Material Informàtic Manteniment prog. Info (SP…) Correus i Telègrafs Transports Varis TOTAL MANTENIMENT LOCAL 9.341,73 26.377,06 26.528,91 65.402,55 127.650,26 Realitat any 2009 (EUR) 26.377,08 2 6.528,88 61.822,12 114.728,08 diferència any 2009 (EUR) -9.341,73 0,02 -0,03 -3.580,43 -12.922,17 % diferència -100,00% 0,00% 0,00% -5,47% -10,12% 43.641,85 43.641,85 31.058,40 31.058,40 -12.583,45 -12.583,45 -28,83% -28,83% 6.000,00 6.000,00 3.311,05 3.311,05 -2.688,95 -2.688,95 -44,82% -44,82% 1.744,20 1.251,72 297,47 2.593,44 295,34 2.967,81 557,76 161,08 722,26 1.000,00 440,31 859,32 338,43 130,40 1.667,24 3.324,17 18.350,95 2.119,49 1.260,00 312,04 2.454,62 818,25 3.038,29 548,37 102,36 4.847,47 511,98 677,90 142,81 382,56 83,13 2.060,09 928,28 20.287,64 375,29 8,28 14,57 -138,82 522,91 70,48 -9,39 -58,72 4.125,21 -488,02 237,59 -716,51 44,13 -47,27 392,85 -2.395,89 1.936,69 21,52% 0,66% 4,90% -5,35% 177,05% 2,37% -1,68% -36,45% 571,15% -48,80% 53,96% -83,38% 13,04% -36,25% 23,56% -72,07% 10,55% 44

 45. .

  Pressupost any 2009 (EUR) DESPESES PERSONAL Salari personal Consell S.S personal Consell Formació personal TOTAL DESPESES PERSONAL ATENCIONS COORPORATIVES Atencions Coorporatives TOTAL ATENCIONS COORPORATIVES ALTRES DESPESES Imatge Consell Amortitzacions TOTAL ALTRES DESPESES SUBVENCIONS ALTRES ENTITATS Jornades de la SCFC Concòrdia Farmacèutica ONG 0,7% del pressupost total Fundació Pharmaceutical Care (anual) 3 inscripcions Fundació Pharmaceutical Care Altres subvencions TOTAL SUBV. ALTRES ENTITATS IMPREVISTOS Imprevistos Simposium Vall d’Aran Varis TOTAL IMPREVISTOS JORNADA II TROBADA JUNTES CCFC Jornada -Trobada Juntes CCFC TOTAL JORNADA-TROBADA JUNTES CCFC 135.024,91 41.900,00 176.924,91 Realitat any 2009 (EUR) 132.024,93 31.284,48 163.309,41 diferència any 2009 (EUR) -2.999,98 -10.615,52 -13.615,50 % diferència -2,22% -25,34% -7,70% 17.608,57 17.608,57 14.454,42 14.454,42 -3.154,15 -3.154,15 -17,91% -17,91% 6.000,00 6.000,00 1.540,45 1.540,45 -4.459,55 -4.459,55 -74,33% -74,33% 5.000,00 6.010,12 80,00 240,00 11.330,12 5.125,00 6.010,12 80,00 11.215,12 125,00 0,00 0,00 -240,00 -115,00 2,50% 0,00% 0,00% -100,00% -1,01% 3.353,48 3.000,00 6.353,48 3.000,00 3.000,00 -3.353,48 -3.353,48 -100,00% 0,00% -52,78% 18.000,00 18.000,00 - -18.000,00 -18.000,00 -100,00% -100,00% 45 PRESSUPOST 2009 Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis de Farmac• utics de Catalunya

 46. .

  PRESSUPOST 2009 Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya Pressupost any 2009 (EUR) SERVEIS EXTERIORS Publicació Concert Advocats i Assessories FBD (homologació) Publicacions TOTAL SERVEIS EXTERIORS DESPESES FINANCERES Interessos pòlissa Despeses pòlissa Despeses Financeres TOTAL DESPESES FINANCERES TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ ALTRES DESPESES Ajust negatiu IVA circulant Ajust negatiu I.R.P.F. Impost Bens Immobles (IBI) Taxa ambiental gestió residus municipals Projectes professionals TOTAL ALTRES DESPESES TOTAL DESPESES INVERSIONS Mobiliari Telèfons Equips informàtics TOTAL INVERSIONS NOUS PROJECTES Nous projectes professionals i tecnologics TOTAL NOUS PROJECTES TOTAL DESPESES I INVERSIONS 43.000,00 4.000,00 7.000,00 54.000,00 Realitat any 2009 (EUR) 36.865,85 3.470,00 1.528,00 41.863,85 diferència any 2009 (EUR) -6.134,15 -530,00 -5.472,00 -12.136,15 % diferència -14,27% -13,25% -78,17% -22,47% 485.860,15 1.864,09 1.575,76 84,00 3.523,85 408.292,27 1.864,09 1.575,76 84,00 3.523,85 -77.567,86 -15,97% 1.599,61 231,17 1.830,77 487.690,92 5.494,11 1.693,79 220,29 7.408,19 415.700,46 5.494,11 94,18 -10,88 5.577,41 -71.990,45 5,89% -4,71% 304,65% -14,76% 25.000,00 13.554,04 13.554,04 13.554,04 -11.445,96 -45,78% 66.364,38 66.364,38 579.055,30 69.868,90 69.868,90 499.123,40 3.504,52 3.504,52 -79.931,90 -13,80% 46

 47. .

  Ingressos 2009. Pressupost extraordinari Projecte e-recepta Pressupost any 2009 (EUR) ANNEX CONCERT (AIU_01/07/2006) BARCELONA GIRONA LLEIDA TARRAGONA TOTAL ANNEX CONCERT 388.096,31 44.535,35 28.935,29 53.815,04 515.382,00 Realitat any 2009 (EUR) 393.815,20 45.082,14 29.026,26 55.071,36 522.994,96 diferència any 2009 (EUR) 5.718,89 546,79 90,97 1.256,32 7.612,96 % diferència 1,47% 1,23% 0,31% 2,33% 1,48% COMUNICACIONS RECEPTA ELECTRÒNICA Connexió OF: 2008 (500), 2009 (1000), 2010 (3000) 1.357.321,00 Trucades fora de tarifa Plana de les OF (a facturar) 125.216,01 TOTAL COMUNICACIONS RECEPTA ELECTRÒNICA 1.482.537,01 APORTACIONS COF Pla Sostenibilitat BARCELONA GIRONA LLEIDA TARRAGONA TOTAL APORTACIONS COF Pla Sostenibilitat FONS PROMOCIÓ DE LA SALUT Fons promoció de la Salut TOTAL FONS DE PROMOCIÓ DE LA SALUT ALTRES INGRESSOS EXTRAORDINARIS Subvenció Connectivitat Departament Salut Aportació activitat ordinària Consell (nous projectes) TOTAL ALTRES INGRESSOS EXTRAORDINARIS TOTAL INGRESSOS RESULTAT PRESSUPOST EXTRAORDINARI 1.359.812,72 -122.724,29 -8,28% 353.914,58 49.477,13 30.298,70 50.927,60 484.618,01 353.914,58 49.477,13 30.298,70 50.927,60 484.618,01 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 - 0,00% 0,00% 575.728,12 575.728,12 3.208.265,14 69.868,90 69.868,90 2.587.294,59 -575.728,12 69.868,90 -505.859,22 -620.970,55 -87,86% 0,00 Û 47 PRESSUPOST 2009 Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 48. .

  PRESSUPOST 2009 Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya Despeses i inversions 2009. Pressupost extraordinari Projecte e-recepta Pressupost any 2009 (EUR) EDS Plataforma R.E. Pilot (Addenda 1) Plataforma Internet Pilot (Addenda 1) Plataforma R.E. Alta Disponibilitat (Addenda 2) Plataforma Internet Alta Disponibilitat (Addenda 2) Aplicatius Desplegament (Addenda 3) CAU Implantació (Addenda 4) Ampliació Plataforma R.E. Alta Disp. (Addenda 5) TOTAL EDS 189.318,51 40.572,96 185.413,02 46.258,00 343.802,88 103.036,50 242.244,00 1.150.645,87 Realitat any 2009 (EUR) 190.402,80 40.805,40 191.327,01 45.299,76 180.974,60 310.757,80 0,00 959.567,37 diferència any 2009 (EUR) 1.084,29 232,44 5.913,99 -958,24 -162.828,28 207.721,30 -242.244,00 -191.078,50 % diferència 0,57% 0,57% 3,19% -2,07% -47,36% 201,60% -100,00% -16,61% TELEFÓNICA Connexió OF: 2008 (500), 2009 (1000), 2010 (3000 ) 1.854.457,20 Connexió COFx i Consell 58.306,56 Trucades fora de Tarifa Plana de les OF (a refacturar) 73.590,71 Trucades Consell 3.600,00 TOTAL TELEFÒNICA 1.989.954,47 FIRMA PROFESSIONAL. Certificacions Digitals TOTAL FIRMA PROFESSIONAL ALTRES PROVEIDORS FBD i SerialNET: Disseny projecte Absis Legal Advocats: Assessorament legal Sayós & Carreras TOTAL ALTRES PROVEIDORS CONSELL Comissions tècniques Material, costos telefònics, transports, viatges, … TOTAL CONSELL TOTAL DESPESES I INVERSIONS 1.581.550,00 -408.404,47 -20,52% 64,80 64,80 150,00 150,00 85,20 85,20 131,48% 131,48% 14.000,00 14.000,00 28.000,00 670,24 9.597,37 0,0 10.267,61 670,24 -4.402,63 -14.000,00 -17.732,39 -31,45% -100,00% -63,33% 31.200,00 8.400,00 39.600,00 3.208.265,14 35.759,61 35.759,61 2.587.294,59 4.559,61 -8.400,00 -3.840,39 -620.970,55 14,61% -100,00% -9,70% -19,36% 48

 49. .

  8. Auditoria

 50. .

  50 AUDITORIA Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 51. .

  51 AUDITORIA Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 52. .

  52 AUDITORIA Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 53. .

  53 AUDITORIA Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 54. .

  54 AUDITORIA Mem˜ riaÕ 09 Consell de Colá legis Farmac• utics de Catalunya

 55. .

  Memòria 2009 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

 56. .

  56 C/ Girona, 64-66, 1er pis 08009 BARCELONA Tel. 93 247 92 03; Fax. 93 265 03 03 E-mail: consell@ccfc.cat

Para visualizar correctamente esta página es necesaria la última versión de Adobe Flash Player y tener habilitada la ejecución de javascript en su navedador