Memòria 2010 - CCFC

Memòria 2010 - CCFC :

 1. .

  Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya Memòria 2010

 2. .

  Memòria 2010 Direcció i Coordinació Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya Disseny María Luque c Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya C/ Girona, 64-66, 1er pis 08009 BARCELONA Tel. 93 247 92 03; Fax. 93 265 03 03 E-mail: consell@ccfc.cat

 3. .

  0. Índex pàgina 1. 2. AQUEST ANY... EL CONSELL 2.1. Finalitats 2.2. Òrgans de Govern 3. XIFRES 3.1. Col·legiats a Catalunya 3.2. Activitat professional a l’Oficina de Farmàcia 3.3. Activitat professional a la Farmàcia Hospitalària 3.4. Altres activitats professionals farmacèutiques 4. REPRESENTACIÓ 4.1. Concertació 4.2. Normativa legal Normativa en tràmit d’audiència pública Informes de l’assessoria jurídica del Consell Participació del Consell en activitats legislatives 5. PROFESSIÓ 5.1. Projectes de col·laboració 5.2. Documents editats pel Consell 5.3. Participació del Consell en comissions i grups de treball amb l’administració i en patronats d’institucions farmacèutiques 5.4. Participació en activitats, congressos i jornades d’interès professional 5.5. Activitats formatives adreçades a farmacèutics del 38_ Departament de Salut 6. TECNOLOGIA 6.1. Recepta electrònica 6.2. Xarxa farmacèutica de Catalunya 6.3. TiCFarma 6.4. Business Intelligence 7. 8. 9. RESPONSABILITAT COMUNICACIÓ TANCAMENT PRESSUPOST 2010 40_ 41_ 42_ 43_ 43_ 44_ 48_ 51_ 57_ 36_ 24_ 25_ 32_ 33_ 04_ 06_ 07_ 08_ 10_ 11_ 14_ 15_ 16_ 17_ 18_ 20_ 20_ 21_ 23_ 10. AUDITORIA 03

 4. .

  1. Aquest any... El 2010 ha vingut marcat per les mesures de contenció de les despesa en medicaments i productes sanitaris.

 5. .

  1. Aquest any... El Reial decret llei 4/2010 i el Reial decret llei 8/2010 han propiciat que la contenció de la despesa hagi recaigut específicament sobre el sector del medicament, ja reiteradament afectat per retallades de preus i de marges que s’han anat assumint amb actitud responsable, tot i tenir uns dels preus dels medicaments més baixos de l’entorn europeu. Arran de la publicació d’aquestes mesures, el Consell va fer una manifestació pública per demanar un marc estable pel sector del medicament i fer palesa la repercussió d’aquestes normatives sobre les farmàcies. A més, l’afectació ha estat indiscriminada i sense proporcionalitat, ja que no s’ha tingut en compte la situació de les farmàcies amb menys recursos, que en molts casos són imprescindibles per poder oferir un servei tan extens i capil·lar com l’actual. La farmàcia catalana ha tingut un paper cabdal en la introducció i acceptació dels medicaments genèrics, que ha estat una eficaç eina de contribució a la sostenibilitat del sistema, amb quasi el 26% del total de les dispensacions. Entenem doncs que Catalunya ja ha fet els deures, però ha rebut amb la mateixa força les mesures implementades a tot l’estat. La manca de decisió per implantar polítiques de reforma al sistema públic de salut durant els anys de creixement econòmic ha provocat que ara es decretin a corre cuita mesures poc equilibrades que incideixen en reiterar negativament en l’àmbit del medicament. Aquest any també cal destacar les dificultats de l’administració per poder pagar puntualment la factura de la prestació farmacèutica. Des de la corporació farmacèutica però, s’han trobat els mecanismes financers adients perquè les farmàcies continuïn cobrant amb normalitat, arran dels convenis signats aquest any amb el CatSalut. Malgrat la situació d’incertesa econòmica, des del Consell s’ha continuat refermant un model de farmàcia com a establiment sanitari des del qual es duen a terme activitats coordinades en vers la prevenció, la promoció de la salut i el seguiment de pacients. En aquest sentit, es va signar un acord amb el CatSalut que dóna el marc d’actuació que permet definir el disseny, la implantació i la gestió d’una cartera de serveis d’activitats professionals. 05

 6. .

  2. El Consell “El Consell és l’òrgan representatiu i coordinador dels quatre Col·legis de Farmacèutics de Catalunya”

 7. .

  Col·laborar Ordenar Representar Vetllar 2.1. Finalitats El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, de conformitat amb el què disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les professions titulades i col·legis professionals, és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat que constitueix l’òrgan suprem representatiu i coordinador de la totalitat dels col·legis de farmacèutics existents a Catalunya i que hi estan integrats, és a dir, els de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Té per objecte la representació de la professió davant la Generalitat de Catalunya i l’Administració Central de l’Estat, complint les finalitats i exercint totes les funcions que li assignin la legislació vigent. Aquest Consell, constituït l’any 1985, va ser el primer consell autonòmic de col·legis farmacèutics a l’Estat espanyol. FINALITATS DEL CONSELL El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya ha de complir les finalitats següents: Col·laborar amb els poders públics en la reglamentació de les condicions generals de l’exercici de la professió farmacèutica en totes les seves modalitats. Ordenar, dins el marc que estableixen les lleis, i vigilar l’exercici de la professió. Representar els interessos generals de la professió a Catalunya, especialment en les seves relacions amb les administracions públiques de qualsevol àmbit. Vetllar perquè l’activitat professional dels farmacèutics s’adeqüi als interessos i al benestar dels ciutadans i, per tant, coadjuvar a la millor resolució dels problemes relacionats amb la salut pública. 07

 8. .

  ACTIVITATS DESENVOLUPADES PEL CONSELL Les activitats pròpies del Consell giren bàsicament entorn a la representació dels interessos generals de la professió farmacèutica davant de l’administració autonòmica i això implica que esdevingui l’interlocutor per aquells projectes que abasten al conjunt de Catalunya. En aquest sentit, el Consell és l’encarregat de dur a terme la negociació del Concert d’Atenció farmacèutica amb el CatSalut, així com dels projectes que en deriven i que tenen una dimensió més enllà del propi Concert: el projecte de la recepta electrònica i la posada en marxa de la cartera de serveis des de l’oficina de farmàcia. Així mateix, el Consell també té una participació activa en el procés d’elaboració i modificació de les disposicions legals autonòmiques que afecten al col·lectiu i el representa en les diverses comissions o consells assessors en què es demana la seva participació. Per altra banda, cal destacar que des del Consell es marquen i es planifiquen les directrius comunes i es fa una tasca de coordinació entre els quatre Col·legis, mentre que els Col·legis tenen un paper decisiu en l’execució d’aquestes directrius i en la interlocució única amb els seus col·legiats. 2.2. Òrgans de Govern El Consell està compost per 10 membres: 4 d’ells són els consellers nats que corresponen als presidents de cadascun dels quatre col·legis, i 6 consellers, escollits per i entre els membres de les Juntes de Govern de cada col·legi, seguint la següent distribució: 3 pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, 1 pel Col·legi de Farmacèutics de Girona, 1 pel Col·legi de Farmacèutics de Lleida i 1 pel Col·legi de Farmacèutics de Tarragona. 8

 9. .

  Els membres del Consell a la sala de reunions del Consell MEMBRES DE LA JUNTA DEL CONSELL DEL COL·LEGIS FARMACÈUTICS DE CATALUNYA CONSELLERS NATS Sr. Jordi de Dalmases i Balañá Sr. Carles Conejero i Lobos Sr. Josep Aiguabella i Alentà Sr. Andreu Suriol i Ribé CONSELLERS PER ELECCIÓ President del Col·legi de Barcelona President del Col·legi de Girona President del Col·legi de Lleida President del Col·legi de Tarragona Sra. M. Pilar Gascón i Lecha Sr. Francesc Pla i Santamans Sra. Maria Calvo i Gil Sr. Lluís Pla i Cama Sr. Daniel Manso i Abizanda Sra. Anna Sánchez i Farré RELACIÓ DE CÀRRECS Col·legi de Barcelona Col·legi de Barcelona Col·legi de Barcelona Col·legi de Girona Col·legi de Lleida Col·legi de Tarragona Sr. Jordi de Dalmases i Balañá Sr. Josep Aiguabella i Alentà Sra. M. Pilar Gascón i Lecha Sr. Carles Conejero i Lobos Sra. Maria Calvo i Gil Sr. Lluís Pla i Cama Sr. Andreu Suriol i Ribé Sr. Francesc Pla i Santamans Sr. Daniel Manso i Abizanda Sra. Anna Sánchez i Farré President Vicepresident Secretària Tresorer Vicesecretària Vicetresorer Vocal Autonòmic Vocal Vocal Vocal Durant l’any 2010, s’han realitzat un total de 24 reunions de la Junta del Consell, de les quals tres han estat de caràcter extraordinari. 9

 10. .

  3. Xifres Aquest apartat recull el perfil dels farmacèutics col·legiats a Catalunya l’any 2010, quan a la distribució per edat i gènere i la tipologia d’exercici i/o activitat professional. Així mateix, també conté informació detallada sobre la distribució geogràfica de les oficines de farmàcia catalanes.

 11. .

  3.1. Col·legiats a Catalunya El nombre de farmacèutics col·legiats a Catalunya s’ha anat incrementant progressivament, així per a l’any 2010 el nombre total de farmacèutics col·legiats és de 10.108, un 2,10% més que l’any anterior. En les següents taules i gràfics es relaciona la distribució dels col·legiats per províncies, edat i gènere i la distribució d’aquests en les diverses vocalies. NOMBRE DE COL·LEGIATS COFB Exercents No exercents No exercents-jubilats Total col·legiats 7.056 590 389 8.035 COFGi 722 52 20 794 COFL 441 21 29 491 COFT 674 76 38 788 Catalunya 8.893 739 476 10.108 Els 10.108 farmacèutics col·legiats, es distribueixen segons el gènere de la següent manera: 2.760 són homes i 7.348 són dones, el que representa un percentatge sobre el total del 27% i un 73%, respectivament. COL·LEGIATS PER GÈNERE 27 % Homes 73 % Dones 11

 12. .

  Pel que fa a les edats dels col·legiats, la franja d’edat on es concentra un major nombre de col·legiats és la que va dels 35 a menys de 45 anys, seguida de la de 45 a menys de 55 anys i la de menys de 35 anys. També s’observa una feminització progressiva de la professió, ja que el nombre de dones augmenta fins a un 80% sobre el total de farmacèutics col·legiats en la franja d’edat de menys de 35 anys, mentre que en la de partir de 65 anys, hi ha un 54,7% de dones i un 45,3% d’homes. COL·LEGIATS PER EDAT > 65 anys De 55 anys a < 65 anys De 45 anys a < 55 anys De 35 anys a < 45 anys < 35 anys 521 494 612 680 453 0 500 629 868 1.711 2.325 1.815 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 3.500 Homes Dones A continuació, s’exposa l’adscripció dels farmacèutics col·legiats a les diverses vocalies de cada Col·legi; per a la denominació de cada vocalia, s’ha utilitzat la terminologia emprada en els respectius Estatus. Cal destacar que un mateix col·legiat pot estar adscrit a més d’una vocalia, per això el nombre resultant és diferent al nombre total de col·legiats. COL·LEGI DE BARCELONA Vocalies Col·legi de Barcelona Alimentació i Nutrició Anàlisi Atenció Primària Dermofarmàcia i Productes Sanitaris Distribució Hospitals Indústria Investigació i Docència Oficina de Farmàcia Ortopèdia Plantes Medicinals i Homeopatia Salut Pública Total Nombre d’adscripcions 411 237 40 205 98 275 465 54 5.064 695 166 68 7.778 12

 13. .

  COL·LEGI DE GIRONA Vocalies Col·legi de Girona Alimentació i Nutrició Atenció Farmacèutica Dermofarmàcia Distribució Distribució medicaments ús animal Farmacèutics Titulars i Salut Pública Farmàcia Hospitalària Indústria Laboratoris clínics Oficina de farmàcia Òptica i acustica audio. Ortopèdia De número (adjunts) Total Nombre d’adscripcions 140 187 392 4 14 26 38 6 61 608 20 158 236 1.890 COL·LEGI DE LLEIDA Vocalies Col·legi de Girona Nombre d’adscripcions 205 32 53 493 191 347 51 27 1.399 Alimentació Analistes Farmacèutics d’institucions i Salut Pública Formació continuada, docència i recerca Indústria, distribució farmacèutica i medicaments veterinaris Oficina de farmàcia Ortopèdia, òptica, optometria i audiopròtesi Serveis de Farmàcia i Dipòsits de medicaments Total COL·LEGI DE TARRAGONA Vocalies Col·legi de Tarragona Alimentació, Nutrició i Dietètica Analistes Dermofarmàcia Farmacèutics adjunts Farmacèutics d’hospital Farmacèutics d’indústria Farmacèutics de magatzems de distribució Homeopatia i fitoteràpia IFM, medi ambient i administracions públiques Oficina de farmàcia Òptometria, òptica i acústica audiomètrica Ortopèdia Promoció i docència professional Total Nombre d’adscripcions 90 66 393 225 29 17 4 19 35 364 18 60 4 1.324 13

 14. .

  El gràfic següent mostra, a mode de resum, la distribució dels col·legiats de tot Catalunya en funció de la seva adscripció a les vocalies col·legials. L’agrupació dels àmbits d’exercici i activitat professional s’ha fet seguint criteris d’homogeneïtzació de la diferent terminologia en la denominació de les vocalies, i per a l’assignació del nombre de col·legiats en cadascun dels àmbits, s’ha partit de les dades aportades per cada Col·legi referides a les modalitats professionals, exposades en les quatre taules anteriors. ADSCRIPCIÓ FARMACÈUTICS COL·LEGIATS A LES DIFERENTS MODALITATS D’EXERCICI PROFESSIONAL Atenció Primària Fitoteràpia i homeopatia Administració i Salut Pública Distribució Farmàcia Hospitalària Anàlsi Clíniques Indústria Docència i investigació Altres (Atenció Farmacèutica, adjunts) Alimentació Dermofarmàcia Ortopèdia, òpitica i acústica Oficina de Farmàcia 0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 40 185 182 311 369 395 488 551 648 846 990 1.002 6.608 3.2. Activitat professional a l’Oficina de Farmàcia Cal remarcar que 6.623 dels 10.108 col·legiats (65,52%) desenvolupen la seva activitat a l’oficina de farmàcia. Això suposa una mitjana de més de 2 farmacèutics per oficina de farmàcia. OFICINA DE FARMÀCIA COFB COFGi 283 89 236 8 0 2 618 COFL 174 35 109 1 1 27 347 COFT 289 72 225 4 4 0 594 Catalunya 2.669 820 808 2.236 8 82 6.623 Titulars únics Cotitulars Adjunts Substituts Regents Col·laboradors Total 1.923 624 238 2.223 3 53 5.064 14

 15. .

  En la següent taula es mostra el nombre d’oficines de farmàcia per província. NOMBRE D’OFICINES DE FARMÀCIA (OF) COFB Nombre OF Capital Nombre OF resta Província Total 1.028 1.198 2.226 COFGi 42 283 325 COFL 45 146 191 COFT 54 271 325 Catalunya 1.169 1.898 3.067 Durant el 2010, s’han obert 20 noves oficines de farmàcia, 9 a la província de Barcelona, 7 a la de Girona, 2 a la de Lleida i 2 a la de Tarragona. La distribució de les farmàcies a Catalunya respon a la necessitat d’assegurar un servei farmacèutic proper al ciutadà de forma equitativa i de fàcil accés per a tothom evitant, d’aquesta manera, la concentració en llocs més poblats o urbans en detriment de la població que viu en llocs més rurals o de poca concentració. La seva ubicació depèn del nombre d’habitants per àrea bàsica i contempla la distància mínima entre aquestes per tal d’arribar a tots els nuclis poblacionals. Catalunya va ser la primera Comunitat de l’Estat que va tenir una Llei d’Ordenació Farmacèutica pròpia (Llei 31/1991), aprovada per unanimitat de tot el Parlament de Catalunya. L’extensa xarxa farmacèutica de Catalunya- 3.067 oficines de farmàcia i 109 farmacioles-, fa que la ratio de farmàcies per a la població catalana sigui de les més altes d’Europa. Concretament a Catalunya, hi ha una oficina de farmàcia per cada 2.449 habitants i 1 farmacèutic per cada 1.134 habitants, aproximadament, a l’any 2010. En el següent mapa es mostra la distribució de les oficines de farmàcia entre les 41 comarques de Catalunya. Nombre d’oficines de farmàcia per comarca 3.3. Activitat professional a la Farmàcia Hospitalària La farmàcia hospitalària és una especialització de la professió farmacèutica que s’ocupa de servir a la població en les seves necessitats farmacèutiques, mitjançant la selecció, preparació, adquisició, control, dispensació, informació de medicaments i altres activitats orientades a aconseguir una utilització apropiada, segura i cost-efectiva dels medicaments i productes sanitaris, en benefici dels pacients atesos a l’hospital i en el seu àmbit d’influència. 15

 16. .

  La següent taula, mostra el nombre de Serveis de Farmàcia Hospitalària per províncies. NOMBRE DE SERVEIS DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA (SFH) COFB Nombre SFH Total SFH 84 84 COFGi 15 15 COFL 6 6 COFT 11 11 Catalunya 116 116 3.4. Altres activitats professionals farmacèutiques Un important percentatge de farmacèutics col·legiats desenvolupen la seva activitat professional en àmbits no exclusius pels farmacèutics. Cada cop més, els equips interprofessionals contribueixen a millorar el servei sanitari al ciutadà. Dins de l’àmbit de la salut pública, cal destacar la tasca professional dels més de 200 farmacèutics, uns adscrits al Cos de Titulats Superiors de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya i altres al Cos de Farmacèutics Titulars, que desenvolupen la seva activitat en el camp de la protecció de la salut, dedicats, bàsicament, a les grans àrees de la salut ambiental i la salut alimentària. Les activitats de salut ambiental van adreçades a la vigilància i el control dels agents físics, químics i biològics presents en els diferents elements del medi i en els indrets de la convivència humana; pel que fa a la salut alimentària, les intervencions es destinen al control i la vigilància dels agents que són presents en els aliments o que aquests poden vehicular. Cal destacar la importància de la formació continuada molt especialitzada que reben i la seva contribució a l’educació sanitària de la població en general. Aquests professionals realitzen les seves tasques a l’empara de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública. Dintre d’aquest apartat sobre altres àmbits d’actuació farmacèutica, s’ha d’incloure els farmacèutics especialistes en anàlisis clíniques, que fan determinacions analítiques i cribratges. També cal esmentar que a Catalunya hi ha una gran tradició d’indústries farmacèutiques i, és per això que al voltant de 500 farmacèutics col·legiats desenvolupen la seva activitat en la indústria farmacèutica, treballant en diferents vessants, com la direcció tècnica, els assaigs clínics, la investigació i el desenvolupament de nous fàrmacs, la garantia de qualitat, el registre i llicències i el màrqueting i vendes. Per altre banda, cal citar als farmacèutics de la distribució farmacèutica, que s’encarreguen de la direcció tècnica o logística de les centrals de distribució de medicaments i productes sanitaris. L’adscripció dels farmacèutics a les diferents vocalies, remarca l’interès professional específic en algunes àrees com són la dermofarmàcia, l’alimentació i nutrició, la fitoteràpia i homeopatia, l’ortopèdia i la investigació i docència que es poden desenvolupar des de l’exercici a l’oficina de farmàcia, la indústria o la distribució. 16

 17. .

  4. Representació “El Consell té per objecte la representació de la professió davant de la Generalitat de Catalunya i l’Administració Central de l’Estat, complint les finalitats i exercint totes les funcions que li assignin la legislació vigent”

 18. .

  4.1. Concertació Pel que fa al Concert d’Atenció Farmacèutica entre el CatSalut i el Consell, el 26 de juliol, es van signar els següents documents: Conveni d’acceptació del Text refós del Concert d’Atenció Farmacèutica entre el CatSalut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya. El Concert d’Atenció Farmacèutica vigent es va signar l’any 1995 i s’ha anat prorrogant fins a l’actualitat. Al llarg d’aquest temps, s’han incorporat annexos, convenis i addendes, per adequar-lo a les necessitats assistencials i tècniques relacionades amb la prestació farmacèutica. Així, el Text refós recull en un sol document el conjunt d’annexos, convenis i clàusules que són vigents en l’actualitat, i per tant, també s’hi han afegit els signats fins a data 26 de juliol de 2010. Conveni per a l’aprovació, implantació i gestió de la cartera de serveis farmacèutics de les oficines de farmàcia. El conveni signat dóna el marc d’actuació comú per definir el disseny, la implantació i la gestió d’una cartera de serveis concertada amb el CatSalut. La cartera de serveis concertats es defineix com el conjunt de serveis farmacèutics que el farmacèutic comunitari ha de prestar de manera integrada en el sistema sanitari, tant en l’àmbit de l’atenció primària de salut i coordinadament amb l’atenció especialitzada, com en salut pública, per tal que contribueixin a millorar la salut dels ciutadans de Catalunya. La cartera de serveis està formada per dos tipus de serveis: els bàsics inherents a les oficines de farmàcia i ja regulats en el concert vigent, i els acreditats que es categoritzen en: Activitats de prevenció de la malaltia Intervencions per a la millora de l’adherència terapèutica Seguiment farmacoterapèutic Intervencions de cooperació amb la farmàcia hospitalària El conveni també preveu un procediment d’inclusió dels nous serveis objecte de concertació, especificant les fases a seguir, tot i que manca per aprovar el document final del procediment i establir els serveis concrets a concertar. Conveni referent als Absorbents d’Incontinència Urinària i la creació del fons de noves tecnologies i altres objectius comuns. 18

 19. .

  El Reial Decret 8/2010 de 20 de maig, pel que s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, en l’article 11, sobre la revisió dels preus dels productes sanitaris, estableix que el preu de venta al públic dels Absorbents d’Incontinència Urinària (AIU) es redueix un 20%. Aquesta reducció és vigent a partir de l’1 d’agost de 2010. L’acompliment d’aquesta mesura es fa incompatible amb l’annex al Concert sobre AIU de 28 de setembre de 2009, i per tant, s’acorda deixar-lo sense efecte, a partir de l’1 d’agost de 2010. Ambdues parts van aprovar i signar un nou annex pel qual s’acorda que l’aportació resultant de l’aplicació d’un esglaonat que garanteixi un 6,3 % anual de la facturació líquida dels AIU, es destinarà a la creació d’un fons, del qual serà titular el Consell, que de comú acord entre el CatSalut i el Consell es destinarà a invertir i finançar part dels costos que suposa l’adaptació dels processos sobre noves tecnologies contemplats en el Concert, així com per altres objectius comuns. Amb la signatura d’aquest annex, s’aconsegueix una aportació finalista. Convenis per a la utilització dels Fons de promoció de la salut per al desplegament de la implantació de la recepta electrònica S’aproven i es signen dos convenis, per a la utilització del fons de promoció de la salut per al finançament dels costos addicionals de connectivitat de les oficines de farmàcia: de l’any 2008 i primer trimestre del 2009, dels tres trimestres restants de l’any 2009 i el primer trimestre de 2010. Conveni específic de col·laboració entre el Departament de Salut i el Consell per a la connexió de les oficines de farmàcia al sistema de recepta electrònica El proppassat mes d’agost el Govern de la Generalitat va acordar concedir una subvenció de 575.000 € per a la connectivitat a de les oficines de farmàcia al sistema de recepta electrònica. Aquesta subvenció s’ha instrumentat a través d’un conveni entre el Consell i el Departament de Salut que contempla que les oficines de farmàcia que es beneficiaran d’aquest finançament, són aquelles que es troben per sota d’un determinat percentatge de la facturació mitjana de receptes a càrrec del Servei Català de la Salut per a l’any 2009, resultant com a beneficiàries un total de 971 farmàcies de tot Catalunya: 223 amb una subvenció anual de 767,17 euros i 748 amb 545 euros. 19

 20. .

  Per altra banda, en el marc de la concertació s’ha treballat també sobre els següents aspectes: Continuació de la revisió de l’Apartat 4 de procediment de facturació i pagament de l’Annex sobre la prestació farmacèutica a les oficines de farmàcia del Concert, iniciada l’any 2009. Aquesta revisió inclou els processos de facturació de la recepta electrònica. En aquesta mateix línia també s’està revisant l’Apartat 1 de característiques i consideracions generals de la prescripció i dispensació. Inici de l’elaboració del document final del procediment per a la inclusió de serveis a la cartera de serveis concertats de les oficines de farmàcia i l’establiment dels serveis concrets a concertar. 4.2. Normativa legal NORMATIVA EN TRÀMIT D’AUDIÈNCIA PÚBLICA En aquest apartat es relacionen els projectes de normatives que, de conformitat amb el que preveu l’article 64 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Salut tramet oficialment al Consell per si es creu oportú fer al·legacions. A continuació es detallen els projectes normatius en tràmit d’audiència pública rebuts durant l’any 2010, i s’indica si s’han presentat al·legacions per part del Consell: Projecte de decret pel qual es regula el sistema de notificació de malalties de declaració obligatòria i brots epidèmics al Departament de Salut. Projecte de decret pel qual es regula el procediment voluntari d’estatutarització del personal funcionari d’administració i tècnic dels cossos d’administració general i d’administració especial de la Generalitat de Catalunya i del personal laboral d’institucions sanitàries que presta serveis a l’Institut Català de la Salut. Projecte d’ordre per la qual es modifica l’annex del Decret 202/1985, de 15 de juliol, de creació de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública. Projecte de decret pel qual es crea el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). Projecte de decret pel qual es regula el procediment voluntari d’estatutarització del personal funcionari d’administració i tècnic dels cossos d’administració general i d’administració especial de la Generalitat de Catalunya, del personal laboral de Conveni Únic de la Generalitat de Catalunya i del personal laboral d’institucions sanitàries que presta serveis a l’Institut Català de la Salut. 20

 21. .

  Projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària de les ortopèdies i dels establiments d’audiopròtesis i se’n regula el procediment d’autorització. Presentació d’al·legacions per part del Consell. Projecte de decret de creació del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya. Projecte de decret legislatiu per a l’adequació de normes amb rang de llei a la Directiva 2006/123/CE, del Parlament i del Consell, de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior. Projecte de decret de la Comissió Assessora de l’atenció maternoinfantil i d’atenció a la salut efectiva, sexual i reproductiva. Presentació d’al·legacions per part del Consell. Projecte d’ordre per la qual es crea la Comissió Assessora del Sector d’Assistència Sanitària Lliure. Presentació d’al·legacions per part del Consell. Projecte d’ordre per la qual es crea el Consell Assessor de la Seguretat de Pacients. Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut Pública de Catalunya. Projecte de decret de creació del Col·legi d’Enòlegs de Catalunya. Projecte d’ordre per la qual es modifica la delimitació de determinats sectors sanitaris. INFORMES DE L’ASSESSORIA JURÍDICA DEL CONSELL Recursos contenciós-administratiu Escrit d’oposició al recurs de cassació presentat per la Generalitat de Catalunya i la Federació d’Associacions de Professionals de Teràpies Naturals de Catalunya, contra la sentència 530 de 12 de juny de 2009 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el decret 31/2007, pel qual es regulen les condicions de l’exercici de determinades teràpies naturals.- Data: 12/04/2010. Altres recursos Informació sobre l’admissió a tràmit pel Tribunal Constitucional d’una qüestió d’inconstitucionalitat instada per l’Audiència Nacional en relació amb la Disposició Addicional novena de la Llei 25/1990 del Medicament. Data: 15/03/2010. 21

 22. .

  Informes projectes de Llei Informe vers les modificacions més rellevants introduïdes per la Llei 25/2009 de 22 de desembre (Llei Òmnibus).- Data:10/02/2010. Nota complementària a l’informe de la Llei Òmnibus.Data: 19/02/2010. Nota informativa sobre la modificació de l’apartat 6 de l’article 3 de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de garanties i ús racional dels medicaments, segons el Reial Decret Llei 4/2010, de 29 de març, de racionalització de la despesa farmacèutica amb càrrec al Sistema Nacional de Salut.- data: 27/04/2010. Nota sobre la impossibilitat de disposar de barems tarifaris orientatius, segons la Llei Òmnibus.- Data: 03/05/2010. Nota relativa a les actuacions que es poden realitzar davant del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic.- Data: 01/06/2010. Informes projecte de decrets i ordres Informe sobre el Projecte de Decret pel qual es crea el Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).- Data: 25/03/2010. Nota sobre projecte de decret pel qual es regula el procediment d’estatutarització del personal que presta els serveis a l’Institut Català de la Salut.- Data: 14/05/2010. Proposta d’al·legacions al projecte de decret pel qual s’estableixen els requisits tecnicosanitaris per a l’autorització sanitària de les ortopedies i dels establiments d’audiopròtesis.- Data: 07/06/2010. Nota sobre el projecte de decret legislatiu autonòmic per a l’adequació de normes amb rang de llei a la directiva 2006/123/ce del parlament i del consell de 12 de desembre, relativa als serveis en el mercat interior. -Data: 16/06/2010. Proposta d’al·legacions al projecte de decret de la comissió assessora de l’atenció maternoinfantil i d’atenció a la salut efectiva, sexual i reproductiva.Data: 09/07/2010. Nota del projecte d’ordre per la qual es crea el Consell Assessor de la seguretat dels pacients i del projecte d’ordre per la qual es crea el Consell Assessor del Sector d’Assistència Sanitària Lliure. – Data: 27/09/2010. 22

 23. .

  Proposta d’al·legacions al del projecte d’ordre per la qual es crea el Consell Assessor del Sector d’Assistència Sanitària Lliure. – Data: 28/09/2010. Altres informes S’han dut a terme nombrosos informes i revisions de documents relatius a: Convenis de col·laboració. Annexos, convenis i addendes al Concert d’Atenció Farmacèutica. Contractes amb diversos proveïdors. Informes relacionats amb l’administració pública. PARTICIPACIÓ DEL CONSELL EN ACTIVITATS LEGISLATIVES En aquest punt, es diferencien les activitats legislatives en què ha participat el Consell segons si s’han dut a terme en l’àmbit autonòmic o en l’àmbit estatal. Àmbit Autonòmic Compareixença del President del Consell davant de la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya sobre el Projecte de Llei de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient i la documentació clínica. (4 de març). Àmbit Estatal Tot i que en l’àmbit estatal el Consejo General és el que coordina les aportacions del col·lectiu farmacèutic a les diverses propostes de normatives, el Consell ha participat activament aportant al Consejo General: L’elaboració del document de consideracions al projecte de Reial Decret sobre recepta mèdica i ordre hospitalària de dispensació, que recull les observacions dels quatre Col·legis de Catalunya. 23

 24. .

  5. Professió “Adequació de l’activitat professional del farmacèutic als interessos i al benestar dels ciutadans”

 25. .

  5.1. Projectes de col·laboració Durant l’any 2010, el Consell ha col·laborat amb el Departament de Salut en diversos projectes que es relacionen a continuació: MESA MEDICAMENT Presentació del document de les conclusions de la primera edició de la Mesa del Medicament. Cal recordar que l’any 2009, el Departament de Salut va constituir la primera Mesa del Medicament de Catalunya. Aquesta Mesa es va plantejar com un fòrum de debat, anàlisi i consens entre els professionals, els ciutadans, les autoritats i la indústria del medicament amb l’objectiu d’identificar les inquietuds del sector i extreure’n conclusions sobre aquells aspectes que requereixen d’una acció coordinada. La Mesa es va estructurar en un ple i en tres grups de treball. Els representants del Consell en cadascuna de les estructures, varen ser: Ple de la Mesa del Medicament: Jordi de Dalmases. Grups de treball: Recerca en medicaments: Beatriz Artalejo. Ús racional i sostenibilitat de la prestació farmacèutica: Jordi de Dalmases. Les persones pacients com a gestors del seu tractament: M.Pilar Gascón. PROGRAMA D’ATENCIÓ A PACIENTS DROGODEPENDENTS EN TRACTAMENT AMB AGONISTES OPIACIS A LES OFICINES DE FARMÀCIA Continuació de la revisió del document del Programa d’Atenció a Pacients Drogodependents en tractament amb agonistes opiacis a les oficines de farmàcia, iniciada a finals de l’any 2009. Aquesta revisió s’està duent a terme entre les diverses institucions i organismes implicats en el Programa: la Subdirecció General de Farmàcia i Productes Sanitaris, la Subdirecció General de Drogodependències, el CatSalut i el Consell. Amb aquesta revisió, es pretén actualitzar els circuits i els formularis per a demanar l’autorització, la renovació o la baixa per participar en aquest programa per part de les oficines de farmàcia, així com altres aspectes, com l’elaboració de formes sòlides de metadona, o regular les condicions del take home. ANTICONCEPCIÓ D’EMERGÈNCIA A principis de l’any 2010, es va signar un conveni de col·laboració entre el Departament de Salut i el Consell, per al desenvolupament a les oficines de farmàcia de la dispensació de l’anticoncepció d’emergència amb Levonorgestrel sense recepta mèdica. El protocol de recomanacions, annexat a aquest conveni, incorpora un full d’informació per a la dispensació més simplificat que l’utilitzat inicialment, en el qual s’ha suprimit les dades identificatives de l’usuària. 25

 26. .

  ESTUDI SOBRE ELS SERVEIS D’URGÈNCIA NOCTURNA DE LES OFICINES DE FARMÀCIA Durant aquest any 2010, s’ha iniciat un estudi per avaluar la possible racionalització dels serveis d’urgència de les oficines de farmàcia. Per dur a terme aquest estudi, des del Consell s’ha recollit el detall de guàrdies d’urgència nocturna dels quatre col·legis distribuïdes per ABS i tenint en compte la definició del tipus d’organització del servei en cada municipi. A partir de la disposició d’aquesta informació, s’han mantingut reunions entre la Subdirecció General de Farmàcia i Productes Sanitaris (SGFiPS) i cadascun dels Col·legis per valorar la possible racionalització dels serveis d’urgència que s’estan prestant actualment. Per una banda, s’ha avaluat la possible racionalització en base a interpretacions consensuades de la legislació actual en aquesta matèria i per l’altra també s’està avaluant la possibilitat de racionalitzar els serveis d’urgència nocturns de les oficines de farmàcia d’acord amb els serveis sanitaris mèdics d’atenció continuada. Està previst finalitzar les avaluacions durant l’any 2011. PROJECTE PER LA IMPLANTACIÓ DEL MODEL D’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA A CATALUNYA EN EL PROCEDIMENT D’AUTORITZACIÓ EN MATÈRIA D’OFICINA DE FARMÀCIA Durant aquest 2010, s’han dut a terme diverses reunions amb la Subdirecció General de Farmàcia i Productes Sanitaris al voltant de l’aplicatiu que vol desenvolupar l’administració per agrupar les dades dels expedients en matèria d’oficina de farmàcia i informar de l’estat en què es troben aquests expedients. EXPEDIENTS EN MATÈRIA D’OFICINES DE FARMÀCIA D’acord amb el Decret 12/1992, els Col·legis de Farmacèutics tenen delegada l’exercici de la competència d’autorització per a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la supressió de les oficines de farmàcia, com també l’establiment dels seus torns de guàrdia, vacances i horaris d’atenció al públic. La tramitació de les sol·licituds d’autorització, modificació de local i trasllats d’oficines de farmàcia que duen a terme els Col·legis suposa una dedicació de recursos importants pel volum de sol·licituds que s’arriben a gestionar. Per a l’any 2010, s’ha seguit utilitzant el format de recull de dades relatives a aquestes sol·licituds per cada Àrea Bàsica de Salut (ABS), que el Consell va consensuar amb els Col·legis durant l’any 2009. Aquestes dades, recollides amb una periodicitat semestral, fan referència al nombre de sol·licituds en tràmit acumulades a la finalització del semestre, així com el nombre de sol·licituds arxivades i resoltes durant el semestre en qüestió. Per tant, les dades exposades en el present document per a l’any 2010, provenen dels dos reculls que s’han dut a terme: 26

 27. .

  un primer de l’1 de gener al 30 de juny i un segon de l’1 de juliol al 31 de desembre. La informació de les dades acumulades, fa referència a data 31 de desembre, mentre que en el cas del nombre de sol·licituds arxivades i resoltes s’han sumat les sol·licituds corresponents a cada semestre. Aquest recull de dades permet tenir un coneixement puntual i precís de l’activitat desenvolupada pels Col·legis de Farmacèutics, així com reflectir les causes que donen lloc a l’estat de tramitació d’aquests expedients. De les dades aportades pels Col·legis en aquest recull, es desprenen els següents resultats: 1 ABS AMB SOL·LICITUDS EN TRÀMIT Del total de les 371 ABS, el 56% tindrien alguna sol·licitud en tràmit. ABS en tràmit COFB COFGi COFL COFT TOTAL 139 25 13 31 208 ABS totals 254 37 33 47 371 ABS en tràmit/total 54,72% 64,57% 39,39% 65,96% 56,06% 2 TIPUS DE SOL·LICITUD EN TRÀMIT Els Col·legis estan tramitant un total de 2.866 sol·licituds, que corresponen a 2.059 sol·licitants. Aquestes 2.866 sol·licituds es distribueixen segons la següent tipologia: Tipus de sol·licitud en tràmit (fins a 31/12/2010) Nova oficina de farmàcia Modificació de local amb canvi d’accés Trasllat voluntari Trasllat forçós Trasllat provisional TOTAL COFB COFGi COFL COFT Total 1.930 0 19 0 0 1.949 418 0 3 0 1 422 169 0 1 0 0 170 321 0 4 0 0 325 2.838 0 27 0 1 2.866 El gruix de sol·licituds en tràmit respon a sol·licituds de noves oficines de farmàcia. Respecte al total de les sol·licituds de nova instal·lació, el 68% són tramitades pel Col·legi de Barcelona, el 15% pel de Girona, el 6% pel de Lleida i l’11% pel Col·legi de Tarragona. 27

 28. .

  SOL·LICITUDS EN TRÀMIT PER A L’INSTAL·LACIÓ DE NOVES OFICINES DE FARMÀCIA (acumulades fins a 31/12/2010) COFL COFT COFGi COFB 0 6% 11% 15% 68% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 3 MOTIUS PELS QUALS LES SOL·LICITUDS ESTAN PENDENTS Els motius pels quals les 2.866 sol·licituds en tràmit estan pendents de resolució per part dels Col·legis són els següents: Total Motius pels quals les sol·licituds estan pendents de resolució per part del COF (fins a 31/12/2010) 1. En tràmit per la pròpia gestió de la sol·licitud 2. Paralitzades a causa d’un recurs d’alçada d’una petició de nova obertura anterior 3. Paralitzades a l’espera de la resolució per part del Departament de Salut, per abstenció del COF 4. Paralitzades per peticions anteriors al canvi de delimitació de l’ABS 5. Paralitzades per recurs contra trasllat de data anterior 6. Resolució del Departament de Salut de paralització de la tramitació fins sentència del TSJC TOTAL COFB COFGi COFL COFT 813 379 53 206 1.451 567 231 303 22 35 1.949 43 0 0 0 0 422 104 0 7 0 0 170 62 0 57 0 0 325 776 231 367 6 35 2.866 28

 29. .

  DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ PELS COF SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2010) COFL COFT COFGi COFB 1 2 3 4 5 6 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 Així, el mateix gràfic anterior però a escala logarítmica (base 10), permet visualitzar més gràficament la distribució de les sol·licituds pendents de resolució pels Col·legis, segons els 6 motius categoritzats. DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ PELS COF SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2010) COFL COFT COFGi COFB 1 2 3 4 5 6 0 10 100 1.000 29

 30. .

  4 SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS I PENDENTS DE RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT DE SALUT Hi ha un considerable nombre de sol·licituds que, un cop resoltes pel Col·legi corresponent, són recorregudes. Fins a 31 de desembre de 2010, hi havia 881 sol·licituds resoltes pels Col·legis però que estaven pendents de resolució per part del Departament de Salut. SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COF I PENDENTS DE RESOLUCIÓ PER PART DEL DEPARTAMENT DE SALUT COFL COFT COFGi COFB 42 101 130 608 0 5% 11% 15% 69% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A més, d’aquestes 881, hi ha 300 sol·licituds pendents de resolució pel Departament de Salut per abstenció del Col·legi de Barcelona, en aplicació de l’article 28 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu. 5 SOL·LICITUDS RESOLTES PER PART DELS COL·LEGIS Durant tot l’any 2010, els Col·legis han resolt 567 sol·licituds. La següent taula mostra el detall de les resolucions. Nombre de sol·licituds resoltes per part dels COF, segons les opcions: (del 01/07/2010 al 31/12/2010) 1. Autorització d’una obertura d’una nova oficina de farmàcia 2. Denegació d’una obertura d’una nova oficina de farmàcia 3. Abstenció d’una obertura d’una nova oficina de farmàcia 4. Resoltes (només per a trasllats i modificació de local amb canvi d’accés) TOTAL COFB COFGi COFL COFT Total 17 266 167 0 43 0 3 8 0 2 30 0 22 347 167 27 477 0 43 1 12 3 35 31 567 30

 31. .

  6 SOL·LICITUDS ARXIVADES PELS COL·LEGIS En tot l’any, els Col·legis han arxivat 1.019 sol·licituds. La major part d’aquestes sol·licituds s’han arxivat per manca de dades i/o incompliment de la Llei de Taxes. La següent taula mostra el detall de les sol·licituds arxivades. Nombre de sol·licituds arxivades pels COF, segons les opcions: (del 01/07/2009 al 31/12/2009) 1. Per manca de dades i/o per incompliment de la Llei de Taxes 2. Per renúncia del sol·licitant 3. Per què l’interessat ha obert una nova oficina de farmàcia a la mateixa ABS o municipi TOTAL COFB COFGi COFL COFT Total 260 9 19 288 559 5 0 564 51 0 0 51 97 3 16 116 967 17 35 1.019 PROMOCIÓ DE LA SALUT I PREVENCIÓ DE LA MALALTIA El paper de les oficines de farmàcia a Catalunya, com a establiments sanitaris, que contribueixen a proporcionar informació i educació sanitària a la població, està àmpliament reconegut i recollit en diferents documents, com ara el Llibre blanc per a la integració de les activitat preventives a les oficines de farmàcia, publicat l’any 1997. En aquest sentit, el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, en el seu rol de coordinador dels quatre Col·legis, ha vehiculat la difusió de diverses campanyes informatives per a la promoció de la salut i la prevenció de la malaltia. Com podeu observar, algunes d’aquestes iniciatives tenen una continuïtat periòdica. Tot seguit, es relacionen algunes d’aquestes campanyes que han tingut lloc durant l’any 2010: Pla d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de calor sobre la salut (POCS): Un any més, el Consell ha participat activament en el Pla d’actuació per la prevenció dels efectes de l’onada de calor sobre la salut (POCS). El Departament de Salut i el CatSalut van posar en marxa aquest Pla l’any 2004, arran de l’onada de calor patida l’estiu del 2003. A diferència d’anys anteriors, i com a conseqüència de la crisi econòmica, aquest 2010 no s’han editat els tradicionals fulletons informatius en forma de vano, sinó que s’ha optat per l’edició d’un vídeo informatiu sobre la prevenció de l’onada de calor que s’ha facilitat a aquells centres o oficines de farmàcia que disposen de pantalles. Així mateix, 31

 32. .

  les oficines de farmàcia també han ofert informació i consells a la població que ho ha sol·licitat i des del Consell s’ha fet una nota informativa recordant els consells preventius. Manifest conjunt del dia Mundial de la SIDA: Com és habitual, el Consell ha donat suport al Manifest Conjunt del dia Mundial de la Sida, que se celebra l’1 de desembre, liderat pel Departament de Salut i en el qual hi participen diverses entitats de tots el àmbits, entre elles el Consell. Campanya per afavorir l’ús del preservatiu entre la gent jove: El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va col·laborar en una Campanya promoguda per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, per afavorir l’ús del preservatiu entre la gent jove, que s’emmarca en l’àmbit de la promoció d’hàbits saludables i la prevenció de conductes de risc entre els joves. La campanya consistia en la distribució, a través de les farmàcies, d’un pack de 3 preservatius acompanyat de material informatiu i educatiu sobre la correcta utilització d’aquest mètode de barrera protectora i sobre la prevenció de les infeccions de transmissió sexual. La participació de les farmàcies en aquesta campanya va ser totalment voluntària i s’identificava la seva participació amb un distintiu específic. 5.2. Documents editats pel Consell Durant l’any 2010, de forma interna, el Consell ha preparat diversos informes monogràfics, sota el nom genèric d’INFOCONSELL. Les temàtiques tractades, han estat: Tramitació de sol·licituds d’autoritzacions en matèria d’oficina de farmàcia, a 31 de desembre de 2009. La professió farmacèutica en xifres, a 31 de desembre de 2009. Evolució del marge brut mitjà de les oficines de farmàcia de Catalunya en la facturació a càrrec del CatSalut. 20042009. Estudi relatiu a la planificació de les oficines de farmàcia a Catalunya pel període 1999-2009. Aquests informes es trameten a cadascun dels Col·legis per al seu coneixement. 32

 33. .

  5.3. Participació del Consell en comissions i grups de treball amb l’administració i en patronats d’institucions farmacèutiques Durant aquest any 2010, s’han realitzar un total de 177 reunions de comissions i/o grups de treball que es relacionen en aquest apartat. A continuació, es detallen els representants del Consell que formem part dels diversos Consells i Comitès Assessors i Comissions i grups de treball del Departament de Salut i/o del Servei Català de la Salut. A EN RELACIÓ AL CONCERT D’ATENCIÓ FARMACÈUTICA AMB EL CATSALUT Consell Català de la Salut Jordi de Dalmases Comissió d’Atenció Farmacèutica de Catalunya Jordi de Dalmases Carles Conejero Josep Aiguabella Andreu Suriol M.Pilar Gascón Comissió de Farmacovigilància Àngel Torres Núria Casamitjana Tomàs Casasin Gemma Galofré Jaumina Casanovas Sílvia Cabarrocas Pilar Rius Comissió Tècnica Assessora en formulació magistral M. Pilar Gascón Núria Franquesa Comissió de seguiment de l’annex d’Absorbents d’Incontinència Urinària Jordi de Dalmases M. Pilar Gascón Comitè directiu de la recepta electrònica Jordi de Dalmases Comitè de seguiment de la recepta electrònica Francesc Pla Lluís Pla Josep Gavaldà Tina Rubio Mònica Brusau Fernando Espí Grup de treball plec de requeriments tècnics CRS M. Pilar Gascón Grup de treball actualització annex sobre el procediment de facturació i pagament Francesc Pla Lluís Pla M. Pilar Gascón Daniel Manso Jordi Blanch Pilar Rius 33

 34. .

  Grup de treball de requeriments funcionals de la recepta electrònica Francesc Pla Lluís Pla Benet Fité Llorenç Lladonosa Lluís Escuder Fernando Espí Taula conjunta CRS M.Pilar Gascón Anna Sánchez Antoni Sala Pilar Rius Projecte elaboració document marc model integrat Atenció Farmacèutica-Cartera de Serveis Jordi de Dalmases M.Pilar Gascón Pilar Rius Grup de treball Dietoterapèutics Maria Calvo Francesc Pla Grup mixt SPD M. Pilar Gascón Anna Sánchez Carles Conejero Mercè Barau Maria Estrada B EN RELACIÓ AMB EL DEPARTAMENT DE SALUT Comitè Assessor en oficines de farmàcia M.Pilar Gascón Maria Calvo Margarita Casanovas Daniel Manso Tomeu Fullana Consell Assessor pla d’innovació d’atenció primària i salut comunitària M. Pilar Gascón Consell Assessor sobre tabaquisme de Catalunya Mercè Barau Consell Assessor de laboratoris clínics Jaume Miró Consell Assessor sobre la prevenció d’errors de medicació Montserrat Frigola Consell Assessor d’immigració i cooperació en l’àmbit de la salut Marian Carretero Consell Assessor qualitat assistencial Lluís Medir Huerta Consell Consultiu Salut Pública M. Pilar Gascón Consell Científic Assessor del pla de pandèmia de la grip a Catalunya Núria Casamitjana 34

 35. .

  Consell Tècnic de Formació Farmacèutica Continuada Cristina Rodriguez M.Pilar Gascón Angel Torres Francisco Mateo Consell General de Participació de l’ICS M.Pilar Gascón Comissió Assessora teràpies naturals M.José Alonso Comissió Assessora sobre garantia de qualitat en la fabricació industrial de medicaments Jordi Comabella Ramon Bonet Comissió Assessora en productes cosmètics Amàlia Oliete Comissió d’Informació Terapèutica M.Antònia Mangues Comissió directiva per a la prevenció i control de les ITS a Catalunya Rafel Borràs Comissió de seguiment Metadona Pilar Rius Comitè de redacció del butlletí de farmacovigilància de Catalunya Núria Casamitjana Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya Pilar Salvador Comitè de Direcció de Serveis TiC Salut Francesc Pla Grup de treball de revisió del document del Programa d’atenció a pacients drogodependents en tractament amb agonistes opiacis a les oficines de farmàcia M.Pilar Gascón Montserrat Boada Ortopèdia Montserrat Gironés Pla d’actuació per prevenir els efectes de l’onada de calor sobre la salut (POCS) Pilar Rius Grup de treball model administració electrònica. Agrupació de dades en matèria d’autoritzacions OF Maria Calvo Ivan López M.Josep Puvill Sílvia cabarrocas Mònica Brusau Jordi Blanch Raül Galisteo Pla director de malalties reumàtiques i de l’aparell locomotor M. Pilar Gascón Grup de treball SEM-Consell M. Pilar Gascón Francisco Mateo 35

 36. .

  Pel que fa a les comissions i patronats d’institucions farmacèutiques, els representants del Consell són: Consell Assessor consultiu de la Facultat de Farmàcia de la UB Jordi de Dalmases Anna Sánchez Comissió Mixta de Pràctiques Tutelades M.Pilar Gascón Lluís Pla Pilar Salvador Fundació Pharmaceutical Care Anna Sánchez Fundació Concòrdia Farmacèutica Jaume Casas Ramon Piera Comissió Mixta Conveni CCFC-Associació de Diabètics de Catalunya Francesc Pla Lluís Pla Daniel Manso Anna Sánchez 5.4. Participació en activitats, congressos i jornades d’interès professional Participació, a través de la comissió mixta de pràctiques tutelades, en el procediment d’acreditació dels centres receptors de l’assignatura d’estades de la Facultat de Farmàcia de la UB. Jornada del Pla d’innovació d’atenció primària i salut comunitària (Barcelona, 9 de febrer). E-Health week (Barcelona, del 15 al 18 de març). Participació del senyor Lluís Pla com a ponent en un dels “speak corners” organitzats sobre el projecte de la recepta electrònica. Visita dels membres del Consell als laboratoris Cinfa (Pamplona, 15 i 16 d’abril). XVI Jornada de la Societat Catalana de Farmàcia i Clínica “Farmacoteràpia sense fissures: conciliació de la medicació” (Barcelona, 15 de juny). Jornada del Departament de Justícia. Els Col·legis Professionals a Catalunya: un model per al segle XXI (Barcelona, 17 de juny). 7a. Jornada de reflexió de gestors sanitaris sobre la despesa farmacèutica i el seu impacte en la sostenibilitat del sistema (Esplugues de Llobregat, 2 de juliol). Participació del senyor Francesc Pla com a ponent en una de les taules rodones. 36

 37. .

  Jornada sobre el projecte de Reial decret de recepta mèdica i ordres de dispensació (Madrid, 28 de setembre). Participació de la senyora M. Pilar Gascón com a ponent en una de les taules rodones. XVII Congrés Nacional d’Atenció Farmacèutica (Bilbao, 20-22 d’octubre). Presentació del pòster: “Implantación y getión de la cartera de servicios en las oficinas de farmacia de Cataluña” Jornada del Consell Català de Formació Farmacèutica Continuada de les Professions Sanitàries (Barcelona, 2 de novembre). VIII Jornada de Normes de Correcta Fabricació de medicaments (Barcelona, 25 de novembre). I Jornada de Desenvolupament de competències pels Tutors d’Estades en Pràctiques Tutelades (Barcelona, 25 de novembre). Jornada Tendències TiC Salut (Barcelona, 17 de desembre). 37

 38. .

  5.5. Activitats formatives adreçades a farmacèutics del Departament de Salut En aquest apartat es relacionen les activitats formatives adreçades a farmacèutics del Departament de Salut, en matèria de salubritat alimentària i sanitat ambiental. Com ja es va fer l’any anterior, la organització d’aquestes activitats pel 2010 s’ha fet via subvenció. L’objectiu final d’aquestes activitats formatives, és l’ampliació i l’actualització permanent dels coneixements en les matèries de salut ambiental i alimentària, pròpies de les funcions que desenvolupen els farmacèutics en l’àmbit de la protecció de la salut. El programa de formació s’ha dissenyat en base a la valoració de les activitats formatives impartides l’any anterior i a les necessitats detectades per les diferents unitats que participen en la gestió de les activitats. Els cursos programats contemplen temes que s’han tractat en anteriors edicions i temes nous o amb un enfocament diferent. Tots els cursos han estat gratuïts, s’han realitzat en horari laboral, i amb caràcter pràctic, de manera que els coneixements adquirits siguin d’aplicació al lloc habitual de treball. Tot i que en altres anys s’ha tingut en compte la descentralització territorial dels cursos programats, enguany 5 dels 6 cursos realitzats s’han fet a Barcelona i 1 a Tarragona. En la gestió administrativa, s’ha comptat amb la participació dels responsables encarregats d’aquestes activitats en els Serveis Territorials del Departament de Salut i amb les persones del servei de Formació Continuada dels Col·legis de Farmacèutics on s’ha organitzat els cursos, en aquest cas del Col·legi de Tarragona i del Col·legi de Barcelona. La selecció de les persones interessades en assistir als cursos l’han fet els Serveis Territorials, tenint en compte el tema del curs i la tasca que desenvolupen; posteriorment s’ha proposat la seva inscripció en els cursos respectius. A més dels farmacèutics titulars i dels farmacèutics del Cos Superior de Salut Pública, han participat en aquestes activitats formatives la resta de professionals dels equips de protecció de la salut de l’Agència de Protecció de la Salut. D’igual manera, els farmacèutics també han participat en els cursos gestionats pel Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya. Els cursos realitzats dins de l’oferta prevista pel a l’any 2010, han estat els següents: Curs sobre els materials en contacte amb els aliments (1 edició a Tarragona, el 4 de maig) Curs sobre vigilància i control sanitari dels establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació (1 edició a Barcelona, el 15 de juny) 38

 39. .

  Curs sobre el significat sanitari dels paràmetres de l’aigua de consum i mètodes de tractament (1 edició a Barcelona, el 22 de juny) Curs sobre la classificació i etiquetatge de productes químics: aplicació del reglament 1272/2008 (CLP) (1 edició a Barcelona, el 29 de juny) Curs sobre el risc sanitari de l’aigua residual regenerada (1 edició a Barcelona, el 29 de novembre) Curs sobre laboratoris de salut ambiental i alimentària. Sistemes d’acreditació. Interpretació d’informes (1 edició a Barcelona, el 29 de novembre) La següent taula mostra la distribució del total dels 340 assistents als diversos cursos realitzats. Col·legi COFT COFB Curs Materials en contacte amb els aliments Vigilància i control sanitari dels establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació Significat sanitari dels paràmetres de l’aigua de consum i mètodes de tractament Aplicació del reglament 1272/2008 (CLP) El risc sanitari de l’aigua residual regenerada Laboratoris de salut ambiental i alimentària. Sistemes d’acreditació. Interpretació d’informes Data 04/05/2010 15/06/2010 Nombre assistents 40 45 COFB COFB COFB COFB TOTAL 22/06/2010 29/06/2010 29/11/2010 29/11/2010 116 60 48 31 340 Cal esmentar que aquest 2010 s’han realitzat 6 cursos amb 340 assistents, davant dels 6 cursos i els 329 assistents de l’any anterior. En acabar cada curs, s’ha distribuït entre els alumnes un qüestionari d’avaluació anònim, on es valoren diversos aspectes del curs, així com dels docents. En general, els resultats dels qüestionaris d’avaluació dels cursos fets durant l’any 2010 mostren resultats positius que indiquen la conveniència de continuar amb les activitats formatives. 39

 40. .

  6. Tecnologia “La xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya, una realitat que avança cap a nous projectes de serveis”

 41. .

  6.1. Recepta electrònica A continuació es detallen les activitats dutes a terme durant l’any 2010 en l’àmbit tecnològic. Tancament amb el CatSalut dels Procediments de Contingència pel cas d’Incidència General, i definició del PICS (Pla Integral de Continuïtat del Servei), el qual estableix un Marc de Col·laboració CatSalut - Consell per la Gestió Compartida dels recursos en cas d’incidències generals. Suport a la posada en marxa de la WEB de Contingències del CatSalut, la qual permet, segons els Procediments de Contingència Local definits, reservar les dispensacions que no es puguin fer durant una contingència local de l’Oficina de Farmàcia, de manera que es puguin confirmar, a través del PGOF, un cop finalitzada aquesta. Posada en marxa del Centre de Gestió d’Operacions TIC (CGO) del Consell, amb 4 Serveis bàsics: Centre d’Atenció a l’Usuari (CAU), Monitorització de la Xarxa Farmacèutica, Gestió de la Qualitat, i Gestió de la Facturació. Definició dels Procediments d’Actuació del CGO, i coordinació amb el Centre de Gestió Compartida (CGC) de CatSalut, i tota la resta de Proveïdors / Agents involucrats al Projecte. Ampliació de la Plataforma de SIFARE, per passar d’un màxim de 4.000.000 de dispensacions mensuals a 6.000.000, fins que es posi en marxa la Plataforma de SIFARE definitiva, ja preparada per les 12.000.000 de dispensacions mensuals. Elaboració d’un Business Case per l’anàlisi de les diverses Solucions Tecnològiques per aquesta nova Plataforma de SIFARE: elecció del fabricant, disseny de l’arquitectura, tant a la base de dades com al middleware, anàlisi de costos, ... Negociació amb els dos fabricants escollits per la compra de la nova Plataforma. Posada en marxa d’aquesta nova Plataforma de SIFARE. Projecte Tecnològic amb una Planificació de 6 mesos, incloent-hi proves de càrrega per analitzar la Capacitat real de la nova Plataforma, i comparar-la amb la teòrica sortida del Business Case. Negociació amb HP pel nou Contracte de Serveis 20112013, per tal d’incloure aquesta nova Plataforma, i obtenir unes condicions molt més avantatjoses que l’anterior Contracte 2007-2010, tant econòmiques com de Qualitat del Servei. Anàlisi de la incorporació d’ORACLE ACS (Serveis avançats d’ORACLE) com a Proveïdor del Consell, oferint Serveis Proactius (revisió de la Plataforma, recomanació de punts de millora, suport a la seva implementació) i Serveis Reactius (suport a incidències, suport a la posada en producció 41

 42. .

  de noves versions, ...), amb l’objectiu d’obtenir un major rendiment i una major fiabilitat i seguretat de la Plataforma de SIFARE. Anàlisi, disseny, desenvolupament, proves, i posada en marxa de nous Evolutius: blindatge al Servei de Recepta Electrònica pel cas de saturació del Servei (informant d’un missatge tipus “Servei Saturat. Intenti-ho passats uns minuts ...”), tancament de la facturació electrònica des de la WEB de SIFARE, simulador de deduccions des de la WEB de SIFARE, canvi al Model de generació dels tiquets SAML, optimització de l’emmagatzematge dels històrics d’operacions a la Base de Dades de SIFARE (eliminant els XML intercanviats entre el PGOF i SIFARE), consulta del detall de les dispensacions a través de la WEB de SIFARE, control de qualitat de la signatura i avís de caducitat de contrasenyes d’usuaris a la pàgina inicial de la WEB de SIFARE. Seguiment del desplegament de l’API de Recepta Electrònica del 2009 (v1.8.0), fet pels PGOFs a cadascuna de les seves Oficines de Farmàcia. Aquesta API inclou els canvis als Serveis de Recepta Electrònica, bàsicament, els nous Serveis de dispensació en Contingència Local, i la incorporació de les prescripcions tipus “si cal” o “a demanda”. Negociació amb CatSalut dels requeriments a incloure a la propera API de Recepta Electrònica (v2.0.0), que inclouran, bàsicament, l’entrada de l’especialitzada i la missatgeria entre Professionals (prescriptors i dispensadors), així com un canvi a l’Arquitectura Software que permeti executar les diferents versions dels diferents Serveis SIRE, de manera totalment independent. Participació a una taula rodona de l’eHealth Week 2010 a Barcelona, i presentació pràctica del Servei de Recepta Electrònica a Catalunya, extrem a extrem, des d’una Estació Clínica (prescriptor) fins a un Programa de Gestió d’Oficina de Farmàcia (dispensador). Anàlisi tècnic mensual de les incidències detectades al Procés de Facturació pel Grup de Treball de Facturació de Recepta Electrònica. Anàlisi tècnic mensual de les conclusions preses pel Grup de Treball d’Indicadors de Recepta Electrònica, en quant a implantació, eficiència, i qualitat del Servei. 6.2. Xarxa farmacèutica de Catalunya Implantació de l’Eina de Monitorització de la Xarxa Farmacèutica al CGO (Centre de Gestió d’Operacions TIC), la qual permet des de la monitorització dels tres punts bàsics de la Xarxa (entrada al CPD d’HP, entrada al CPD de CatSalut, sortida cap a Internet), fins a la geolocalització de cadascun dels 3.000 punts de Xarxa (Oficines de Farmàcia), amb el seu estat de situació (encesa / apagada). 42

 43. .

  Anàlisi i execució del Projecte Tècnic d’Ampliació de Capacitat de les Infrastructures Troncals de la Xarxa Farmacèutica: canvi dels routers al CPD d’HP, tant els que proporcionen el Servei d’Internet a les Oficines de Farmàcia, com els propis d’entrada a HP, i canvi dels routers centrals de la Xarxa, al CPD de Telefónica. Anàlisi i disseny del Projecte Tècnic de Modificació de l’Arquitectura de Comunicacions amb CatSalut, degut a la Migració dels equips del Departament de Salut des del CPD de Colt Telecom cap als CPDs de CTiTI i de T-Systems. Anàlisi de la Migració de tots els accessos ADSL NETLAN fins a 3 Mbps. Inici i seguiment del Projecte d’Obertura dels ports SNMP de totes les Oficines de Farmàcia de Catalunya, per tal de monitoritzar-les proactivament des del CGO. Implantació de la Tarifa Plana per trucades Metropolitanes, Provincials, i Municipals, a totes les Oficines de Farmàcia de Catalunya. Anàlisi de Solucions alternatives al Servei d’Internet ofert per la Xarxa Farmacèutica a les Oficines de Farmàcia de manera centralitzada. Millora del Procediment d’escalat d’incidències greus, per tal d’agilitzar la seva resolució un cop s’han complert les 6 hores exigides al Contracte. 6.3. TICFarma Elaboració del Plec de Condicions Tècniques i Administratives. Presentació del Plec als Operadors de Telecomunicacions interessats, i resolució de dubtes al Plec. Anàlisi de cadascuna de les Solucions presentades pels Operadors, i reunions individuals de resolució de dubtes a dites Solucions. Negociacions amb els Proveïdors finals, per tal d’adaptar les seves propostes a les Condicions econòmiques i de Qualitat requerides pel Consell. 6.4. Business Intelligence Anàlisi Cost / Benefici de les diverses Eines de Business Intelligence del Mercat. Inici de converses amb diferents Proveïdors per tal de llançar el projecte al 2011. 43

 44. .

  7. Responsabilitat “Responsabilitat Social Corporativa: compromís de l’organització envers les necessitats dels seus grups d’interès en els diferents àmbits, per mitjà d’una implicació voluntària i solidària”

 45. .

  La Responsabilitat Social Corporativa (RSC), també anomenada Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), és el compromís de l’organització envers les necessitats dels seus grups d’interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi ambient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i transparència), per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més enllà del que estableix la legislació vigent. En aquest sentit, el Consell ha realitzat dues accions clarament emmarcades en aquest camp: Conveni de col·laboració entre Farmamundi i el Consell: El 3 de maig es va signar un conveni de Col·laboració entre Farmamundi i el Consell, en què ambdues entitats es comprometen a informar i difondre totes les actuacions de sensibilització i formació entre el col·lectiu farmacèutic català que afavoreixin l’accés universal a la salut i redueixin les desigualtats socials. Amb aquest conveni, es reforça la col·laboració que s’ha anat duent a terme des de fa anys. Farmamundi està present a Catalunya des de fa més de 15 anys, amb un grup de tècnics i voluntaris molt actius que ha realitzat una gran feina en el camp de la cooperació al desenvolupament i la solidaritat. A l’actualitat, l’organització compta amb 1.499 socis i col·laboradors fidelitzats a tota Catalunya. El Sr. Ricard Troiano, vicepresident de l’Associació Farmacèutics Mundi i el Sr. Jordi de Dalmases, President del Consell en l’acte de la signatura del conveni de col·laboració. 45

 46. .

  Farmamundi, amb prop de 20 anys de treball i cooperació sanitària i més de 7.000 socis i col·laboradors a nivell nacional, té la seva seu central a València i en l’actualitat compta amb deu seus autonòmiques, entre les quals destaca Catalunya. A més, té seus internacionals permanents a Nicaragua, Guatemala i República Democràtica del Congo. En el seu actual Pla Estratègic 2009-2012, l’ONG posa especial èmfasi en la implantació de nous sistemes de qualitat que garanteixin i acreditin una major professionalitat i transparència en la gestió, així com potenciar les relacions de confiança i estabilitat amb els socis locals i amb els agents del sector en el nostre país per implementar propostes estratègiques a llarg termini. Tot això amb la finalitat de reduir les desigualtats socials i afavorir l’accés universal a la salut. Emmarcat en aquest conveni, s’han dut a terme la difusió de les següents iniciatives: Enviament de medicaments i material sanitari a Haití: Es va endegar una recollida de fons, dirigida a tots els farmacèutics col·legiats de Catalunya, per col·laborar en l’Ajut d’Emergència a Haití que coordinava Farmamundi. Els donatius varen servir per a l’adquisició de medicaments i material sanitari per atendre als milers de damnificats pel terratrèmol que va afectar a Haití. Campanya “Guardiola solidària”: En aquesta Campanya es va convidar al sector farmacèutic i a la població en general a participar en la recollida de fons per continuar treballant, de manera independent, per a l’eradicació de la pobresa i per a la promoció de la salut en el món. Qüestionari sobre el coneixement de l’accés de medicaments en els països empobrits: Realització d’un estudi per part de Farmamundi sobre els els coneixements que el personal farmacèutic té sobre l’Accés a Medicaments Essencials a nivell internacional. L’estudi va ser finançat per l’Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) i les dades es van recollir mitjançant un qüestionari on line. 46

 47. .

  Campanya de sensibilització i captació de fons pastilles contra el mal aliè: El Consell va donar suport a la nova campanya que ha endegat Médicos Sin Fronteras (MSF) “Pastillas contra el dolor ajeno” per ajudar als malalts de malària, Kala azar, malaltia del son, Chagas, tuberculosi i sida infantil, que bàsicament viuen en països en vies de desenvolupament. La campanya consisteix en la venda exclusiva a les farmàcies de les Pastillas contra el dolor ajeno. Cada caixa de Pastillas contra el dolor ajeno, conté 6 caramels de menta sense sucre i té un preu d’1 euro, que es destinarà a tractar a aquests malalts. Aquesta campanya va comptar amb la col·laboració d’Institucions, Distribuïdors, Fabricants i organitzacions com FARMAMUNDI. Aquest projecte, va anar acompanyat d’una campanya mediàtica a premsa, radio, televisió i Internet que es va iniciar l’11 de Novembre. La campanya compte amb un spot protagonitzat pel director de cinema Luis García Berlanga, a més d’una quinzena de vídeos protagonitzats per altres por personalitats com Andrés Iniesta, Eduard Punset, Juan José Millás, Ferràn Adrià o Alejandro Sanz. 47

 48. .

  8. Comunicació “El Consell en els mitjans de comunicació”

 49. .

  Roda de premsa “Incidència de les mesures de contenció del dèficit públic sobre les Oficines de Farmàcia” Roda de premsa “Incidència de les mesures de contenció del dèficit públic sobre les Oficines de Farmàcia” Recull de premsa al diari Segre de Lleida 49

 50. .

  50 Reculls de premsa: “Incidència de les mesures de contenció del dèficit públic sobre les Oficines de Farmàcia”

 51. .

  9. Tancament Pressupost 2010

 52. .

  Ingressos 2010. Pressupost ordinari Pressupost any 2010 (EUR) QUOTES COL·LEGIALS INTERESSOS ALTRES INGRESSOS TOTAL INGRESSOS 546.888,00 1.500,00 18.000,00 566.388,00 Realitat any 2010 (EUR) 547.698,55 447,36 18.917,01 567.062,92 diferència any 2010 (EUR) 810,55 -1.052,64 674,92 RESULTAT PRESSUPOST ORDINARI 43.733,10 52

 53. .

  Despeses i inversions 2010. Pressupost ordinari Pressupost any 2010 (EUR) DESPESES JUNTA CONSELL COMISSIONS TÈCNIQUES DESPESES NOVA SEU MANTENIMENT SEU I DESP. ADMINISTRATIVES DESPESES PERSONAL ATENCIONS COORPORATIVES ALTRES DESPESES SUBVENCIONS ALTRES ENTITATS IMPREVISTOS 153.552,53 74.000,00 2.000,00 20.987,85 194.387,05 15.500,00 6.000,00 11.455,12 3.000,00 Realitat diferència any 2010 (EUR) any 2010 (EUR) 163.763,70 64.961,46 3.482,20 18.383,29 164.549,80 14.189,61 3.046,60 15.099,17 140,09 10.211,17 -9.038,54 1.482,20 -2.604,56 -29.837,25 -1.310,39 -2.953,40 3.644,05 -2.859,91 53

 54. .

  Pressupost any 2010 (EUR) JORNADA II TROBADA JUNTES CCFC SERVEIS EXTERIORS DESPESES FINANCERES TOTAL DESPESES EXPLOTACIÓ ALTRES DESPESES TOTAL DESPESES INVERSIONS NOUS PROJECTES TOTAL DESPESES I INVERSIONS 18.000,00 57.500,00 556.382,5 2.040,00 558.422,56 25.000,00 5.956,35 566.388,00 Realitat any 2010 (EUR) 1.870,16 52.579,51 2.268,93 504.334,52 11.928,57 516.263,09 13.554,04 523.329,82 diferència any 2010 (EUR) -16.129,84 -4.920,49 2.268,93 -52.048,04 9.888,57 -42.159,47 -11.445,96 -43.058,18 54

 55. .

  Ingressos 2010. Pressupost extraordinari Projecte e-recepta Pressupost any 2010 (EUR) ANNEX CONCERT (AIU_28/09/2009) LLIURE DISPOSICIÓ DEL FONS DE NOVES TECNOLOGIES I PROJECTES COMUNS COMUNICACIONS RECEPTA ELECTRÒNICA S&C CGO RE. CAU APORTACIONS COF TOTAL INGRESSOS PRÉSTECS CONCEDITS TOTAL PRESSUPOST EXTRAORDINARI 522.994,96 Realitat any 2010 (EUR) 941.541,82 1.093.877,38 diferència any 2010 (EUR) 418.546,86 1.093.877,38 3.642.426,00 822.240,00 313.397,03 5.301.057,99 615.000,00 5.916.057,99 3.525.777,24 748.782,82 313.397,03 6.623.376,29 615.000,00 7.238.376,29 -116.648,76 -73.457,18 0,00 1.322.318,30 1.322.318,30 RESULTAT PRESSUPOST EXTRAORDINARI 118.797,16 55

 56. .

  Despeses i inversions 2010. Pressupost extraordinari Projecte e-recepta Pressupost any 2010 (EUR) HP - PLATAFORMA RE S&C - CGO i CAU RE TELEFÓNICA - COMUNICACIONS RE 1.479.312,28 875.240,00 1.989.954,47 152,25 14.210,00 102.759,30 5.916.057,99 Realitat any 2010 (EUR) 1.452.438,32 801.782,79 1.581.550,00 0,00 72.566,00 79.828,28 5.972.066,01 1.147.513,12 diferència any 2010 (EUR) -26.873,96 -73.457,21 -408.404,47 -152,25 58.356,00 -22.931,02 56.008,02 1.147.513,12 FIRMA PROFESSIONAL - CERTIFICACIONS DIGITALS ALTRES PROVEIDORS PRÉSTEC BBVA NOVA PLATAFORMA RE TOTAL PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA SUBVENCIÓ DESPESES ENDARRERIMENT PAGAMENT FACTURA CATSALUT TOTAL PRESSUPOST EXTRAORDINARI 5.916.057,99 7.119.579,13 1.203.521,14 56

 57. .

  10. Auditoria

 58. .

  58

 59. .

  59

 60. .

  60

 61. .

  61

 62. .

  62

 63. .

  Memòria 2010 Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya

 64. .

  64 C/ Girona, 64-66, 1er pis 08009 BARCELONA Tel. 93 247 92 03; Fax. 93 265 03 03 E-mail: consell@ccfc.cat

Para visualizar correctamente esta página es necesaria la última versión de Adobe Flash Player y tener habilitada la ejecución de javascript en su navedador