Page 12 - Memòria 2013 - CCFC
P. 12ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
3.1. Col·legiats a El nombre de farmacèutics col·legiats a Catalunya s’ha anat es- ac
m
Catalunya
tabilitzant en els últims tres anys, així per a l’any 2013 el nombre ar
total de farmacèutics col·legiats és de 10.466, un 1% més que  F
is
l’any anterior.
eg
l·l
Co
En les següents taules i gràfics es relaciona la distribució dels e 
col·legiats per províncies, edat i gènere i la distribució d’aquests d
ll 
en les diverses vocalies.
se
on
C
3 
’1
NOMBRE DE COL·LEGIATS
ia
òr
m
COFB
COFGi	COFL	COFT
Catalunya
Me
	
S
Exercents 6.994 761	432	679 8.866 RE
F
No exercents 893 61	43	73 1.070 XI
No exercents-jubilats 428 22	33	47
530 

Total col·legiats
8.315
844	508	799
10.466

Els 10.466 farmacèutics col·legiats, es distribueixen segons el 
gènere de la següent manera: 2.888 són homes i 7.578 són do- 

nes, el que representa un percentatge sobre el total del 28% i un 
72%, respectivament.
COL·LEGIATS PER GÈNERE

28 %
Homes
72 %

Dones

Pel que fa a les edats dels col·legiats, la franja d’edat on es 

concentra un major nombre de col·legiats és la que va dels 35 
a menys de 45 anys, seguida de la de 45 a menys de 55 anys i 

la de menys de 35 anys. També s’observa una feminització pro- 
gressiva de la professió, ja que el nombre de dones augmenta 

fins a un 80% sobre el total de farmacèutics col·legiats en la 
franja d’edat de menys de 35 anys, mentre que en la de partir de 

65 anys, hi ha un 57,31% de dones i un 42,69% d’homes.12
   10   11   12   13   14