Page 13 - Memòria 2013 - CCFC
P. 13ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
COL·LEGIATS PER EDAT
ac
m
ar
 F
is
552
741
> 65 anys eg
l·l
Co
566
1.174
De 55 anys a < 65 anys e 
d
ll 
De 45 anys a < 55 anys se
647
1.782
on
C
3 
735
2.306
De 35 anys a < 45 anys ’1
ia
òr
388
1.575
< 35 anys
m
Me
	
S
Homes
Dones
0	500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
RE
F
XI

A continuació, s’exposa l’adscripció dels farmacèutics col·legiats 
a les diverses vocalies de cada Col·legi; per a la denominació de 

cada vocalia, s’ha utilitzat la terminologia emprada en els res- 
pectius Estatus. Cal destacar que un mateix col·legiat pot estar 

adscrit a més d’una vocalia, per això el nombre resultant és di- 
ferent al nombre total de col·legiats.

COL·LEGI DE BARCELONA
Vocalies Col·legi de Barcelona
Nombre d’adscripcions


Alimentació i Nutrició
419

Anàlisi	214
Atenció Primària
43

Dermofarmàcia i Productes Sanitaris	207

Distribució
95
Hospitals	293

Indústria
479

Investigació i Docència	52
Oficina de Farmàcia
5.118

Ortopèdia	673

Plantes Medicinals i Homeopatia
173
Salut Pública	68

Total
7.834


13
   11   12   13   14   15