Page 15 - Memòria 2013 - CCFC
P. 15ya
un
al
at
C
e 
s d
El gràfic següent mostra, a mode de resum, la distribució dels c
col·legiats de tot Catalunya en funció de la seva adscripció a uti
è
les vocalies col·legials. L’agrupació s’ha fet seguint criteris ac
d’homogeneïtzació de la diferent terminologia en la denomina- m
ar
ció de les vocalies, i per a l’assignació del nombre de col·legiats  F
en cadascun dels àmbits, s’ha partit de les dades aportades per is
cada Col·legi exposades en les quatre taules anteriors.
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
ADSCRIPCIÓ FARMACÈUTICS COL·LEGIATS C
3 
A LES DIFERENTS VOCALIES
’1
ia
òr
m
Atenció Primària 43 Me
	
Fitoteràpia i homeopatia 334 S
RE
Administració i Salut Pública 163 F
XI
Distribució 304 

Farmàcia Hospitalària 395 

Anàlsi Clíniques 364 
500 
Indústria 
Docència i investigació 565 

Altres (Atenció Farmacèutica, adjunts) 795 

Alimentació 907 

Dermofarmàcia 1.023 

Ortopèdia, òpitica i acústica 1.055 6.472

Oficina de Farmàcia

0
1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.0003.2. Activitat Cal remarcar que 6.682 dels 10.466 col·legiats (63,84%) desen- 

volupen la seva activitat a l’oficina de farmàcia. Això suposa una 
professional a
mitjana de més de 2 farmacèutics per oficina de farmàcia.

l’Oficina de 

Farmàcia

OFICINA DE FARMÀCIA


COFB
COFGi	COFL
COFT	Catalunya 


287	2.703
Titulars únics 1.947
291	178 

41	795 Cotitulars 635 90	29 
224	865 Adjunts 272 254	115 

2	2.236 Substituts 2.215 18	1

4 11 Regents	6 1 0
0	72 Col·laboradors 43
0	29

558	6.682
Total 5.118
654	35215
   13   14   15   16   17