Page 16 - Memòria 2013 - CCFC
P. 16ya
un
al
at
C
e 
s d
En la següent taula es mostra el nombre d’oficines de farmàcia c
per província.
uti
è
ac
m
NOMBRE D’OFICINES DE FARMÀCIA (OF)
ar
 F
is
COFB
COFGi	COFL
COFT
Catalunya
eg
l·l
Co
e 
Nombre OF Capital 1.021 44	45 54 1.164 d
Nombre OF resta Província 1.238 294	147 274 1.953 ll 
se
Total
2.259
338	192
328
3.117
on
C
3 
’1
ia
òr
m
El nombre d’oficines de farmàcia aquest any 2013, s’ha incrementat en un 0,58%
Me
respecte a les de l’any anterior (3.099).
	
S
RE
La distribució de les farmàcies a Catalunya respon a la necessitat d’assegurar un
F
XI
servei farmacèutic proper al ciutadà de forma equitativa i de fàcil accés per a to- 
thom evitant, d’aquesta manera, la concentració en llocs més poblats o urbans en 

detriment de la població que viu en llocs més rurals o de poca concentració. La seva 
ubicació depèn del nombre d’habitants per àrea bàsica i contempla la distància 

mínima entre aquestes per tal d’arribar a tots els nuclis poblacionals. Catalunya va 
ser la primera Comunitat de l’Estat que va tenir una Llei d’Ordenació Farmacèutica 

pròpia (Llei 31/1991), aprovada per unanimitat de tot el Parlament de Catalunya.


L’extensa xarxa farmacèutica de 
Catalunya- 3.117 oficines de far- 
màcia i 113 farmacioles-, fa que la 

ratio de farmàcies per a la pobla- 
ció catalana sigui de les més altes 

d’Europa. Concretament a Cata- 
lunya, hi ha una oficina de farmà- 

cia per cada 2.423 habitants i 1 
farmacèutic per cada 1.130 ha- 

bitants, aproximadament, a l’any 
2013.


En el següent mapa es mostra la 

distribució de les oficines de far- 
màcia entre les 41 comarques de 

Catalunya.

Nombre d’oficines de farmàcia per comarca

3.3. Activitat La farmàcia hospitalària és una especialització de la professió 

farmacèutica que s’ocupa de servir a la població en les seves 
professional a
necessitats farmacèutiques, mitjançant la selecció, preparació, 

la Farmàcia adquisició, control, dispensació, informació de medicaments i 
altres activitats orientades a aconseguir una utilització apropia- 

Hospitalària
da, segura i cost-efectiva dels medicaments i productes sanita- 
ris, en benefici dels pacients atesos a l’hospital i en el seu àmbit 

d’influència.


16
   14   15   16   17   18