Page 19 - Memòria 2013 - CCFC
P. 19ya
un
al
at
C
e 
s d
ABS AMB SOL·LICITUDS EN TRÀMIT
1
c
uti
è
Del total de les 383 ABS, el 41% tindrien alguna sol·licitud en ac
tràmit.
m
ar
 F
is
ABS afectades
ABS totals
ABS afectades/total
eg
l·l
Co
COFB 115 266 43,23% e 
d
COFGi 7 37 18,92% ll 
COFL 8 33 24,24% se
on
COFT 29 47 61,70% C
3 
TOTAL 159
383
41,51%
’1
ia
òr
m
TIPUS DE SOL·LICITUD EN TRÀMIT
2
Me
	
S
Els Col·legis estan tramitant un total de 1.699 sol·licituds, que RE
F
corresponen a 1.344 sol·licitants. Aquestes 1.699 sol·licituds es XI
distribueixen segons la següent tipologia:Tipus de sol·licitud en tràmit COFB	COFGi
COFL	COFT	Total 
(fins a 31/12/2013)


Nova oficina de farmàcia 1.225	55 122	290	1.692

Modificació de local amb canvi d’accés 0	0 0	0	2 

Trasllat voluntari 5	1 0	1	7 
Trasllat forçós 0	0 0	0	0 

Trasllat provisional 0	0
0	0	0

TOTAL
1.230 56 122 291	1.699El gruix de sol·licituds en tràmit respon a sol·licituds de noves 

oficines de farmàcia. Respecte al total de les sol·licituds de nova 
instal·lació, el 73% són tramitades pel Col·legi de Barcelona, el 

3% pel de Girona, el 7% pel de Lleida i el 17% pel Col·legi de 
Tarragona.


SOL·LICITUDS EN TRÀMIT PER A LA INSTAL·LACIÓ DE 

NOVES OFICINES DE FARMÀCIA (acumulades fins a 31/12/2013)

COFB
73%


COFGi
3%COFL 7%


COFT
17%0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%19
   17   18   19   20   21