Page 21 - Memòria 2013 - CCFC
P. 21ya
un
al
at
C
e 
s d
Així, el mateix gràfic anterior però a escala logarítmica (base c
10), permet visualitzar més gràficament la distribució de les uti
è
sol·licituds pendents de resolució pels Col·legis, segons els 6 ac
motius categoritzats.
m
ar
 F
is
DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ eg
PELS COF SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2013)
l·l
Co
e 
d
ll 
COFB 1 se
on
C
COFGi 2 3 
’1
ia
COFL
3
òr
m
Me
	
COFT	4 S
RE
F
5
XI


60	10	100	1.000


El següent gràfic mostra la distribució global de les sol·licituds 
pendents de resolució per part dels Col·legis, segons els motius:
DISTRIBUCIÓ SOL·LICITUDS PENDENTS DE RESOLUCIÓ 

SEGONS MOTIUS (fins a 31/12/2013)
58,86%
1 7,89%
2 


3 11,42%


21,84%
4 5 0%


6
0%0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
21
   19   20   21   22   23