Page 23 - Memòria 2013 - CCFC
P. 23ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS
5
è
ac
m
Durant tot l’any 2013, els Col·legis han resolt 593 sol·licituds. La ar
següent taula mostra el detall de les resolucions.
 F
is
eg
l·l
Nombre de sol·licituds resoltes per part dels COF, COFB	COFGi	COFL
COFT
Total
Co
segons les opcions: (de l’1/01/2013 al 31/12/2013)
e 
d
ll 
se
1.	Autorització d’una obertura d’una nova oficina on
de farmàcia
10	4	0
0
14
C
3 
’1
2.	Denegació d’una obertura d’una nova oficina ia
òr
de farmàcia	388	45	16	0	449
m
Me
	
3.	Abstenció d’una obertura d’una nova oficina S
de farmàcia
75	0	0
0
75
RE
F
XI
4.	Resoltes (només per a trasllats i modificació de 

local amb canvi d’accés)	53	0	0	2	55


593
TOTAL
526 49 16 2


SOL·LICITUDS ARXIVADES PELS COL·LEGIS
6


En tot l’any, els Col·legis han arxivat 161 sol·licituds. La major

part d’aquestes sol·licituds s’han arxivat per manca de dades 
i/o incompliment de la Llei de Taxes. La següent taula mostra el 

detall de les sol·licituds arxivades.Nombre de sol·licituds arxivades pels COF, COFB	COFGi
COFL	COFT	Total
segons les opcions: (de l’1/01/2012 al 31/12/2012)


1.	Per manca de dades i/o per incompliment 

de la Llei de Taxes	43	28	25	12	108


2.	Per renúncia del sol·licitant
1	0
0	0	1

3. Per què l’interessat ha obert una nova oficina 

de farmàcia a la mateixa ABS o municipi	51	0	1	0	52


TOTAL
95	28
26	12	16123
   21   22   23   24   25