Page 24 - Memòria 2013 - CCFC
P. 24


Representació

4. 

“El Consell té per objecte la representació de 

la professió davant de la Generalitat de Ca- 
talunya i l’Administració Central de l’Estat, 

complint les finalitats i exercint totes les fun- 
cions que li assignin la legislació vigent”

24
   22   23   24   25   26