Page 26 - Memòria 2013 - CCFC
P. 26ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
INFORMES DE L’ASSESSORIA JURÍDICA
 F
is
eg
Durant aquest any, l’assessoria jurídica del Consell ha elaborat i l·l
revisat diversos documents relatius a:
Co
e 
d
Revisió dels projectes normatius en fase d’audiència pública.
ll 
se
on
Convenis de col·laboració.
C
3 
’1
Informes relacionats amb iniciatives de l’administració ia
òr
pública o com a conseqüència de polítiques que afecten m
al sector farmacèutic. Per exemple: -els fulls oficials de Me
	
queixa, reclamació i denúncia en les relacions de consum; Ó
-informes sobre el procediment de reclamació d’interessos CI
TA
de demora; -nota relativa a la Llei 20/2013, de 9 de desem- N
bre, de Garantia de la Unitat del Mercat.
E
ES
R
Altres informes i/o tasques, com per exemple: -informe P
RE
sobre les iniciatives de tipus juridicolegals contra els im- 
pagaments; -revisió del compliment de la LOPD en els 

Formularis de consentiment informat, derivació al metge i 
d’informació al pacient inclosos en la Guia d’actuació far- 

macèutica del Mal de Gola.


També cal esmentar que s’ha encarregat al bufet Tornos, as- 
sessors jurídics del Consell, la direcció lletrada de la reclamació 

d’interessos de demora de les factures dels mesos d’agost de 
2011 a octubre de 2012.


Així mateix, els assessors jurídics del Consell el continuen re- 

presentant a la Taula Lletrada de Col·legis Professionals de Ca- 
talunya. Aquest òrgan va néixer amb la vocació de facilitar un 

instrument al servei dels facultatius, amb la voluntat d’analitzar 
la normativa i jurisprudència que afecten els Col·legis.PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS LEGISLATIVES
Quan a la participació del Consell en activitats legislatives, cal 
esmentar l’inici de converses amb el Departament de Salut per 

buscar una solució que minimitzi la incidència que pot tenir la 
Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) sobre les farmàcies amb lo- 

cal de lloguer afectats, centrada en la possible flexibilització de 
les condicions dels trasllats voluntaris i la fixació de criteris so- 

bre el caràcter forçós d’un trasllat.


Per altra banda, a petició del Departament de Salut, es va 
treballar en una modificació de l’article 6 lletra e) de la Llei 

31/1991 d’Ordenació Farmacèutica de Catalunya, referida al
26
   24   25   26   27   28