Page 28 - Memòria 2013 - CCFC
P. 28ya
un
al
at
C
e 
4.2. Relacions s d
CONCERTACIÓ
c
amb el
uti
è
En aquest punt es relacionen aquells aspectes treballats amb el CatSalut
ac
CatSalut en l’àmbit de la concertació.
m
ar
 F
Es diferencien dos apartats: un referit a l’accés a la prestació is
farmacèutica mitjançant recepta mèdica, i un segon apartat so- eg
l·l
bre serveis professionals concertats o en fase de concertació.
Co
e 
d
ll 
Dispensació de Receptes:
se
on
C
El 2013, s’han dispensat i facturat al CatSalut 132.037.766 re- 3 
’1
ceptes, de les quals 116.547.160 han estat electròniques, re- ia
presentant un 88,27% sobre el total. Respecte l’any anterior el òr
m
nombre de receptes totals ha disminuït un 6,96%.
Me
	
Ó
El preu de facturació de totes aquestes receptes ha estat de CI
1.585.276.633 euros mentre que l’import del copagament sa- TA
N
tisfet pels usuaris ha estat de 153.255.810 €, representant un E
9,67% del preu de facturació.
ES
R
P
Així, el preu de facturació mitjà per cada producte inclòs en la RE

prestació farmacèutica ha estat de 12 euros.


L’import a abonar pel CatSalut per a la prestació farmacèutica, 
ja tenint en compte les deduccions aplicades (RDL 8/2010 i RD 

823/2008) i altres acords especificats en el Concert, ha estat 
de 1.321.914.955 euros, un 5,95% inferior a la de l’any anterior.


En aquest 2013 s’ha iniciat l’actualització del llistat dels principis 

actius finançats pel CatSalut, que consten a l’Apartat 3 sobre 
formulació magistral, preparats oficinals, extractes hiposensibi- 

litzants individualitzats, vacunes bacterianes i autovacunes.


Així, des del Consell, i després d’un treball conjunt amb els CIMs 
dels Col·legis i APROFARM, s’ha proposat al CatSalut la incor- 

poració de 29 nous principis actius, la majoria per adequació de 
dosi pediàtriques. Aquesta proposta s’està discutint i avaluant 
a nivell de la Comissió Tècnica Assessora de Fórmules Magis- 

trals que preveu el Concert, formada per tres representants del 
CatSalut, tres del Consell, un de la Reial Acadèmia de Farmàcia 

de Catalunya i un de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica.


També s’ha demanat al CatSalut que s’agilitzi la inclusió de 
les fórmules magistrals al sistema de recepta electrònica i que 

s’estudiï la possibilitat que en aquells principis actius en què la 
corresponent especialitat estigui subjecte a aportació reduïda, 

també s’apliqui l’aportació reduïda en les fórmules magistrals 
elaborades amb aquests mateixos principis actius, com suc- 

ceeix a diverses Comunitats Autònomes.

28
   26   27   28   29   30