Page 29 - Memòria 2013 - CCFC
P. 29ya
un
al
at
C
e 
s d
Així mateix, s’ha continuat amb la revisió de l’Apartat 1 sobre c
característiques i condicions generals de la prescripció i dispen- uti
è
sació i procediment de facturació i pagament, iniciada a finals de ac
l’any anterior, però no s’ha pogut tancar un document d’acord m
ar
final. Malgrat això, sí que s’han aplicat aquells aspectes logístics  F
que preveia el document treballat.
is
eg
l·l
També cal destacar que des de principis d’any, s’ha modificat Co
el format de la factura individual M-1, per facilitar al farmacèutic e 
d
el repàs de la factura i adaptar-lo als informes de consulta de ll 
receptes facturades que emet el SIFARE. Posteriorment s’han se
on
fet petites modificacions en la factura i documents M-1, M-2 i C
M-5, pel que fa a la informació relativa a les dispensacions de 2 
’1
campanya sanitària.
ia
òr
m
Les millores tecnològiques aplicades al projecte de la recep- Me
ta electrònica, es detallen a l’apartat de projectes tecnològics 	
Ó
d’aquesta Memòria.
CI
TA
N
E
Serveis Professionals:
ES
R
P
En aquest apartat es fa un resum del seguiment dels tres serveis RE

concertats:Servei del programa de manteniment amb Metadona

(concertat des de 1998).


El programa de tractament de manteniment amb me- 
tadona (TMM) és un dels tractaments d’elecció utilitzats 

per a la dependència de l’heroïna. El tractament inclou 
l’administració individualitzada de l’agonista opioid (meta- 

dona), actuacions en l’àrea mèdica, social, de salut o legal 
de les persones usuàries, on el treball multidisciplinari és 

essencial en el tractament.


El TMM s’emmarca dintre de les actuacions i estratègies 
de reducció de danys, conjunt de mesures socials i sani- 
tàries individuals i col·lectives que pretenen disminuir els 

efectes negatius del consum de drogues tant físics, psí- 
quics o socials.


L’any 1998 es va signar el conveni de col·laboració entre 

el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el 
Servei Català de la Salut i el Consell de Col·legis de Far- 

macèutics de Catalunya, mitjançant el qual es preveu que 
l’elaboració, la conservació, la dispensació i l’administració 

de la medicació pot realitzarse, apart dels serveis farma- 
cèutics dels centres autoritzats, a les oficines de farmàcia.29
   27   28   29   30   31