Page 3 - Memòria 2013 - CCFC
P. 3ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
0. Índex
ar
 F
is
eg
l·l
pàgina
Co
e 
1.	AQUEST ANY...	04_ d
ll 
2.	EL CONSELL	07_ se
on
2.1. Finalitats	08_ C
3 
2.2. Òrgans de Govern	09_ ’1
ia
3. XIFRES	11_ òr
m
3.1. Col·legiats a Catalunya	12_ Me
	
3.2. Activitat professional a l’Oficina de Farmàcia	15_ X
3.3. Activitat professional a la Farmàcia Hospitalària	DE
16_ N
3.4. Altres activitats professionals farmacèutiques	17_ Í

3.5. Activitat relacionada amb autoritzacions en	18_

matèria d’oficina de farmàcia 

4. REPRESENTACIÓ	24_

4.1. Normativa legal	25_ 

Normativa en tràmit d’audiència pública	25_ 

Informes de l’assessoria jurídica	26_ 

Participació en activitats legislatives	26_

4.2. Relacions amb el CatSalut	28_ 
Concertació.	
28_ 
Dispensació de Receptes.	28_ 

Serveis Professionals.	29_ 

Retard pagament factura prestació farmacèutica.	32_ 

5. PROFESSIÓ	38_ 

5.1. Projectes de col·laboració	39_ 

5.2. Participació institucional	43_ 

5.3. Reconeixement	48_ 

6. TECNOLOGIA	51_ 

6.1. SIFARE (Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta Electrònica)	52_ 
6.2. XCCFC (Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya)	
54_ 
6.3. CGO (Centre de Gestió d’Operacions)	56_ 

6.4. TicFarma (Serveis de Telefonia fixa, mòbil, dades, i Serveis de Valor	56_

Afegit, per les Oficines de Farmàcia de Catalunya) 

6.5. Sistemes d’Informació interns	57_ 

6.6. SIFADATA (Sistema d’Informació de Gestió de les Dades)	57_

7. RESPONSABILITAT	62_ 

8. COMUNICACIÓ	64_ 

9.	TANCAMENT PRESSUPOST 2013	68_ 

10. AUDITORIA	72_


03
   1   2   3   4   5