Page 30 - Memòria 2013 - CCFC
P. 30ya
un
al
at
C
e 
s d
Les farmàcies que voluntàriament participen en aquest c
programa han de comptar amb l’autorització expressa uti
è
per prestar el servei. En aquest 2013, 162 farmàcies han ac
comptat amb aquesta autorització i han atès en total una m
ar
mitjana mensual de 1.000 pacients. Cal assenyalar que  F
cada comarca catalana compte com a mínim amb un far- is
màcia autoritzada.
eg
l·l
Co
El pagament del servei a càrrec del CatSalut és per pacient e 
d
atès i mes i l’import s’actualitza segons l’IPC anual de Ca- ll 
talunya.
se
on
C
3 
’1
Servei del programa per a la determinació del risc ia
d’infecció del VIH per mitjà del test ràpid (concertat des òr
m
de 2012).
Me
	
Ó
El servei del programa de detecció de VIH prestat des de CI
la farmàcia comunitària, consisteix a oferir al ciutadà la TA
N
possibilitat de fer-se la prova de detecció ràpida de VIH i E
saber-ne el resultat en 15 minuts, mantenint en tot moment ES
R
una situació de confidencialitat. En cas que el resultat de P
la prova sigui reactiu, es deriva el pacient a l’hospital de RE

referència.


El Pla director de la SIDA és l’organisme que determina les 
àrees geogràfiques on es presta aquest servei. Per al 2013, 

s’ha mantingut el servei a les mateixes àrees que l’any an- 
terior, és a dir, a diverses poblacions de l’àrea metropolita- 

na de Barcelona i a les ciutats de Tarragona i Reus.


Enguany, les 47 farmàcies que presten aquest servei han 
realitzat un total de 1.338 proves.
Servei del programa de detecció precoç de càncer de 
còlon i recte (concertat des de 2012).


L’objectiu del Programa de detecció precoç de càncer de 
còlon i recte (PDPCCR) és reduir la incidència i mortalitat 

del càncer de còlon i recte mitjançant la detecció i trac- 
tament dels adenomes colorectals i del càncer en fases 

inicials.


En aquest cas, s’han inclòs les farmàcies en el circuit del 
programa per fer-lo més accessible a la població i fomen- 

tar la participació. Així, des de les farmàcies que ofereixen 
aquest servei es distribueix el col·lector als usuaris con- 

vidats a participar en el cribratge i l’usuari el retorna a la 
farmàcia un cop hagi recollit la mostra.30
   28   29   30   31   32