Page 31 - Memòria 2013 - CCFC
P. 31ya
un
al
at
C
e 
s d
El Pla director d’oncologia determina les zones geogràfi- c
ques on es du a terme aquest servei.
uti
è
ac
A més de les zones de les àrees d’influència de l’Hospital m
ar
Clínic i de l’Hospital del Mar de Barcelona, Vilafranca del  F
Penedès i algunes zones del Baix Llobregat, on ja es pres- is
tava aquest servei l’any anterior, aquest 2013 s’ha ampliat eg
l·l
el servei a la comarca del Baix Empordà i a l’ABS de Tremp Co
al Pallars Jussà.
e 
d
ll 
En total han prestat aquest servei 400 farmàcies que han se
on
entregat 64.593 col·lectors.
C
3 
’1
Així mateix, d’acord amb el procediment de treball per al dis- ia
seny i la gestió de la Cartera de Serveis, s’ha començat a treba- òr
m
llar en el protocol del disseny de la prova pilot per a l’atenció Me
farmacèutica al pacient crònic (PCAF). L’objectiu de la prova 	
Ó
pilot és demostrar l’eficiència del seguiment farmacoterapèutic CI
a pacients crònics complexes i amb malaltia crònica avançada, TA
N
així com el valor aportat per la utilització de dispositius de siste- E
mes personalitzats de dosificació.
ES
R
P
També cal esmentar que a partir del 2013, el CatSalut i el Con- RE

sell han passat a coordinar el Programa d’Educació Sanitària 
per a la gent gran (PESGG), que es va iniciar l’any 2008 i que 

era coordinat entre la Subdirecció General de Farmàcia del De- 
partament de Salut i cadascun dels Col·legis.


Aquest programa, ara per ara no integrat dins del Concert, con- 

sisteix en la realització de sessions d’educació sanitària dirigi- 
des a la gent gran sobre diferents aspectes relacionats amb el 

bon ús dels medicaments, impartides per farmacèutics comuni- 
taris, que són reconeguts econòmicament per les sessions que 

duen a terme.


Aquest 2013 s’han realitzat un total de 200 sessions, impartides 
per 100 farmacèutics comunitaris, que han comptat amb 4.000 

assistents.

També durant l’any 2013 s’ha iniciat la revisió del material didàc- 

tic utilitzat en les esmentades sessions educatives.


El següent mapa mostra els serveis desplegats en les diferents 
comarques catalanes:
31
   29   30   31   32   33