Page 32 - Memòria 2013 - CCFC
P. 32ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
3 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
TA
N
E
ES
R
P
RE
VIH
47 farmàcies	1.338 proves realitzades

PDPCCiR	400 farmàcies	64.593 col·lectors entregats


Metadona
162 farmàcies	1.000 pacients/mes

PESGG	100 farmacèutics	200 sessions; 4.000 assistents

RETARD DE PAGAMENT FACTURA PRESTACIÓ 
FARMACÈUTICA


L’any 2013 s’han mantingut les dificultats de pagament per part 
del CatSalut, que es van iniciar a mitjans de 2010 i agreujar el 

2011 i 2012. 
Així, el mes de gener es va abonar la factura d’octubre de 2012, 

amb un retard de 55 dies respecte a la data del Concert, el mes 
de febrer no es va fer cap pagament i al març es va cobrar la 

factura del mes gener, amb un retard de 25 dies respecte a la 
data prevista pel Concert. Aquest retard de 25 dies s’ha man- 

tingut en el pagament de les factures de febrer, març i abril, co- 
brades respectivament els mesos d’abril, maig i juny. La factura 

de maig va quedar pendent de pagament, juntament amb les de 
novembre i desembre de 2012.

32
   30   31   32   33   34