Page 34 - Memòria 2013 - CCFC
P. 34ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
3 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
TA
N
E
ES
R
P
RE


b)	Recollir signatures per demanar al Parlament de Cata- 

lunya que la l’administració prioritzi el pagament dels 
medicaments ja dispensats: la campanya de recollida de 

signatures es va iniciar el 21 de març i va finalitzar el 30 
d’abril. En total es van recollir prop de 400.000 signatures 

dels usuaris de tot el territori català. El 29 de maig es va fer 
l’acte de lliurament de les signatures recollides pels farma- 

cèutics catalans a la Presidenta del Parlament de Catalun- 
ya, Núria de Gispert, per part dels membres del Consell.
34
   32   33   34   35   36