Page 35 - Memòria 2013 - CCFC
P. 35ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
3 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
TA
N
E
ES
R
P
RE


c)	Reclamació dels interessos de demora: el mes de juliol 
es va iniciar el procediment administratiu de la reclamació 

d’interessos. El 83,59% de les farmàcies (2.592 farmacèu- 
tics catalans) es van adherir a la reclamació. Les quan- 

ties reclamades, d’agost de 2011 a octubre de 2012, s’ha 
calculat en base a l’aplicació del tipus d’interès previst a 

l’article 7 de la Llei 3/2004 de Morositat, i subsidiàriament 
també s’ha reclamat els interessos calculats en aplicació 

de l’interès legal establert a la Llei de Pressupostos Gene- 
rals de l’Estat.A banda d’aquestes tres actuacions, des del Consell s’han ges- 

tionat un seguit d’accions en diferents àmbits:


Escrit adreçat al President de la Generalitat de Catalunya. 
Roda de premsa 

Manifest conjunt amb les Patronals sanitàries per fer un 
front comú del sector concertat. A més del Consell, van 

signar aquest manifest el Consorci de Salut i Social de 
Catalunya, Unió Catalana d’Hospitals, FENIN Catalunya, 

l’Associació Catalana d’Entitats de Salut i l’Associació Ca- 
talana de Recursos Assistencials.
35
   33   34   35   36   37