Page 37 - Memòria 2013 - CCFC
P. 37ya
un
al
at
C
e 
s d
c
1.000 farmacèutics i es va llegir i entregar a la Delegada del uti
Govern un manifest.
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
3 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
TA
N
E
ES
R
P
RE
En aquest cas, també es va habilitar un correu perquè els far- 

macèutics poguessin fer arribar les seves propostes i en total 
es van rebre 511 iniciatives de 190 farmacèutics. El Consell i la 

FEFAC van acordar presentar una sèrie de mesures de força a 
sotmetre a votació, en el supòsit que no arribés una carta de 

compromís de pagament per part del Departament d’Economia 
o bé quan s’incomplissin aquests compromisos, i afegir, a les 
accions fetes fins ara, les següents:


Demanar al Ministeri d’Hisenda prioritzar el pagament a les 

farmàcies en el FLA. 
Denunciar davant de la Comissió Europea l’obligatorietat 

de renunciar als interessos per poder cobrar el Pla de Pro- 
veïdors 2012, a través de la Plataforma Multisectorial con- 

tra la Morositat.
Implicar els Ajuntaments en el problema i enviar cartes a 

l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Mu- 
nicipis de Catalunya. 

Denunciar al CatSalut per cada impagament.


Finalment, el 19 de novembre es va rebre la carta de compro- 
mís de pagament per part del Departament d’Economia, on 

s’establia un calendari de pagament, i el 20 de novembre es van 
cobrar les tres factures pendents del incloses en el MPP.
37
   35   36   37   38   39