Page 4 - Memòria 2013 - CCFC
P. 4


Aquest any...

1. L’any 2013 ha estat fortament marcat per les mo- 
bilitzacions i actuacions dutes a terme da- 

vant del retard en el pagament de la factu- 
ra de les receptes dispensades al CatSalut.

4
   2   3   4   5   6