Page 40 - Memòria 2013 - CCFC
P. 40ya
un
al
at
C
e 
s d
GUIA DE SEGUIMENT FARMACOTERAPÈUTIC AMB SISTE- c
MA PERSONALITZAT DE DOSIFICACIÓ
uti
è
ac
Durant el 2013 s’ha treballat sobre el document d’actualització m
ar
de la Guia de Seguiment Farmacoterapèutic amb sistema perso-  F
nalitzat de dosificació, elaborada conjuntament entre el Consell is
eg
i el Departament de Salut l’any anterior.
l·l
Aquesta actualització permet agilitzar l’habilitació dels farma- Co
cèutics per participar en els programes o estratègies que pu- e 
d
gui desenvolupar el Departament de Salut en aquest àmbit, així ll 
com la participació en el desplegament de la cartera de serveis.
se
on
C
3 
’1
ia
PROGRAMA DE MANTENIMENT AMB METADONA A L’OFI- òr
m
CINA DE FARMÀCIA
Me
	
Ó
Aquest 2013 finalment s’ha publicat en format electrònic la SI
nova Guia del Programa de manteniment amb metadona a ES
F
les oficines de farmàcia, que es troba accessible al Canal O
Medicament del Departament de Salut.
PR


Aquest document engloba el procediment administratiu 

d’autorització, la guia d’actuació farmacèutica, un capítol 
de preguntes més freqüents i un apartat d’annexos on es 

troben, entre d’altres, els diversos formularis actualitzats a 
complimentar.


L’apartat de la guia d’actuació farmacèutica recull tot allò 

referent a la preparació i dispensació de les diferents formes 
farmacèutiques de metadona previstes en el marc del Pro- 

grama. Cal recordar que l’any 2008 es va introduir la utilitza- 
ció de les formes sòlides a més de la forma líquida emprada 

fins llavors.

GUIA D’ACTUACIÓ FARMACÈUTICA DAVANT DE CONSUL- 
TES DE SÍMPTOMES DE BAIXA I MOLT BAIXA COMPLEXI- 
TAT


En el marc estratègic del nou model de farmàcia assisten- 

cial, enguany s’ha iniciat l’elaboració d’una col·lecció de guies 
d’actuació farmacèutica per augmentar la capacitat de resolu- 

ció del farmacèutic comunitari davant de símptomes de baixa 
i molt baixa complexitat. L’acció s’emmarca en l’escenari dels 

projectes del Pla de Salut amb l’objectiu d’integrar la tasca del 
farmacèutic comunitari en el contínuum assistencial de mane- 

ra coordinada amb els professionals dels equips d’atenció pri- 
mària.40
   38   39   40   41   42