Page 41 - Memòria 2013 - CCFC
P. 41ya
un
al
at
C
e 
s d
Per a l’elaboració de cadascuna de les guies d’actuació es té c
previst comptar amb la participació de societats científiques uti
è
mèdiques i farmacèutiques, així com del Departament de Salut, ac
per tenir em màxim consens possible sobre l’actuació a fer.
m
ar
 F
La primera guia sobre la qual s’ha començat a treballar és la is
referida a la consulta per al mal de gola. Aquesta guia permet eg
l·l
descartar l’origen bacterià d’una amigdalitis i indicar-ne l’opció Co
terapèutica més adient. L’actuació es basa en un arbre de de- e 
d
cisió que contempla el cribratge de la infecció per estreptococ ll 
beta-hemolític en aquelles persones susceptibles de patir un se
on
origen bacterià del seu quadre, així com la derivació als serveis C
mèdics en cas de requerir tractament antibiòtic.
3 
’1
ia
Per aquesta primera guia s’ha comptat amb la participació de òr
m
societats científiques de l’àmbit mèdic –CAMFIC-, farmacèu- Me
tic -SEFAC_Catalunya-, associació professional –FEFAC- i amb 	
Ó
l’empara del Departament de Salut.
SI
ES
F
O
PR

DECLARACIÓ ANUAL ESTUPEFAENTS


El RD 1675/2012, de 14 de desembre, té per objecte regular 
les receptes oficials i els requeriments especials de prescrip- 

ció i dispensació d’estupefaents per a ús humà i veterinari i 
determinar les obligacions d’intercanvi d’informació relativa 

als moviments d’aquests estupefaents. Arran d’aquest RD, el 
Departament de Salut ha habilitat un sistema telemàtic perquè 

les oficines de farmàcia i els serveis de farmàcia hospitalària 
trametin la declaració anual dels moviments de medicaments 

estupefaents, d’acord amb el recull de dades que especifica 
l’esmentada normativa.


Així, la declaració de moviments de l’any 2013, feta durant el 

mes de gener de 2014, ja s’ha gestionat a través de l’oficina 
virtual de tràmits de la Generalitat de Catalunya, canal empre- 

sa. De cara a la declaració de l’any 2014, es té previst introduir 
canvis en aquest sistema per simplificar i minimitzar els errors 
detectats enguany.


Per altra banda, cal assenyala que s’han començat a mantenir 

converses amb el Departament de Salut per desenvolupar el lli- 
bre receptari i el llibre de comptabilitat d’estupefaents en format 

electrònic a través de SIFADATA, així com oferir la possibilitat 
que la distribució també pugui utilitzar aquesta eina per poder 

gestionar el subministrament de medicaments estupefaents 
sense necessitat del val físic.


41
   39   40   41   42   43