Page 44 - Memòria 2013 - CCFC
P. 44ya
un
al
at
C
e 
5.2. Participació Representació del Consell en comissions
s d
c
institucional
i grups de treball amb l’administració i en uti
è
patronats d’institucions farmacèutiques
ac
m
ar
 F
Durant aquest any 2013, s’han realitzar un total de 179 reunions is
de comissions i/o grups de treball que es relacionen en aquest eg
l·l
apartat.
Co
e 
d
A continuació, es detallen els representants del Consell que for- ll 
mem part dels diversos Consells i Comitès Assessors i Co- se
on
missions i grups de treball del Departament de Salut i/o del C
Servei Català de la Salut que han tingut activitat en els últims 3 
’1
dos anys.
ia
òr
m
Me
EN RELACIÓ AL CATSALUT I AL CONCERT D’ATENCIÓ A
	
Ó
FARMACÈUTICA CATSALUT-CONSELL
SI
ES
F
Comissió d’Atenció Farmacèutica de Catalunya
O
PR
Jordi de Dalmases 
Rosa Sacrest 
Josep Aiguabella 

Joaquim Nolla 
M.Pilar Gascón


Comitè directiu de la recepta electrònica

Jordi de Dalmases


Comitè de seguiment de la recepta electrònica
Francesc Pla 

Fernando Espí


Grup de treball de requeriments funcionals de la recepta 
electrònica 

Francesc Pla 
Fernando Espí


Comissió Tècnica Assessora de Formulació Magistral

M. Pilar Gascón 
Francesc Llambí 

Pilar Rius


Comissió de seguiment de l’annex d’Absorbents 
d’Incontinència Urinària 

Jordi de Dalmases 
M. Pilar Gascón44
   42   43   44   45   46