Page 47 - Memòria 2013 - CCFC
P. 47ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
Pel que fa a les comissions i patronats d’institucions farma- m
cèutiques, els representants del Consell són:
ar
 F
is
Comissió Mixta de Pràctiques Tutelades
eg
l·l
M.Pilar Gascón Co
Joan Vilabrú e 
d
Llorenç Lladonosa ll 
Palmira Jolonch se
on
Fundació Pharmaceutical Care C
Josep Brunsó
3 
’1
ia
Fundació Concòrdia Farmacèutica
òr
Jaume Casas m
Me
Andreu Suriol
	
Ó
SI
Patronat de la Fundació de l’Acadèmia de Ciències Mè- ES
diques i de la Salut de Catalunya i de Balears F
O
M.Pilar Gascón
PR


Per altra banda, cal esmentar que també hi ha constituïdes di- 
verses comissions i grups de treball intern, entre el Consell i els 

Col·legis, per debatre i tractar les propostes i/o documents que 
es presenten en les reunions de les comissions mixtes amb el 

CatSalut o/i amb el Departament de Salut.Intervencions i/o assistència en Congres- 

sos i jornades d’interès professionalVI Congreso de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades 

Raras (Sevilla, del 14 al 16 de febrer).

Infarma 2013, organitzat pel Col·legi de Farmacèutics de 

Barcelona i pel Col·legi de Farmacèutics de Madrid (Bar- 
celona, del 5 al 7 de març). Participació de membres del 

Consell en diverses taules rodones.
V Congreso Nacional de Atención Sanitaria al Paciente 

Crónico (Barcelona de l’11 al 13 d’abril).


Jornada de la Sociedad Española de Farmacéuticos Co- 
munitarios (SEFAC) sobre el catàleg de serveis professio- 

nals farmacèutics (Madrid, 17 d’abril). Participació del sen- 
yor Francesc Pla en la taula rodona sobre la retribució dels 

serveis.


47
   45   46   47   48   49