Page 48 - Memòria 2013 - CCFC
P. 48ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
XXXIII Congreso de la Sociedad Española de Medicina m
Familiar y Comunitaria (SEMFYC) (Granada, del 6 al 8 de ar
 F
juny). Participació del senyor Rafel Guayta amb la ponèn- is
cia sobre planificació estratègica pel desenvolupament eg
l·l
d’una farmàcia comunitària centrada en el pacient.
Co
e 
d
XIX Jornada de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica ll 
“El Pla de Salut: Oportunitats i nous paradigmes” (Barcelo- se
on
na, 18 de juny). Participació del senyor Jordi de Dalmases C
en la taula rodona sobre nous models de finançament. 3 
Jornada de treball sobre sistemes personalitzats de do- ’1
ia
sificació, organitzada pel Consejo General (Madrid, 19 de òr
setembre). Participació de la senyora M. Pilar Gascón en m
Me
la taula rodona sobre l’experiència a diverses Comunitats 	
Autònomes.
Ó
SI
ES
Jornada sobre Normes de bones pràctiques en la distribu- F
O
ció farmacèutica (Barcelona, 3 d’octubre).
PR


VIII Congreso Nacional de Atención Farmacéutica orga- 
nitzat per la Fundació Pharmaceutical Care “Atenció far- 

macèutica: un repte multidisciplinar.” (Bilbao, del 17 al 19 
d’octubre). Participació del senyor Rafel Guayta en la taula 

rodona sobre el suport institucional a l’Atenció Farmacèu- 
tica i la col·laboració interprofessional, per tractar sobre 

la integració del farmacèutic comunitari en l’atenció a la 
cronicitat. Participació amb la presentació del pòster sobre 

l’evolució del procés d’implantació de la cartera de serveis 
professionals a la farmàcia comunitària a Catalunya.


Jornada de la Sociedad Española de Farmacéuticos Co- 

munitarios (SEFAC) sobre “serveis professionals farmacèu- 
tics a la farmàcia comunitària: concretant solucions” (Bar- 

celona, 12 de novembre). Conferencia impartida pel senyor 
Rafel Guayta-Escolies sobre les experiències de la cartera 

de servies a Catalunya i participació de la senyora M. Pilar 
Gascón en la taula rodona sobre els passos a seguir per a 

la implementació dels serveis professionals farmacèutics.


XI Jornada de Normes de Correcta Fabricació de Medica- 
ments (Barcelona, 12 de desembre).


3a. Jornada del Pla de Salut de Catalunya (2011-2015), 
“Canviar des de dins per millorar” (Sitges, 13 de desem- 

bre).


48
   46   47   48   49   50