Page 5 - Memòria 2013 - CCFC
P. 5ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
3 
’1
ia
òr
m
Me
	
...
NY
A
T 
S
UE
Q
A

1. Aquest any...
L’any 2013 ha estat fortament marcat per les mobilitzacions i 
actuacions dutes a terme davant del retard en el pagament de 

la factura de les receptes dispensades al CatSalut. Així, el deute 
acumulat el mes de febrer a les farmàcies catalanes de més de 

300 milions d’euros, va generar que el 5 de març se celebrés 
una sessió, a la qual hi van participar 1.300 farmacèutics de 

Catalunya, per consensuar les accions per solventar la situa- 
ció d’impagament. D’aquesta sessió es van recollir una sèrie 

d’actuacions que es van sotmetre a votació. Reclamar els in- 
teressos de demora, manifestar-se a la Plaça de Sant Jaume i 

recollir signatures per exigir a l’Administració el compliment des 
seus compromisos de pagament, van ser les tres accions que 

es van du a terme i que van ser votades per més de dos terços 
dels farmacèutics. En paral·lel, també es va signar un manifest 

conjunt de totes les Patronals sanitàries per fer un front comú 
del sector concertat, a més de mantenir contactes amb els di- 

versos grups parlamentaris i amb eurodiputats i fer gestions a 
tots els nivells per trobar solucions per evitar el col·lapse finan- 

cer del sector.


El 5 de novembre, es va assolir un nou deute històric de 416 mi- 
lions d’euros, corresponents a 4 mesos d’endarreriment. Davant 

d’aquesta situació, es va fer una concentració davant la seu de 
la Delegació del Govern estatal per reclamar la liquidació dels 
deutes pendents inclosos en els mecanismes de pagament a 

proveïdors (MPP). Finalment, el dia 20 de novembre es van co- 
brar les factures pendents dels mesos de novembre i desembre 

de 2012 i maig del 2013, quedant la factura del mes d’octubre 
del 2013 pendent de cobrar l’any 2014.
05
   3   4   5   6   7