Page 52 - Memòria 2013 - CCFC
P. 52ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
6.1. Recepta  F
SIFARE (Sistema d’Informació Farmacèutica de Recepta is
eg
electrònica
Electrònica):
l·l
Co
e 
L’API 3.0.0 de Recepta Electrònica, que implementava el d
copagament definit pel RDL16/2012, implantada al juny del ll 
se
2012, tenia encara una carència en quant al copagament on
per Fórmules Magistrals, extractes i vacunes, donat que C
3 
el preu de facturació marcat per l’Oficina de Farmàcia no ’1
arribava a SIRE, fent que aquest no pogués aplicar el co- ia
pagament, ni els seus límits mensuals, a aquest tipus de òr
m
dispensacions.
Me
	
A
Es va dissenyar, juntament amb CatSalut, la solució que GI
permetés aplicar el RDL16/2012 per les dispensacions de O
OL
Fórmules Magistrals, extractes i vacunes, i es varen modi- N
ficar els serveis WEB de SIFARE, i distribuir una nova API C
TE
3.0.1 als PGOFs, per a la seva adaptació a aquest canvi. A 
l’abril del 2013 totes les OFs de Catalunya ja aplicaven el 

RDL16/2012 a aquest tipus de dispensacions.


Definició dels requeriments inclosos a la nova API 4.0.0 de 
recepta electrònica, com a part del procés de reenginye- 

ria de processos associat al Sistema SIFADATA (Sistema 
d’Informació de Gestió de les Dades), descrit a punts pos- 

teriors d’aquesta memòria. L’objectiu d’aquesta nova API, 
al marge d’adaptar-se a les noves versions dels serveis 

SIRE del CatSalut, era inserir totes les receptes paper dins 
de SIFARE, tant les receptes paper a càrrec del CatSalut 

que SIRE no acceptava (TLDs, accidents de treball, pres- 
cripcions d’altres Comunitats Autònomes), com les recep- 

tes paper a càrrec de Mútues Públiques (MUFACE, MUGE- 
JU, ISFAS), i de Mútues o Entitats Privades.


Revisió del disseny tècnic i funcional de la nova API 4.0.0, 

i seguiment de les tasques de desenvolupament. Suport 
als PGOFs per a la seva adaptació, i elaboració de tot el 

material informatiu pels COFs i PGOFs. Seguiment de la 
implantació de l’API a totes les OFs de Catalunya, des de 

Desembre del 2013 fins a Febrer del 2014.


Disseny, juntament amb CatSalut, del model de Prescrip- 
ció i Dispensació de medicació no finançada. Donat que 
l’àmbit del concert CatSalut – CCFC no inclou aquest ti- 

pus de medicació, la solució a implementar hauria d’estar 
“separada”, en certa manera, de la recepta electrònica fi- 

nançada

52
   50   51   52   53   54