Page 53 - Memòria 2013 - CCFC
P. 53ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
Definició dels requeriments inclosos a la següent API 5.0.0 is
eg
de recepta electrònica, com a part del procés de reengin- l·l
yeria de processos associat al Sistema SIFADATA (Sistema Co
e 
d’Informació de Gestió de les Dades), descrit a punts pos- d
teriors d’aquesta memòria. L’objectiu d’aquesta nova API, ll 
se
al marge d’adaptar-se a les noves versions dels serveis on
SIRE del CatSalut, que incloïen la dispensació de prescrip- C
ció finançada, era tarifar les Fórmules Magistrals des del 3 
’1
propi PGOF, i convertir en electrònics els Llibres Recep- ia
tari i de Comptabilitat d’Estupefaents. Aquesta Api hauria òr
m
d’implantar-se al 2014.
Me
	
A
Per motius estratègics d’HP, les infraestructures que sus- GI
tenten el servei de recepta electrònica, allotjades al CPD O
OL
de Sant Cugat, haurien de traslladar-se al CPD d’HP a Bar- N
celona. Això implicava, al marge del projecte logístic del C
TE
propi trasllat físic dels Servidors, tot un projecte de reorga- 
nització de les comunicacions entre les OFs, SIFADATA, i 

els Serveis de CatSalut (SIRE)


El CCFC va definir un Pla d’Actuació amb tres requeri- 
ments bàsics: que el trasllat no afectés en absolut al servei 

de recepta electrònica, que el trasllat no donés cap cost 
afegit al CCFC, i que el servei de recepta electrònica fun- 

cionés igual o millor un cop finalitzat el trasllat


Durant el 2013 es varen dur a terme les reunions correspo- 
nents amb tots els proveïdors involucrats (HP, Telefónica, 

Oracle), per fer el disseny i la planificació del trasllat, garan- 
tint els requeriments exigits pel CCFC. El trasllat es duria a 

terme a principis del 2014.


Inici de la negociació de renovació de contracte amb HP 
per la solució integral de la recepta electrònica, que in- 

clou la gestió, administració i monitorització de les infra- 
estructures de SIFADATA, i l’evolució i manteniment de les 

aplicacions de recepta electrònica, així com de la WEB 
d’administració de SIFARE. Aquesta contracte finalitzava 

al Setembre del 2013. La negociació estava supeditada al 
trasllat del CPD d’HP, i a tots els nous projectes lligats a SI- 
FADATA encetats al 2013, per la qual cosa es va prorrogar 

el contracte actual fins al 2014.


Anàlisi tècnic mensual de les incidències detectades al 
Procés de Facturació pel Grup de Treball de Facturació de 

Recepta Electrònica

53
   51   52   53   54   55