Page 54 - Memòria 2013 - CCFC
P. 54ya
un
al
at
C
e 
s d
Anàlisi tècnic mensual de les conclusions preses pel Grup c
de Treball d’Indicadors de Recepta Electrònica, en quant a uti
è
implantació, eficiència, i qualitat del Servei
ac
m
ar
Participació al Grup de Treball de Continuïtat del Servei de  F
SIFARE, format pels responsables tecnològics del Consell is
de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, membres de ORA- eg
l·l
CLE ACS, experts en la tecnologia en la qual es fonamenta Co
la plataforma de SIFARE, i membres d’HP, responsables de e 
d
l’explotació, administració, i monitorització d’aquesta pla- ll 
taforma. Aquest Grup es reuneix l’últim divendres de cada se
on
mes, i té com objectiu bàsic dur a terme tasques proacti- C
ves a la Plataforma de SIFARE, per tal d’optimitzar el ren- 3 
’1
diment del Servei de Recepta Electrònica, i tractar d’evitar ia
possibles incidències o minimitzar el seu impacte. El Grup òr
m
també tracta de definir tecnològicament els nous Projec- Me
tes que puguin sortir al voltant de la Plataforma de SIFA- 	
A
RE, sempre i quan aquests estiguin sota el paraigües dels GI
productes ORACLE, garantint que aquests nous Projectes O
OL
treuen el màxim profit d’aquests productes, i es defineixen N
sota els estàndards recomanats pel fabricant.
C
TE

Participació al Comitè de Seguiment de Recepta Electrò- 

nica. Aquest Comitè, format pels responsables funcionals 
i tecnològics del Servei per part del CatSalut, dels seus 

Serveis Territorials, d’algunes de les seves Entitats Proveï- 
dores, del CTiTI, i del Consell de Col·legis Farmacèutics 

de Catalunya, es reuneix un cop al mes, amb l’objectiu de 
garantir la qualitat del Servei des d’un punt de vista tàctic 

(seguiment de les dates objectiu del Pla de Sistemes, ...)


Participació al Comitè de Direcció de Recepta Electròni- 
ca, confeccionant l’informe tecnològic resum de l’activitat 

de SIFARE del període de la reunió. Aquest Comitè, for- 
mat pels Directors del Servei per part del CatSalut, del 

Departament de Salut, d’algunes de les seves Entitats 
Proveïdores, i d’altres Entitats (com CTiTI o l’Agència de 

Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya), es reuneix 
trimestralment, amb l’objectiu de garantir la qualitat del 
Servei des d’un punt de vista estratègic (aprovació del Pla 

de Sistemes, ...)
6.2. Xarxa 
XCCFC (Xarxa de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya):

farmacèutica
El projecte de millora tecnològica del core de la Xarxa, 
acordat al nou contracte signat amb Telefónica al 2012, es de Catalunya

va quedar aturat a expenses del trasllat del CPD d’HP des- 
crit abans. L’objectiu era aprofitar aquest trasllat, per fer la 

renovació dels equips d’entrada a la plataforma de SIFARE 
(CPD HP), i els corresponents d’entrada a la plataforma de 

SIRE (CPD COLT)


54
   52   53   54   55   56