Page 55 - Memòria 2013 - CCFC
P. 55ya
un
al
at
C
e 
s d
Així mateix, el projecte de nova connectivitat entre el CPD c
on s’ubica la Plataforma de SIFARE, i els nous CPDs de uti
è
CTiTI i T-Systems, que donen accés a la Plataforma de ac
SIRE (CatSalut), es va endarrerir a expenses del trasllat del m
ar
CPD d’HP. Aquest projecte es va dissenyar al 2011, al 2012  F
es varen muntar els circuits de comunicació entre els tres is
CPDs (HP, CTiTI, T-Systems), i al 2013 es tenien que activar eg
l·l
aquests circuits, però no serà fins el 2014 que s’executi.
Co
e 
d
Dins d’aquest projecte de renovació tecnològica, al 2013 ll 
es va començar un pilotatge de nova connectivitat per les se
on
OFs de Catalunya, fonamentada en el servei VPN-IP de C
Telefónica, enlloc del servei NETLAN actual. Aquest nou 3 
’1
servei és compatible amb més tecnologies d’accés que ia
l’ADSL i XDSI del NETLAN, permetent accessos a la Xar- òr
m
xa amb FTTH, 3G, o ADSL amb menys prerequisits que Me
l’ADSL NETLAN. Aquest pilotatge es va començar a posar 	
A
en marxa amb aquelles OFs que pitjor connectivitat tenien, GI
sent l’objectiu treure conclusions i punts de millora de cara O
OL
a la planificació de la posada en marxa del servei per totes N
les OFs de Catalunya.
C
TE

Durant tot el 2013 es va continuar treballant per posar en 

marxa el Servei de Sortida Segura a Internet per les 3.200 
Oficines de Farmàcia de Catalunya. Aquest servei hauria de 

proporcionar un Servei d’Internet de millor Qualitat a totes 
les Oficines de Farmàcia de Catalunya, pel fet de comp- 

tar amb unes infraestructures noves (les anteriors eren del 
2005), i una Arquitectura millorada (el camí per arribar a 

Internet per les Oficines de Farmàcia és ara més curt que 
abans), sense haver de fer cap inversió ni incrementar el 

cost mensual del Servei. A més a més proporcionaria eines 
de gestió i de control més potents que les anteriors, per- 

metent una ràpida detecció d’incidències, i possibilitats de 
dur a terme actuacions proactives, com ara la detecció de 

patrons de virus a les OFs de Catalunya.


Aquest nou Servei, que s’havia de posar en marxa al 2013, 
es va replanificar pel 2014, per diversos problemes tecno- 
lògics amb els nous equips involucrats, que feien que el 

nou Servei tingués pitjor rendiment que l’anterior. El CCFC 
no posaria en marxa el nou Servei fins tenir un servei amb 

igual o millor rendiment que l’anterior.


Dins de la reorganització del Model de Relació amb Tele- 
fónica, derivada del nou contracte, es va posar en marxa 

el CGP (Centre de Gestió Personalitzat). El CGP és en un 
pool de recursos, coneixedors de la Xarxa Farmacèutica, 

encarregat de gestionar, de manera centralitzada, la ges- 
tió de les incidències de connectivitat de les OFs, per tal 

de minimitzar els temps de resolució, així com de dur a 
terme tasques proactives, per tal de minimitzar el nombre 

d’incidències.


55
   53   54   55   56   57