Page 56 - Memòria 2013 - CCFC
P. 56ya
un
al
at
C
e 
s d
Revisió de les possibilitats de millora tecnològica d’aquelles c
Oficines de Farmàcia que es connecten a la Xarxa amb uti
è
tecnologia ADSL i backup XDSI, i planificació, execució, i ac
seguiment, d’aquelles migracions que són possibles.
m
ar
 F
Suport de nivell 3 a les incidències de connectivitat de les is
OFs que no podien ser resoltes pels nivells 1 i 2, proporcio- eg
l·l
nats pel CGO, o d’aquelles que superaven els SLAs acor- Co
dats amb Telefónica per la resolució d’incidències, i que e 
d
requerien d’un procediment escalat amb Telefónica.
ll 
se
on
Manteniment de l’eina NAGIOS, com a eina bàsica de Mo- C
nitorització de tota la Xarxa Farmacèutica de Catalunya, 3 
’1
extrem a extrem, des de cada Oficina de Farmàcia, fins al ia
node final d’entrada al XCAT (Xarxa de Comunicacions de òr
m
la Generalitat de Catalunya), passant pels nodes centrals Me
de la Xarxa.
	
A
GI
O
OL
N
6.3. CGO. Manteniment de l’eina ORACLE Grid Control, com a eina C
TE
Centre de
bàsica de Monitorització de tota la Plataforma de SIFARE: 
middleware, base de dades, Servidors (CPU, memòria, ...), 
Gestió 
etc. Es va afegir, a les pantalles de monitorització, el nou 
Servidor incorporat amb motiu de la implantació de la taxa 
d’Operacions
de l’euro per recepta. La visibilitat d’aquesta eina des del 
CCFC, juntament amb la de l’Eina de Monitorització de la 

Xarxa ubicada al CGO (Centre de Gestió d’Operacions), 
dóna una visió global de totes les Infraestructures del Ser- 

vei de Recepta Electrònica als responsables tecnològics 
del CCFC.


Seguiment mensual de les trucades rebudes al CGO, clas- 

sificades per dubtes i incidències, i anàlisi dels temps de 
resolució, per tractar de trobar punts de millora en els ser- 

veis.


Seguiment anual dels SLAs (acords de nivell de servei) 
acordats amb Telefónica, i càlcul de les penalitzacions as- 
sociades


Seguiment i control del procés de refacturació de la Xarxa 

de Comunicacions Farmacèutica de Catalunya
6.4. TicFarma
TicFarma (Serveis de Telefonia fixa, mòbil, dades, i Serveis 
de Valor Afegit, per les Oficines de Farmàcia de Catalunya):


Seguiment mensual de les trucades rebudes al CGO (Cen- 

tre de Gestió d’Operacions) de TicFarma. El CGO és la 
peça clau del Model de Suport de TicFarma, donat que in- 

corpora el CAU (Centre d’Atenció de l’Usuari) de TicFarma, 
on es canalitzen totes les peticions i totes les incidències 

que les Oficines de Farmàcia puguin tenir amb els Serveis56
   54   55   56   57   58