Page 57 - Memòria 2013 - CCFC
P. 57ya
un
al
at
C
e 
s d
de TicFarma. A més a més, el CGO ofereix tota una sèrie c
de Serveis proactius, com ara la refacturació als COFs i a uti
è
les Oficines de Farmàcia de tots els costos lligats a TicFar- ac
ma. TicFarma va començar el 2013 amb 472 Oficines de m
ar
Farmàcia, i va finalitzar amb 869.
 F
is
Suport de nivell 3 als dubtes de contractació o de qualse- eg
l·l
vol altre tipus, que no podien ser resolts pels nivells 1 i 2, Co
proporcionats pel CGO
e 
d
ll 
Gestió amb la Comissió del Mercat de les Telecomunica- se
on
cions (CMT) de les despeses associades als Serveis C
Seguiment i control del procés de refacturació dels serveis 3 
’1
TicFarma
ia
òr
m
Me
	
6.5. Sistemes A
Evolució, manteniment, i suport del projecte eConsell, con- GI
sistent en dotar als Membres del Consell de les infraes- O
d’Informació
OL
tructures necessàries per tal que puguin treballar dins d’un N
àmbit de xarxa col·laborativa, compartint documents i apli- interns
C
TE
cacions, amb un model d’alta seguretat, fent desaparèixer 
el paper, amb el corresponent estalvi de costos i increment 

de la productivitat.


Migració de la WEB del CCFC, des d’un entorn HTML 2.0 
de l’any 2000, cap a un nou entorn WordPress, més social, 

més col·laboratiu, més amb els temps.


Gestió dels comptes de correu dels usuaris del CCFC, dels 
diferents dominis registrats, i dels seus serveis (FTP, ...), i 

suport tecnològic als treballadors del CCFC
6.6. SIFADATA. 
El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya va ini- 
ciar al 2013 un procés de reorganització i optimització Sistema

del seu Model de Negoci actual, amb objectius d’estalvi 
econòmic, optimització de processos, millora de la qualitat d’Informació 
dels serveis, i alineament amb el nou Model de Farmàcia 
de Gestió de 
Comunitària.
les Dades

El primer pas d’aquesta reenginyeria de processos, va ser 
l’anàlisi dels processos actuals, i la definició de quins hau- 

rien de ser els processos futurs. A partir d’aquest anàlisi, 
es varen definir els passos a seguir, per transformar uns 

processos en uns altres més òptims, més econòmics, i 
amb millor rendiment, flexibilitat, i fiabilitat


Un cop dissenyada la transformació dels processos, es va- 

ren analitzar els diferents sistemes tecnològics capaços de 
sustentar-los. Després de mesos d’anàlisi i disseny, i de 

negociació amb diferents proveïdors, es va concloure que 
la millor opció era una infraestructura ORACLE (ja utilitzada 

a la recepta electrònica i, per tant, amb millores caracterís-57
   55   56   57   58   59