Page 58 - Memòria 2013 - CCFC
P. 58ya
un
al
at
C
e 
s d
tiques d’integració amb aquesta), gestionada per Telefóni- c
ca (donant valor a la Xarxa de Comunicacions Farmacèu- uti
è
tica de Catalunya, a través de la qual donarien servei els ac
nous processos).
m
ar
 F
Negociació i signatura, amb Telefónica, del contracte de is
compra de les infraestructures ORACLE, i dels Serveis eg
l·l
d’allotjament, administració, i monitorització d’aquestes, Co
proporcionats per la pròpia Telefónica.
e 
d
Creació del Grup de Treball de Comunicacions (GT-COMS), ll 
format per experts en temes de telecomunicacions, del se
on
CCFC, Telefónica, HP, i ORACLE, amb l’objectiu de defi- C
nir la integració de les noves infraestructures amb la Xarxa 3 
’1
Farmacèutica de Catalunya, per donar serveis a les OFs de ia
Catalunya
òr
m
Me
Creació del Grup de Treball de Posada en Marxa (GT-CON- 	
A
FIG), format per experts tecnològics del CCFC, Telefónica, GI
HP, AvantTIC, i ORACLE, amb l’objectiu de definir quina O
OL
hauria de ser la manera més òptima per posar en marxa les N
noves infraestructures, i de fer seguiment de la planificació C
TE
prevista, donant suport a qualsevol problema que pogués 
sortir durant aquesta.


Al conjunt de Sistemes, Processos, i Serveis, suportats 

sobre les noves infraestructures, que conformen el nou 
Model de Negoci del CCFC, se li va anomenar SIFADATA 

(Sistema d’Informació de Gestió de les Dades). SIFADATA 
no deixa de ser un mega projecte, compost de diferents 

projectes, cadascú amb el seu proveïdor, funcionant tots 
sota les mateixes infraestructures, amb un objectiu comú, 

que és donar Servei al nou Model de Negoci del CCFC. 
Als següents punts es comenten les actuacions realitzades 

durant el 2013 per cadascun d’aquests projectes.SIFADATA – Base de Dades de Contingència de la 

Recepta Electrònica:


Un cop posades en marxa les infraestructures de SIFADA- 
TA, el primer projecte a posar en marxa era el tenir, dins 

d’aquestes infraestructures, una rèplica de la base de da- 
des de dispensacions de recepta electrònica. D’aquesta 

manera, en cas de caiguda o problemes amb la recepta 
electrònica, les infraestructures de SIFADATA podien con- 

tinuar donant el servei, sense que les OFs de Catalunya 
tingueren afectació.


Una altre servei, a proporcionar per aquesta rèplica, seria 

la de servir com a base de dades d’explotació de dades. 
Fins aleshores, tots els llistats lligats a recepta electròni- 

ca que les OFs de Catalunya podien treure, a través de la 
WEB d’administració de SIFARE, s’explotaven des de la


58
   56   57   58   59   60