Page 60 - Memòria 2013 - CCFC
P. 60ya
un
al
at
C
e 
s d
SIFADATA – L’Oficina de Farmàcia sense papers:
c
uti
è
L’objectiu del projecte “l’Oficina de Farmàcia sense pa- ac
pers” era convertir a format electrònic els Llibres Recep- m
ar
tari i de Comptabilitat d’Estupefaents. Tota la gestió dels  F
llibres, des de la inclusió dels corresponents apunts (inte- is
eg
grats amb la dispensació de recepta electrònica), fins a la l·l
seva signatura, es farien mitjançant el PGOF de l’OF, men- Co
e 
tre que la presentació oficial del llibre a les Administracions d
corresponents, es faria a través del Portal de Serveis Pro- ll 
se
fessionals, explicat més endavant. Tot el servei, incloent on
l’emmagatzematge de les dades dels llibres, es proporcio- C
3 
narien mitjançant les infraestructures de SIFADATA, sota el ’1
mateix model de seguretat de la recepta electrònica, ga- ia
òr
rantint d’aquesta forma el compliment de la LOPD nivell alt, m
requerit per aquest tipus de dades.
Me
	
A
Durant el 2013 es va fer el disseny del projecte, integrat, per GI
O
una banda, dins de l’API 5.0.0 de recepta electrònica i, per OL
l’altra, dins del nou Portal de Serveis Professionals. El dis- N
C
seny es va compartir amb el Departament de Salut, sobre- TE
tot pel Llibre Electrònic de Comptabilitat d’Estupefaents, i 

el projecte de vals electrònics d’estupefaents.SIFADATA - Business Intelligence:


Si al 2012, el pilot de Business Intelligence es va mun- 

tar sobre un entorn que no era l’adient (entorn de proves 
de recepta electrònica), el 2013 va ser l’any de convertir 

aquest pilot en un servei productiu, traspassant-lo a les in- 
fraestructures de SIFADATA, optimitzades per l’explotació 

de dades.


Amb aquest objectiu es va negociar i signar amb Avant- 
TIC una segona fase del projecte de Business Intelligence, 
per traspassar el pilot de BI, des de l’entorn de proves de 

SIFARE cap a les noves infraestructures de SIFADATA, op- 
timitzant els quadres de comandament per aquestes infra- 

estructures.


Per poder posar en marxa el Servei de Business Intelligen- 
ce, primer s’haurien de muntar les infraestructures de SI- 

FADATA, i tenir aquí la rèplica de dispensacions de recepta 
electrònica.
SIFADATA - Portal de Serveis Professionals:


El Portal de Serveis Professionals neix com la cara visible 
de SIFADATA, la capa de presentació i servei, aquella que 

els futurs usuaris de SIFADATA veurien, i que els hi perme- 
tria accedir a les dades emmagatzemades a SIFADATA.


60
   58   59   60   61   62