Page 62 - Memòria 2013 - CCFC
P. 62
Responsabilitat

7. 

“Responsabilitat Social Corporativa: com- 
promís de l’organització envers les necessi- 

tats dels seus grups d’interès en els diferents 

àmbits, per mitjà d’una implicació voluntària 
i solidària”62
   60   61   62   63   64