Page 63 - Memòria 2013 - CCFC
P. 63ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
3 
’1
ia
òr
m
Me
	
AT
T
LI
BI
La Responsabilitat Social Corporativa (RSC), també anome- A
NS
nada Responsabilitat Social de les Empreses (RSE), , és el com- O
promís de l’organització envers les necessitats dels seus grups P
ES
d’interès en els diferents àmbits (laboral, acció social, medi am- R
bient, clientela i entitats proveïdores, i bon govern i transparèn- 
cia), per mitjà d’una implicació voluntària i solidària més enllà del 

que estableix la legislació vigent.


En aquest sentit, en el marc del conveni de col·laboració entre 
Farmamundi i el Consell signat el 2010, s’ha dut a terme la difu- 

sió de les iniciatives realitzades per aquesta organització durant 
l’any 2013.


Per altra banda, cal esmentar que aquest any 2013, el Consell 

ha signat un nou conveni de col·laboració amb la Fundació 
Privada Abadia de Montserrat, 2025 pel període 2013-2015. 

Aquesta Fundació té com a objectius la cerca de finançament 
per poder subvenir-lo a inversions destinades a la millora dels 

equipaments culturals i socials del santuari, com ara l’ampliació 
de la biblioteca del Monestir, la restauració de papirs i teixits 

coptes de la col·lecció Roca-Puig i la restauració del Monestir 
de Santa Cecília, entre d’altres.


Així mateix, i des de fa anys, el Consell fa una donació econò- 

mica anual a la Fundació de la Concòrdia Farmacèutica, de la 
qual n’és Patró. Aquesta Fundació Privada té com a finalitat sal- 

vaguardar i donar a conèixer el patrimoni historico-professional 
de la farmàcia catalana.63
   61   62   63   64   65