Page 70 - Memòria 2013 - CCFC
P. 70ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
Despeses i inversions 2013
is
eg
l·l
Co
e 
d
Pressupost	Realitat	diferència ll 
any 2013 (EUR)	any 2013 (EUR)	any 2013 (EUR)
se
on
ACTIVITAT ORDINÀRIA
C
3 
’1
ia
JUNTA DEL CONSELL	187.035,80	182.592,99	-4.442,81
òr
m
Me
COMISSIONS TÈCNIQUES	95.000,00	63.018,99	-31.981,01
	
13
0
MANTENIMENT LOCAL	10.670,93	9.705,62	-965,31
 2
ST
O
SERVEIS PROFESSIONALS	45.565,95	68.556,79	22.990,84
UP
S
S
COMUNICACIÓ I PUBLICACIONS	15.450,00	34.188,90	18.738,90
RE
P
T 
N
DESPESES ADMINISTRATIVES	11.954,27	11.452,36	-501,91
ME
A
C
DESPESES PERSONAL	391.363,29	376.041,72	-15.321,57
N
TA

SUBVENCIONS, COL·LABORACIONS I PATROCINIS	24.894,62	19.970,12	-4.924,50


TRIBUTS	25.638,98	14.622,33	-11.016,65


DESPESES FINANCERES	15.900,00	13.198,49	-2.701,51DESPESES DE L’IMMOB. I EXECEP.	0,00	20.069,25	20.069,25


INVERSIONS	3.944,50	7.053,59	3.109,09


TOTAL DESPESES ACTIVITAT ORDINÀRIA	827.418,34	823.878,45	-3.539,89

70
   68   69   70   71   72