Page 71 - Memòria 2013 - CCFC
P. 71ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
Pressupost	Realitat	diferència ll 
any 2013 (EUR)	any 2013 (EUR)	any 2013 (EUR)
se
on
SERVEIS DE PROJECTES O.F.
C
3 
’1
ia
PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA	1.194.182,30	1.082.158,37	-112.023,93
òr
m
Me
INVERSIONS PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA	227.219,68	217.831,50	-9.388,18
	
13
0
PROJECTE BI	40.565,81	58.877,95	18.312,14
 2
ST
O
PROJECTE R.E. + BI	95.000,00	92.500,03	-2.499,97
UP
S
S
TICFARMA	768.910,20	864.153,74	95.243,54
RE
P
T 
N
SUBVENCIONS ATORGADES	3.659.616,00	3.600.058,00	-59.558,00
ME
A
C
SUBVENCIONS ATORGADES	2.418.000,00	1.613.300,00	-804.700,00
N
TA

TOTAL DESPESES SERVEIS DE PROJECT. O.F.	4.743.877,99	3.928.821,59	-815.056,40


EVOLUCIÓ TECNOLÒGICA PROJECTES O.F.


PROJECTE RECEPTA ELECTRÒNICA	68.165,90	0,00	-68.165,90


840.042,04	691.506,94	-148.535,10
SIDAFATA	


CARTERA DE SERVEIS	34.082,95	88.380,42	54.297,47


TOTAL DESPESES EVOLUCIÓ TECNOL. O.F.	942.290,89	779.887,36	-162.403,53


XARXA DE COMUNICACIONS


SERVEIS TELEFONIA	2.837.023,08	2.835.298,68	-1.724,40


TOTAL DESPESES XARXA DE COMUNICAC.	2.837.023,08	2.835.298,68	-1.724,40
TOTAL DESPESES CONSELL	9.476.610,30	8.493.760,20	-982.850,10


DEVOLUCIÓ DE PRESTECS	126.000,00	125.874,12


DIFE. INGRESOS - DEPESES	1.098.696,68	1.098.696,68

71
   69   70   71   72   73