Page 8 - Memòria 2013 - CCFC
P. 8ya
un
al
at
C
e 
s d
c
Col·laborar
uti
è
ac
m
ar
 F
is
Ordenar
eg
l·l
Co
e 
d
Representar
ll 
se
on
C
3 
’1
Vetllar
ia
òr
m
Me
	
L
EL
S
ON
C
L 
E

2.1. Finalitats
El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, de conformitat 
amb el què disposa la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de les 

professions titulades i col·legis professionals, és una corporació de 
dret públic amb personalitat jurídica i plena capacitat que constitueix 

l’òrgan suprem representatiu i coordinador de la totalitat dels col·legis 
de farmacèutics existents a Catalunya i que hi estan integrats, és a 

dir, els de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Té per objecte la 
representació de la professió davant la Generalitat de Catalunya i 

l’Administració Central de l’Estat, complint les finalitats i exercint totes 
les funcions que li assignin la legislació vigent.


Aquest Consell, constituït l’any 1985, va ser el primer consell autonò- 

mic de col·legis farmacèutics a l’Estat espanyol.FINALITATS DEL CONSELL


El Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya ha de complir les 

finalitats següents:


Col·laborar amb els poders públics en la reglamentació de les 
condicions generals de l’exercici de la professió farmacèutica en 

totes les seves modalitats.

Ordenar 
,dins el marc que estableixen les lleis, i vigilar l’exercici 
de la professió.


Representar els interessos generals de la professió a Catalunya, 
especialment en les seves relacions amb les administracions pú- 

bliques de qualsevol àmbit.


Vetllar perquè l’activitat professional dels farmacèutics s’adeqüi 
als interessos i al benestar dels ciutadans i, per tant, coadjuvar a la 

millor resolució dels problemes relacionats amb la salut pública.


08
   6   7   8   9   10