Page 9 - Memòria 2013 - CCFC
P. 9ya
un
al
at
C
e 
s d
c
ACTIVITATS DESENVOLUPADES PEL CONSELL
uti
è
ac
Les activitats pròpies del Consell giren bàsicament entorn a la re- m
ar
presentació dels interessos generals de la professió farmacèutica  F
davant de l’administració autonòmica i això implica que esdevingui is
eg
l’interlocutor per aquells projectes que abasten al conjunt de Cata- l·l
lunya.
Co
e 
d
En aquest sentit, el Consell és l’encarregat de dur a terme la negocia- ll 
se
ció del Concert d’Atenció farmacèutica amb el CatSalut, així com dels on
projectes que en deriven i que tenen una dimensió més enllà del propi C
3 
Concert: el projecte de la recepta electrònica i la posada en marxa ’1
de la cartera de serveis des de l’oficina de farmàcia. Així mateix, el ia
òr
Consell també té una participació activa en el procés d’elaboració i m
modificació de les disposicions legals autonòmiques que afecten al Me
	
col·lectiu i el representa en les diverses comissions o consells asses- L
sors en què es demana la seva participació.
EL
S
ON
Per altra banda, cal destacar que des del Consell es marquen i es pla- C
L 
nifiquen les directrius comunes i es fa una tasca de coordinació entre E
els quatre Col·legis, mentre que els Col·legis tenen un paper decisiu 

en l’execució d’aquestes directrius i en la interlocució única amb els 
seus col·legiats.2.2. Òrgans de El Consell està compost per 10 membres: 4 d’ells són els conse- 
llers nats que corresponen als presidents de cadascun dels quatre 
Govern
col·legis, i 6 consellers, escollits per i entre els membres de les Jun- 
tes de Govern de cada col·legi, seguint la següent distribució: 3 pel 

Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, 1 pel Col·legi de Farmacèu- 
tics de Girona, 1 pel Col·legi de Farmacèutics de Lleida i 1 pel Col·legi 

de Farmacèutics de Tarragona.MEMBRES DE LA JUNTA DEL CONSELL DEL COL·LEGIS 

FARMACÈUTICS DE CATALUNYACONSELLERS NATS


Sr. Jordi de Dalmases i Balañá President del Col·legi de Barcelona 

Sra. Rosa Sacrest i Güell (*) President del Col·legi de Girona 
Sr. Josep Aiguabella i Alentà President del Col·legi de Lleida 

Sr. Joaquim Nolla i Solé
President del Col·legi de Tarragona


(*) El senyor Joan Fajula, elegit President del Col·legi de Girona, va dimitir dels 
seus càrrecs el mes de març. La senyora Sacrest, fins aleshores vicepresi- 
denta, va ser ratificada com a Presidenta en l’Assemblea General Extraor- 

dinària d’aquest Col·legi.09
   7   8   9   10   11