Page 12 - Memòria 2014 - CCFC
P. 12ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
3.1. Col·legiats a è
El nombre de farmacèutics col·legiats a Catalunya s’ha anat es- ac
m
Catalunya
tabilitzant en els últims tres anys, així per a l’any 2014 el nombre ar
total de farmacèutics col·legiats és de 10.652, un 1,78% més  F
is
que l’any anterior.
eg
l·l
Co
En les següents taules i gràfics es relaciona la distribució dels e 
col·legiats per províncies, edat i gènere i la distribució d’aquests d
ll 
en les diverses vocalies.
se
on
C
4 
NOMBRE DE COL·LEGIATS
’1
ia
òr
m
COFB	COFGi	COFL	COFT
Catalunya
Me
	
S
Exercents 7.115	790	437	704 9.046 RE
F
No exercents 890	60	40	66 1.056 XI
No exercents-jubilats 439	26	38	47
550 

Total col·legiats
8.444	876	515	817
10.652

Els 10.652 farmacèutics col·legiats, es distribueixen segons el 
gènere de la següent manera: 2.804 són homes i 7.848 són do- 

nes, el que representa un percentatge sobre el total del 26% i un 
74%, respectivament.
COL·LEGIATS PER GÈNERE

26 %
Homes
74 %

Dones

Pel que fa a les edats dels col·legiats, la franja d’edat on es 

concentra un major nombre de col·legiats és la que va dels 35 
a menys de 45 anys, seguida de la de 45 a menys de 55 anys i 

la de menys de 35 anys. També s’observa una feminització pro- 
gressiva de la professió, ja que el nombre de dones augmenta 

fins a un 80,64% sobre el total de farmacèutics col·legiats en la 
franja d’edat de menys de 35 anys, mentre que en la de partir de 

65 anys, hi ha un 58,78% de dones i un 41,22% d’homes.12
   10   11   12   13   14