Page 13 - Memòria 2014 - CCFC
P. 13ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
COL·LEGIATS PER EDAT
ac
m
ar
 F
is
533
760
> 65 anys eg
l·l
Co
568
1.257
De 55 anys a < 65 anys e 
d
ll 
De 45 anys a < 55 anys se
667
1.803
on
C
4 
623
2.308
De 35 anys a < 45 anys ’1
ia
òr
372
1.556
De 25 anys a < 35 anys m
Me
164
	
41
< 25 anys
S
RE
F
XI
Homes
Dones
0	500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
A continuació, s’exposa l’adscripció dels farmacèutics col·legiats 
a les diverses vocalies de cada Col·legi; per a la denominació de 

cada vocalia, s’ha utilitzat la terminologia emprada en els res- 
pectius Estatus. Cal destacar un col·legiat pot no estar adscrit a 

cap vocalia o bé que un mateix col·legiat pot estar adscrit a més 
d’una vocalia, per això el nombre resultant és diferent al nombre 

total de col·legiats.
COL·LEGI DE BARCELONA
Vocalies Col·legi de Barcelona
Nombre d’adscripcionsAlimentació i Nutrició
426
Anàlisi	208

Atenció Primària
43

Dermofarmàcia i Productes Sanitaris	209
Distribució
103

Hospitals	296

Indústria
481
Investigació i Docència	51

Oficina de Farmàcia
5.257

Ortopèdia	667
Plantes Medicinals i Homeopatia
174

Salut Pública	78

Total
7.993
13
   11   12   13   14   15