Page 15 - Memòria 2014 - CCFC
P. 15ya
un
al
at
C
e 
s d
El gràfic següent mostra, a mode de resum, la distribució dels c
col·legiats de tot Catalunya en funció de la seva adscripció a uti
è
les vocalies col·legials. L’agrupació s’ha fet seguint criteris ac
d’homogeneïtzació de la diferent terminologia en la denomina- m
ar
ció de les vocalies, i per a l’assignació del nombre de col·legiats  F
en cadascun dels àmbits, s’ha partit de les dades aportades per is
cada Col·legi exposades en les quatre taules anteriors.
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
ADSCRIPCIÓ FARMACÈUTICS COL·LEGIATS C
4 
A LES DIFERENTS VOCALIES
’1
ia
òr
m
Atenció Primària 43 Me
	
Fitoteràpia i homeopatia 353 S
RE
Administració i Salut Pública 168 F
XI
Distribució 296 

Farmàcia Hospitalària 406 

Anàlsi Clíniques 356 
501 
Indústria 
Docència i investigació 571 

Altres (Atenció Farmacèutica, adjunts) 802 

Alimentació 938 

Dermofarmàcia 1.029 

Ortopèdia, òpitica i acústica 1.072 6.630

Oficina de Farmàcia

0
1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	6.000	7.0003.2. Activitat Cal remarcar que 6.906 dels 10.652 col·legiats (65%) desenvo- 

professional a
lupen la seva activitat a l’oficina de farmàcia. Això suposa una 
mitjana de més de 2 farmacèutics per oficina de farmàcia.

l’Oficina de 

Farmàcia
OFICINA DE FARMÀCIACOFB
COFGi	COFL
COFT	Catalunya 


292	2.729
Titulars únics 1.967
303	167 

Cotitulars 633 84	41 85	843 
Adjunts 308 257	119 241	925 

Substituts 2.303 16	1
3	2.323

Regents 31138 
Col·laboradors	43	0	35	0	78 

Total	5.257	661	364	624	6.90615
   13   14   15   16   17