Page 17 - Memòria 2014 - CCFC
P. 17ya
un
al
at
C
e 
s d
La següent taula, mostra el nombre de Serveis de Farmàcia c
Hospitalària per províncies.
uti
è
ac
m
NOMBRE DE SERVEIS DE FARMÀCIA HOSPITALÀRIA (SFH)
ar
 F
is
eg
COFB	COFGi
COFL	COFT	Catalunya l·l
Co
e 
Nombre SFH
88	9
6	10	113
d
ll 
Total SFH
88	9
6	10	113
se
on
C
4 
’1
ia
òr
m
Me
	
S
3.4. Altres activitats RE
Un important percentatge de farmacèutics col·legiats desenvo- F
lupen la seva activitat professional en àmbits no exclusius pels XI
professionals
farmacèutics. Cada cop més, els equips interprofessionals con- 
farmacèutiques
tribueixen a millorar el servei sanitari al ciutadà.


Dins de l’àmbit de la salut pública, cal destacar la tasca pro- 

fessional dels més de 200 farmacèutics, uns adscrits al Cos de 
Titulats Superiors de Salut Pública de la Generalitat de Catalun- 

ya i altres al Cos de Farmacèutics Titulars, que desenvolupen la 
seva activitat en el camp de la protecció de la salut, dedicats, 

bàsicament, a les grans àrees de la salut ambiental i la salut 
alimentària. Les activitats de salut ambiental van adreçades a 

la vigilància i el control dels agents físics, químics i biològics 
presents en els diferents elements del medi i en els indrets de 

la convivència humana; pel que fa a la salut alimentària, les in- 
tervencions es destinen al control i la vigilància dels agents que 

són presents en els aliments o que aquests poden vehicular. Cal 
destacar la importància de la formació continuada molt especia- 

litzada que reben i la seva contribució a l’educació sanitària de 
la població en general. Aquests professionals realitzen les seves 
tasques a l’empara de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de Salut 

Pública.


Dintre d’aquest apartat sobre altres àmbits d’actuació farmacèu- 
tica, s’ha d’incloure els farmacèutics especialistes en anàlisis 

clíniques, que fan determinacions químiques, bioquímiques, 
hemàtiques i microbiològiques, entre d’altres. Alguns d’aquests 

farmacèutics desenvolupen la seva activitat en l’àmbit privat i 
d’altres ho fan en l’àmbit de la sanitat pública.


També cal esmentar que Catalunya continua sent capdavantera 

en quan a indústries farmacèutiques i, és per això que al voltant 
de 500 farmacèutics col·legiats desenvolupen la seva activitat 

en la indústria farmacèutica, treballant en diferents vessants, 
com la direcció tècnica, els assaigs clínics, la investigació i el 

desenvolupament de nous fàrmacs, la garantia de qualitat, el 
registre i llicències i el màrqueting i vendes.
17
   15   16   17   18   19