Page 18 - Memòria 2014 - CCFC
P. 18ya
un
al
at
C
e 
s d
Per altre banda, cal citar als farmacèutics de la distribució c
farmacèutica, que s’encarreguen de la direcció tècnica o logís- uti
è
tica de les centrals de distribució de medicaments i productes ac
sanitaris.
m
ar
 F
L’adscripció dels farmacèutics a les diferents vocalies, remarca is
eg
l’interès professional específic en algunes àrees com són la der- l·l
mofarmàcia, l’alimentació i nutrició, la fitoteràpia i homeopatia, Co
l’ortopèdia i la investigació i docència que es poden desenvo- e 
d
lupar des de l’exercici a l’oficina de farmàcia, la indústria o la ll 
distribució.
se
on
C
4 
’1
ia
òr
m
Me
	
S
3.5. Activitat RE
D’acord amb el Decret 12/1992, els Col·legis de Farmacèutics F
XI
relacionada
tenen delegada l’exercici de la competència d’autorització per 
a la creació, la construcció, la modificació, l’adaptació o la su- 
amb 
pressió de les oficines de farmàcia, com també l’establiment 
dels seus torns de guàrdia, vacances i horaris d’atenció al pú- autoritzacions 

blic.
en matèria 

La tramitació de les sol·licituds d’autorització, modificació de d’oficina de 
local i trasllats d’oficines de farmàcia que duen a terme els 

Col·legis suposa una dedicació de recursos importants pel vo- farmàcia
lum de sol·licituds que s’arriben a gestionar.


Per a l’any 2014, s’ha seguit utilitzant el format de recull de da- 

des relatives a aquestes sol·licituds per cada Àrea Bàsica de 
Salut (ABS), que el Consell va consensuar amb els Col·legis du- 
rant l’any 2009. Aquestes dades, recollides amb una periodici- 

tat semestral, fan referència al nombre de sol·licituds en tràmit 
acumulades a la finalització del semestre, així com el nombre de 

sol·licituds arxivades i resoltes durant el semestre en qüestió.


Per tant, les dades exposades en el present document per a 
l’any 2014, provenen dels dos reculls que s’han dut a terme: 

un primer de l’1 de gener al 30 de juny i un segon de l’1 de 
juliol al 31 de desembre. La informació de les dades acumula- 

des, fa referència a data 31 de desembre, mentre que en el cas 
del nombre de sol·licituds arxivades i resoltes s’han sumat les 

sol·licituds corresponents a cada semestre.


Aquest recull de dades permet tenir un coneixement puntual i 
precís de l’activitat desenvolupada pels Col·legis de Farmacèu- 

tics, així com reflectir les causes que donen lloc a l’estat de 
tramitació d’aquests expedients.


De les dades aportades pels Col·legis en aquest recull, es des- 

prenen els següents resultats:


18
   16   17   18   19   20