Page 23 - Memòria 2014 - CCFC
P. 23ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
SOL·LICITUDS RESOLTES PELS COL·LEGIS
5
è
ac
m
Durant tot l’any 2014, els Col·legis han resolt 373 sol·licituds. La ar
següent taula mostra el detall de les resolucions.
 F
is
eg
l·l
Nombre de sol·licituds resoltes per part dels COF, Total
COFT
COFB	COFGi	COFL
Co
segons les opcions: (de l’1/01/2014 al 31/12/2014)
e 
d
ll 
se
1.	Autorització d’una obertura d’una nova oficina on
de farmàcia
22
0
18	3	1
C
4 
’1
2.	Denegació d’una obertura d’una nova oficina ia
òr
de farmàcia	189	46	31	0	266
m
Me
	
3.	Abstenció d’una obertura d’una nova oficina S
de farmàcia
59
0
59	0	0
RE
F
XI
4.	Resoltes (només per a trasllats i modificació de 

local amb canvi d’accés)	22	1	1	2	26


373
TOTAL
2
288 50 33


SOL·LICITUDS ARXIVADES PELS COL·LEGIS
6


En tot l’any, els Col·legis han arxivat 148 sol·licituds. La major

part d’aquestes sol·licituds s’han arxivat per manca de dades 
i/o incompliment de la Llei de Taxes. La següent taula mostra el 
detall de les sol·licituds arxivades.
Nombre de sol·licituds arxivades pels COF, COFB	COFGi
COFL	COFT	Total
segons les opcions: (de l’1/01/2014 al 31/12/2014)


1.	Per manca de dades i/o per incompliment 

de la Llei de Taxes	51	38	22	0	111


2.	Per renúncia del sol·licitant
21	0
0	0	21

3. Per què l’interessat ha obert una nova oficina 

de farmàcia a la mateixa ABS o municipi	13	0	3	0	16


TOTAL
85	38
25	0	14823
   21   22   23   24   25