Page 25 - Memòria 2014 - CCFC
P. 25ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
m
ar
 F
is
eg
l·l
Co
e 
d
ll 
se
on
C
4 
’1
ia
òr
m
Me
	
Ó
CI
TA
N
4.1. Relacions E
Durant l’any 2014, el Consell ha col·laborat amb el Departament ES
amb el
de Salut en diversos projectes que es relacionen a continuació:
R
P
RE
Departament I 
Ó 
PLA DE SALUT 2016-2020
de Salut
SI
ES
F
Els dies 27 i 28 de novembre, va tenir lloc a Sitges la IV Jorna- O
da Pla de Salut, organitzada pel Departament de Salut. L’edició PR

d’enguany va tenir com a finalitat l’elaboració de les bases per 
al nou Pla per als anys 2016-2020 i així donar continuïtat a un 

instrument que pretén transformar el sistema sanitari català.


El Consell va participar en diverses de les sessions de treball 
que es van desenvolupar la tarda del 27 de novembre. A con- 

tinuació es detalla la temàtica de cada sessió i la persona que 
va representar el Consell en cada àrea: a) rols professionals: M. 

Pilar Gascón; b) objectius de salut: Rafel Guayta; c) cronicitat: 
Pilar Rius i d) salut en totes les polítiques: Teresa Hernández.


El Consell també va participar en tres dels pòsters presentats 

en aquesta Jornada: a) Avaluació d’un pilotatge del Programa 
d’educació sanitària sobre medicaments a la gent gran (PES- 

GG) mitjançant farmacèutics comunitaris; b) Cartera de serveis 
farmacèutics de Catalunya. Situació actual; i c) Actuacions del 

Departament de Salut per garantir la disponibilitat de medica- 
ments a les oficines de farmàcia.


Cal valorar molt positivament que l’administració demani la par- 

ticipació del Consell en les sessions de treball que han de definir 
les polítiques de salut dels propers 5 anys.25
   23   24   25   26   27