Page 26 - Memòria 2014 - CCFC
P. 26ya
un
al
at
C
e 
PLA INTERDEPARTAMENTAL DE SALUT PÚBLICA (PINSAP)
s d
c
uti
El Pla interdepartamental de Salut Pública (PINSAP), liderat pel è
ac
Departament de Salut a través de la Secretaria de Salut Pública m
i la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut, té com ar
 F
a gran objectiu implicar a tots els sectors del Govern, de les is
administracions públiques catalanes i de la societat, en la salut eg
l·l
dels ciutadans. Així, per aconseguir aquest objectiu, el PINSAP Co
demana que els organismes integrants capitalitzin directament e 
d
les seves influències respectives sobre la salut i el benestar as- ll 
sociat a la salut de la població de Catalunya, per tal de contri- se
on
buir conjuntament a elaborar polítiques públiques saludables i a C
desenvolupar iniciatives determinades de promoció i de protec- 4 
’1
ció de la salut, particularment adreçades als grups més vulnera- ia
bles de la societat.
òr
m
Me
Amb la mateixa vigència que el Pla de Salut de Catalunya, el 	
Ó
PINSAP inicia un procés gradual de foment de la intersectorial CI
en el disseny i en la pràctica d’iniciatives sobre els determinants TA
N
col·lectius de la salut.
E
Aquest 2014 s’ha disposat d’un document del PINSAP consen- ES
R
suat pels Departaments de la Generalitat de Catalunya, i elabo- P
rat per la Comissió Interdepartamental de Salut, i s’ha iniciat el RE
I 
procés de consulta amb administracions, institucions, societats Ó 
científiques i societat civil, així com l’articulació de la participa- SI
ES
ció dels agents implicats en l’elaboració final del Pla.
F
O
El Consell ha estat convidat a formar part del PINSAP i la per- PR

sona nomenada com a representant del Consell és el seu presi- 
dent, Jordi de Dalmases.

PLA INTERDEPARTAMENTAL D’ATENCIÓ I INTERACCIÓ 

SOCIAL I SANITÀRIA (PIAISS)


La missió del Pla interdepartamental d’atenció i interac- 
ció social i sanitària (PIAISS) és promoure i participar en la 

transformació del model d’atenció social i sanitària per tal 
de garantir una atenció integrada i centrada en les persones, 

capaç de donar resposta a les seves necessitats. Aquest Pla 
és creat pel Govern de Catalunya i ho fa a través del Depar- 

tament de la Presidència, i amb la participació del Departa- 
ment de Benestar Social i Família i del Departament de Salut.


El model d’atenció integrada el defineix l’atenció multidi- 

mensional a les persones amb necessitats complexes sa- 
nitàries i socials. Es fonamenta en el reconeixement del rol 

actiu i apoderat de les persones ateses i les seves famílies, 
en col·laboració amb els professionals que les atenen i, tam- 

bé, en la valoració integral, la planificació proactiva i la pràc-

26
   24   25   26   27   28