Page 3 - Memòria 2014 - CCFC
P. 3ya
un
al
at
C
e 
s d
c
uti
è
ac
0. Índex
m
ar
 F
is
eg
l·l
pàgina
Co
e 
1.	AQUEST ANY...	04_ d
ll 
2.	EL CONSELL	07_ se
on
2.1. Finalitats	08_ C
4 
2.2. Òrgans de Govern	09_ ’1
ia
3. XIFRES	11_ òr
m
3.1. Col·legiats a Catalunya	12_ Me
	
3.2. Activitat professional a l’oficina de farmàcia	15_ X
3.3. Activitat professional a la farmàcia hospitalària	DE
16_ N
3.4. Altres activitats professionals farmacèutiques	17_ Í

3.5. Activitat relacionada amb autoritzacions en	18_

matèria d’oficina de farmàcia 

4. REPRESENTACIÓ	24_

4.1. Relacions amb el Departament de Salut	25_ 

4.2. Relacions amb el CatSalut	30_ 

Concertació.	30_ 

Dispensació de Receptes.	30_ 

Serveis Professionals.	31_ 
Retard pagament factura prestació farmacèutica.	
37_ 
4.3. 1era Jornada del Consell sobre estratègia i accions per a la farmàcia	39_

2014-2016. Ara o mai: Construint el futur de la farmàcia 

4.4. XIV Simpòsium Val d’Aran. Jornades farmacèutiques catalanes.	48_

Cartera de serveis: opció o necessitat?

4.5. Altres activitats	49_ 

4.6. Participació institucional	52_ 

4.7. Normativa legal	57_ 

4.8. Reconeixement	61_

5. TECNOLOGIA	63_ 
6.1. Sistema d’informació de recepta electrònica (SIFARE)	
64_ 
6.2. Xarxa de comunicacions farmacèutica de Catalunya (XCCFC)	66_ 

6.3. Centre de gestió d’operacions (CGO)	67_ 

6.4. TicFarma	68_ 

6.5. Sistemes d’Informació interns	68_ 

6.6. Sistema d’informació de gestió de dades (SIFADATA)	69_

6. RESPONSABILITAT	73_ 

7. COMUNICACIÓ	76_ 

8.	TANCAMENT PRESSUPOST 2014	80_ 

10. AUDITORIA	84_


03
   1   2   3   4   5